jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre nákup a predaj

ANGLIČTINA PRE PREDAJ A NÁKUP

Kurz je určený pre ľudí, ktorí potrebujú efektívne komunikovať s medzinárodnými klientmi a kolegami. Hoci nákup a predaj sledujú rozličné ciele v podnikaní, obe činnosti vyžadujú plynulú podnikateľskú angličtinu, aby boli stanovené ciele predaja a nákupu dosahované. Kupujúci a predajcovia sa stretávajú s medzinárodnými klientmi, zásobami v zahraničí, navštevujú medzinárodné konferencie, výstavy, vypracúvajú návrhy a stretávajú sa so sťažnosťami a otázkami.
Angličtina pre predaj a nákup predstavuje všetky dôležité výrazy a konverzačné techniky, ktoré Vám umožnia komunikovať úspešne vo všetkých vzniknutých situáciách.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém prezentuje reálne situácie pre oblasť predaja a nákupu.

  Prvá téma obsahuje prehľad hlavných aktivít v prostredí predaja a nákupu. Ďalšie časti knihy sa zaoberajú špecifickými témami, vrátane získavania nových klientov, výberom potencionálnych dodávateľov, koncepciou a spracovávaním návrhov, prípravou a realizáciou rokovaní, spisovaním objednávok a dodávok a podávaním alebo vybavovaním sťažností.
 • Témy so zameraním na tréning praktických zručností.

  Každá téma v úvode predstavuje problematiku. Ďalej nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty. Rôzne typy cvičení pomáhajú pri učení dôležitej slovnej zásoby a fráz v reálnych situáciách. V každej téme študenti hrajú rôzne modelové situácie, ktoré im umožňujú vyskúšať si novú slovnú zásobu v reálnych situáciách. Všetky témy končia aktivitami, ktoré sa skladajú z textov pre rozšírenie témy, alebo ponúkajú ďalšie užitočné typy a témy na diskusiu.
 • Kvalitný učebný materiál.

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Pracovné pozície a povinnosti
Pracovné pozície a úlohy
Stretnutie zamerané na predaj
Rekvizícia
Rozprávanie o vašej práci
Rozprávanie o cieľoch, zámeroch a plánoch
Terminológia telefonovania
2. Nové kontakty
Na veľtrhu
Budovanie vzťahov
Emaily po stretnutí
Byť slušný
Budovanie kontaktov na veľtrhu
Stratégie spoločenskej konverzácie
Emailové pravidlá a frázy
3. Ponuky
Prezentácia zameraná na predaj
Prístup k predaju AIDA
Žiadosť o návrh
Ponukový list
Ponuky, tendre a cenové ponuky
Rozprávanie o výrobku
Tender a zaslanie cenovej ponuky
Aktívne počúvanie
4. Rokovania
Tipy pre úspešné rokovanie
Návšteva spoločnosti
Štýly rokovania
Úspešné rokovania s prospechom pre obe strany
Rokovanie o podmienkach (podmienkové vety)
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Začatie a ukončenie rokovania
5. Objednávky
Telefonické objednávky
On-line objednávka
Zmena v objednávke
Čísla a počty
Zmluvné termíny a frázy
Výmena informácií
Vybavovanie objednávok
Odkazovanie na čísla v objednávke
6. Starostlivosť o zákazníka
Písomné a telefonické riešenie problémov
On-line formulár reklamácie
Efektívna reklamácia
Manažment reklamácií s CASH
Písomná reklamácia a ospravedlnenie


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu