jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre ľudské zdroje

ANGLIČTINA PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Kurz je určený pre ľudí zaoberajúcich sa problematikou ľudských zdrojov, ktorí pri svojej činnosti potrebujú používať angličtinu. V tomto intenzívnom kurze sa manažéri ľudských zdrojov, tímy ich pracovníkov, ako aj zamestnanci pracovných agentúr naučia efektívne používať slovnú zásobu a fázové spojenia priamo súvisiace z touto oblasťou.
Naučíme Vás efektívne používať slovnú zásobu a fázové spojenia v oblasti ľudských zdrojov.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Autentické problémy a rozoberanie ich riešení

  Kurz sa skladá zo šiestich tém, z ktorých každá sa venuje inému aspektu práce v oblasti ľudských zdrojov. Každá téma je navodená kvízom alebo aktivitou podporujúcou diskusiu a inovatívne nápady pri riešení modelového problému. Téma je ďalej rozvíjaná rozborom autentických dokumentov, textov, dialógov a modelových cvičení, ktoré pomáhajú študentom utvrdiť si správne používanie slovnej zásoby a frázových spojením v odbornom kontexte.
 • Rozvoj tímovej práce a nácvik modelových dialógov

  Súčasťou každej témy sú cvičenia, pri ktorých študenti spolupracujú. Študenti si slovnú zásobu precvičujú nácvikom modelových situácii, nimi získavajú pohotovosť a sebaistotu pri používaní angličtiny v preberanej oblasti. Každá téma je uzavretá diskusiou.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov užitočných v oblasti ľudských zdrojov. Každá téma je uzavretá časťou, v ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého a interaktívne cvičenia uľahčujúcich samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Nábor
Opis práce
Špecifikácia osoby
Zdroje náboru a inzercia
Terminológia opisu práce
Výmena informácií
Prezentácia návrhov
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
2. Výber
Pracovné inzeráty
Životopis
Pracovný pohovor
Veková diskriminácia
Dohovorenie schôdzky
Terminológia otázok kladených na pohovore
Budovanie vzťahov
3. Vzťahy so zamestnancami
Pracovné zmluvy
Disciplinárne postupy a postupy pri sťažnostiach
Bezpečnosť a zdravie pri práci
Stres a pracovné úrazy
Zmluvná terminológia
Písanie ponuky a odmietnutia
Poskytovanie a požadovanie informácií
4. Rozvoj ľudských zdrojov (HR)
Postupy pri rozvoji HR
Riešenie problémov s personálom
Hodnotiace pohovory a správy
Školenia
Rovnaká príležitosť a rozličnosť
Odporúčania
Frázy používané na veľtrhu
Terminológia hodnotiacich pohovorov (diplomatické vyjadrovanie, zjemnený nesúhlas)
5. Mzdy a odmeny
Platy a sociálne výhody
Prehľad platov
Požiadanie o spätnú väzbu a jej poskytnutie
Objasnenie
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Prerušovanie
Rozprávanie o počtoch a číslach
6. Pracovné vzťahy
Úloha odborov
Pracovné vzťahy
Rokovanie o mzdách
Rozprávanie o výhodách a nevýhodách
Príprava prezentácie
Frázy na stretnutí


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu