jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre reklamu a marketing

ANGLIČTINA PRE MARKETING A REKLAMU

V dnešnom globalizovanom svete nie je človeka pracujúceho v oblasti marketingu a reklamy, ktorý by nepotreboval znalosť angličtiny. Či už komunikujete s klienti, diskutujete o novej reklamnej kampani, vytvárate nový marketingový plán, stále viac a viac budete potrebovať angličtinu.
Kurz je určený pre každého kto pracuje v oblasti marketingu a reklamy.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Praktický tréning spojený s rozvojom špecializovanej slovnej zásoby.

  Kurz zahŕňa všetky nevyhnutné úlohy v odbore marketingu a reklamy. Mimoriadny dôraz je kladený na znalosť relevantnej slovnej zásoby a odpovedajúcich jazykových prostriedkov umožňujúcich efektívnu prácu v angličtine. Prakticky si v angličtine študent precvičí zručnosti ako telefonovanie, písanie e-mailov, rokovania a prezentácie. Rovnako dôležitou časťou kurzu je rozvoj špecializovanej slovnej zásoby so zameraním napríklad na rozvoj značky, prieskum trhu, výsledky reklamnej kampane, priamy marketing a styk s verejnosťou.
 • Témy zviazané s praxou a aktivity simulujúce reálne situácie

  Kurz sa skladá zo siedmich tém. Každá téma je navodená kvízom alebo krátky cvičením so zameraním na hľadanie nových nápadov pri diskusii. Nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty spolu s rôznymi typmi cvičení, ktoré umožňujú študentom učiť sa dôležitú slovnú zásobu a jazykové prostriedky priamo v kontexte. Nahrávky s reálneho prostredia(dialógy, prezentácie, prednášky) slúžia na nácvik porozumenia počutého a zlepšujú tým komunikačné zručnosti študentov. Cvičenia navodzujúce reálne problémy priradia každému jeho rolu, ktorú vyskúša zvládnuť v angličtine. Vedomosti sa trvalo fixujú autentickou situáciou.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov z oblasti marketingu a reklamy. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do marketingu a reklamy
Pracovné pozície a povinnosti
Firemná identita, logá
Budovanie značky
Rozprávanie o opise práce
Prezentovanie vašich nápadov
2. Hľadanie zákazníka
Prieskum trhu
Profil zákazníka
Zhromažďovanie údajov
Telefonický prieskum
Vyjadrenie názoru a požiadanie o názor
Súhlas a nesúhlas
Termíny prieskumu trhu
Kladenie otázok
Písanie hlásení
3. Plánovanie a marketingová stratégia
Marketingový plán
Štyri “P”
Stratégie oceňovania a umiestňovania
Písanie emailov
Príprava stratégie umiestňovania
Prezentácia
4. Tvorba reklám
AIDA model pre reklamu
Práca s reklamnou agentúrou
Reklamné kanály
Cenníky
Diskusia o reklamnej kampani
Poskytnutie spätnej väzby
5. Marketingové nástroje
Distribučné kanály
Typy zliav
Typy maloobchodníkov
Telemarketing
Priamy marketing
Telefonovanie – spojenie
Písanie zákazníkovi (priame oslovenie zákazníka)
6. Prezentovanie vašej firmy na verejnosti
Vzťahy s verejnosťou
Webové stránky ako marketingový nástroj
Sponzoring
Efektívne tlačové správy
Získanie stanoviska od zákazníkov
Písanie tlačových správ
Písanie listov na sviatky
7. Marketing pomocou veľtrhov
Reklamné darčeky
Organizovanie podujatí
Účasť na veľtrhu
Jazyk veľtrhov
Spoločenský život
Správa o návšteve veľtrhu


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu