Jazykový kurz príprava na maturitu

úplná príprava na maturitu -> angličtina, nemčina

PRÍPRAVA NA MATURITU Z ANGLIČTINY A NEMČINY

Špecificky zameraný jazykový kurz pre študentov pripravujúcich sa na maturitu v novom systéme obsahuje aktivity presne zvolené podľa obsahu maturitnej skúšky. Na každom z trojhodinových blokov je rozobraná jedna z maturitných otázok. Kurz predstavuje jedinečnú príležitosť precvičiť si priebeh celej skúšky, naučiť sa a precvičiť si zručnosti potrebné na zvládnutie skúšky.
 • prípravíme na písomnú aj ústnu časť a všetky zručnosti
 • postupne preopakujeme celú gramatiku a doplníme slovnú zásobu
 • poctivo preberieme všetky témy, ktoré dostanete podrobne vypracované
 • naučíme písanie esejí
 • učí lektor, ktorý vie, čo treba vedieť, aj ako to žiakov naučiť
 • Každá téma zahŕňa:
  pripravený učebný materiál, ktorý obsahuje:
  - osnovu maturitnej otázky
  - slovnú zásobu typickú pre danú tému
  - otázky navádzajúce na rozprávanie o danej téme
  - písomný príklad odpovede na danú tému

  interakčné cvičenia, precvičujúce:
  - rozprávanie príbehu
  - tvorbu dialógu
  - role plays

  cvičenia zamerané na čítanie a počúvanie
  - nácvik časti skúšky zameranej na porozumenie počutého
  - význam slov z textu
  - doplňovanie

  časť zameranú na gramatiku a písanie
  - nácvik a tvorba slohových útvarov
  - gramatické cvičenia rôzneho druhu

 • záruka bezproblémovej maturity
  Náročnosť blokov kurzu postupne stúpa od jednoduchšieho až na úroveň nutnú pre zvládnutie skúšky, najmä v častiach zameraných na počúvanie a gramatiku. Kurz je zameraný na precvičovanie zručností potrebných na zvládnutie maturity. V prípade vážnych nedostatkov zistených u študenta je doporučená kombinácia s individuálnym kurzom.

Jazyky

angličtina, nemčina

Termíny vyučovania

Pre každú jazykovú úroveň prebieha niekoľko vzdelávacích aktivít v rôznych časových variantách. Všetky časové varianty sú zobrazené v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov.

Obsahová náplň

Obsahová náplň je presne popísaná pri každom kurze v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov. Pre každú vzdelávaciu aktivitu je presne definová jej organizačná forma, cieľ, cieľová skupina študentov, profil absolventa, učebné osnovy, metódy výučby a forma záverečnej skúšky.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach spoločnosti Viveus. Príjemné a komfortné prostredie so svojou študijnou atmosférou je nepochybene dôležitým faktorom pre úspešné napredovanie v štúdiu jazyka. Moderné učebne vybavené technikou, potrebnou pri kvalitnej výučbe (CD, DVD, VHS, MC), rovnako ako i spoločnosť na Sládkovičovej ulici č. 13, na 2. poschodí.

Referencie

referencie maturanti

Postup prihlasovania kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne
  Jazykovú úroveň si možete otestovať pomocou vstupného testu. Test je možné urobiť na stranke www.viveus.sk v pravom menu hore , alebo priamo v našej kancelárii.
 2. Výber termínu
  Podľa výsledku vstupného testu si vyberajte v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov z kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie
  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stranky www.viveus.sk, alebo e- mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár sa nachádza pri každej vzdelávacej aktivite v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov. Formulár je tiež možné stiahnuť v pravom menu.
 4. Po prihlásení
  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená.
 5. Po úhrade
  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.