medzinárodne uznávané skúšky -> skúšky ETS

Skúšky garantované spoločnosťou ETS

Educational Testing Service (ETS) je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA. ETS je svetovým lídrom v tvorbe štandardov pre hodnotenie kompetencií. Spoločnosť kladie vo svojich testoch dôraz na využitie najnovších úspechov z oblasti štatistiky a psychometrie. Testy tvorí tím viac ako tím 2600 pracovníkov a expertov z oblasti vzdelávania, manažmentu vzdelávania, psychológie, psychometrie, IT, sociológie a humanistických vied z celého sveta. Rozsiahle skúsenosti tímu ETS zabezpečujú kvalitu a vysokú prestíž skúšok pod garanciu ETS.
Jazyková škola VIVEUS je akreditovaným skúšobným centrom spoločnosti ETS.

medzinárodne uznávané skúšky spoločnosti ETS uskutočňované v JŠ VIVEUS:

 • TOEFL iBT

  TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je najpopulárnejší a celosvetovo najuznávanejší test znalostí anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.
  Test hodnotí všetky zručnosti - hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie. Niektoré úlohy vyžadujú kombináciu zručností. Predpokladá sa, že záujemca o skúšku absolvoval približne 720 vyučovacích hodín. Test hodnotí znalosť angličtiny v rozsahu B1 (min. 57 bodov) až C1 (min. 110 bodov).
  Test prebieha elektronicky a trvá 4 hodiny 15 minút.
  Skúšky TOEFL prebiehajú v Jazykovej škole VIVEUS minimálne raz za mesiac.
  viac informácii ...
 • TOEFL Junior®

  Skúška TOEFL Junior® je určená na objektívne a spoľahlivé vyhodnotenie komunikačných zručností detí od 11 rokov v angličtine. Skúška TOEFL Junior® vychádza z skúšky TOEFL a dáva deťom možnosť pripraviť sa na budúce vykonanie tejto vážnej skúšky. Skúška je vyžadovaná pri výmenných pobytoch zahraničných študentov do USA alebo v medzinárodných školách s anglickým vyučovacím jazykom. Forma skúšky môže byť písomná aj elektronická. Od formy skúšky závisí jej dĺžka a obsah.
  Pri ukončení Detskej jazykovej školy VIVEUS je výstupná vedomosť detí verifikovaná vykonaním skúšky TOEFL Junior®.
 • WiDaF

  Skúška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou.
  WiDaF sa skladá zo 150 testovacích otázok, v ktorých uchádzač vyberá správnu odpoveď. Skúška hodnotí znalosť nemčiny v rozpätí od 0 do 990 bodov v troch osobitných rámcoch bodovania (0-330 bodov x 3) za každý prvok skúšky: slovná zásoba, čítanie, počúvanie.
  Skúška má papierovú podobu a trvá približne 3 hodiny.
 • TFI

  TFI™ (Test de français international™) je skúška certifikujúca znalosť francúzskeho jazyka osôb, pre ktoré francúzsky jazyk nie je materinským jazykom. Táto skúška overuje a potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka v pracovnom prostredí a v živote dospelej osoby, od začiatočnej po pokročilú úroveň.
  Je to test vo forme výberu správnej odpovede (A, B, C alebo A, B, C a D). Celkové hodnotenie skúšky je 10-990 bodov.
  Skúška má papierovú podobu a trvá približne 2 hodiny 15 minút.