Pokyny počas pandémie COVID 19


  Počas pandémie COVID 19 platia nasledujúce pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov.

 • Na prvej vyučovacej hodine študent predkladá v triede učiteľovi vyplnený dotazník (príloha Zdravotný dotazníkZdravotný dotazník). Tiež predkladá po každom prerušení dochádzky študenta v trvaní viac ako 14 dní písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenia (príloha VyhlásenieVyhlásenie).
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a dospelých. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe do školy sa študent preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým študentom.
 • Rúško je povinné pre všetkých študentov vrátane detských kurzov, ak nebude určené inak v nariadení ÚVZ SR. Bez rúška nie je povolená prítomnosť študenta v budove i na vyučovaní. V prípade detí zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. V prípade zabudnutia rúška je možné si ho zakúpiť v kancelárií na prízemí.
 • Vo vchode do budovy každý človek vykoná povinnú dezinfekciu rúk. Na každom poschodí a v triedach je zabezpečený dezinfekčný prípravok na ruky i povrchy. Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • Vo vchode do budovy každý človek vykoná povinnú dezinfekciu rúk. Na každom poschodí a v triedach je zabezpečený dezinfekčný prípravok na ruky i povrchy. Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • Vstup zákonných zástupcov do vyučovacích priestorov budovy je povolený len ako sprievod našich študentov do 10 rokov a to iba od 16.9. do 22.9.2020.
 • Študent si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.
 • Ak neplnoletý študent v priebehu vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti - učebňa č. 1.1. Kontaktovaní bude zákonný zástupca, ktorý si študenta bezodkladne vyzdvihne.
 • V priestoroch školy bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Pred začatím vyučovania kurzu bude vykonaná dezinfekcia lavíc a kľučky na dverách.
 • Zamestnanci školy sú povinní opakovane upozorňovať študentov na dodržiavanie hygienických pravidiel.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode neplnoletého študenta do jazykovej školy a pri odchode študenta z jazykovej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Plnoletý študent za ne zodpovedá osobne.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu/plnoletého študenta je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola študentovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a dospelých alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa/plnoletý študent má podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedenie školy.
 • Všetci vyučujúci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred prvým vyučovaním v školskom roku.
 • Každý vyučujúci predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Potrebné súbory na stiahnutie:

  Zdravotný dotazníkZdravotný dotazník

  VyhlásenieVyhlásenie