jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre účtovníctvo

ANGLIČTINA PRE ÚČTOVNÍCTVO

je špeciálne určená pre ľudí pracujúcich v oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú komunikovať po anglicky v rozličných situáciách s kolegami a obchodnými partnermi. Počas tohto krátkeho kurzu sa naučíte jazyk súvisiaci s účtovníctvom ako aj spôsob ako dosiahnuť vaše ciele na schôdzkach, pri prezentáciách, cez telefón alebo pri spoločenskom rozhovore.
Intenzívne rozšírenie jazykových zručností so zameraním na učtovníctvo.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém z rôznych oblastí účtovníctva

  Jazykový kurz rozoberá šesť tém, z ktorých každá je venovaná odlišnej oblasti účtovníctva. Každá téma sa začína úvodnou sekciou, ktorá pozostáva z krátkeho cvičenia na navodenie problematiky, brainstormingu alebo kvízu. Za ňou nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty spolu s rozličnými cvičeniami, ktoré vám umožňujú naučiť sa dôležitú slovnú zásobu a výrazy v danom kontexte. V každej témy si vyskúšate aj modelové dialógové cvičenie s partnerom, ktoré ponúkajú príležitosť na precvičenie cieľového jazyka v reálnych situáciách.
 • Dostatok času na diskusiu a konverzácie

  Na konci každej témy je aktivita , ktorá je spojená s témou lekcie a poskytuje príležitosť na diskusiu. Pri každej téme sa nachádzajú časti Did you know? (Vedeli ste?), ktoré poskytujú ďalšie informácie o účtovníctve a všeobecnom pracovnom živote v anglicky hovoriacich krajinách. Keď absolvujete tento kurz, budete mať príležitosť otestovať si vaše vedomosti týkajúce sa slovnej zásoby z lekcií pomocou krížovky.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete glosár finančných termínov, zhrnutie užitočných fráz a slovnej zásoby z učebného materiálu, prepisy všetkých ukážok na počúvanie spolu s MultiROM-om obsahujúcim všetky prepisy posluchových aktivít z knihy. Je možné ich prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ho vo vašom aute. Interaktívne cvičenia vám umožnia zhodnotiť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje zrýchliť rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do účtovníctva
Pracovné pozície v účtovníctve
Účtovné zásady
Kreatívne účtovníctvo
Účtovný znalec a autorizovaný účtovník
Stretávanie ľudí
Ponúknutie ubytovania a stravovania
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
2. Finančné výkazy a pomery
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Vysvetlenie účtov
Analýza pomerov
Čísla v angličtine
Vzorce a rovnice v angličtine
Porovnávanie
3. Daňové účtovníctvo
Daňové systémy
Metódy odpisov
Výpočet daňových výdavkov
Plánovanie zdanenia
Objasnenie informácií
Byť slušný
4. Audit
Úloha audítorov
Typy auditov
Vzťah audítor - klient
Opis grafov
Správa audítora
Telefonické frázy
Opisovanie trendov
Rozprávanie o príčinách a výsledkoch
5. Manažérske účtovníctvo
Definovanie manažérskeho účtovníctva
Výkazy peňažných tokov
Rozpočty
Budúcnosť účtovníctva
Frázy na stretnutí
6. Investovanie
Cezhraničné investície
Rozličné účtovné postupy
Medzikultúrna problematika
Globalizácia a úloha účtovníkov
Organizácia prezentácie


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu