Jazykové kurzy - Business english

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> business english

business english

Business english je praktický kurz o tom, ako robiť biznis v angličtine. Každá téma kurzu sa popri zameraní na určitú jazykovú zručnosť zaoberá aj otázkou, ako čo najjednoduchšie riešiť úlohy z firemného prostredia v angličtine. Lektor sa snaží, aby každá vyučovacia hodina bola študentovi praktickým prínosom užitočným pri plnení jeho pracovných povinností.
Praktický kurz o tom ako robiť biznis v angličtine ľahšie.
 • Metodika výučby rozvíja myslenie študenta

  Metodika výučby nie je založená na poskytnutí zoznamu fráz a pravidiel gramatiky. Každá lekcia nabáda študenta, aby pochopil a sám prišiel na to, ako cudzí jazyk funguje. Vedomosť sa stáva týmto systémom učenia oveľa viac trvácnejšia. Gramatické učivo a nová slovná zásoba je preberané v takom rozsahu, v akom je ich študent schopný využiť v reálnom živote. Gramatika i slovná zásoba je rozoberaná priamo v reálnom kontexte.
 • Lekcie zamerané na jazykové zručnosti sa striedajú s lekciami zameranými na tematické diskusie a prípadové štúdie

  Lekcie zamerané na jazykové zručnosti sa zaoberajú aktívnymi komunikačnými zručnosťami, ako je telefonovanie, e-maily, konferencie... Takéto lekcie sú napojené na nové gramatické učivo a slovnú zásobu. Lekcie zamerané na tematické diskusie trénujú rozprávanie a používanie jazykových prostriedkov, ktoré už študenti ovládajú. Hlavným cieľom je v nich rozvoj jazyka v diskusii odvíjajúcej sa od textu doplneného o aktivity na počúvanie. V lekciách zameraných na riešenie prípadových štúdii si študent precvičuje použitie nadobudnutých zručností, zároveň si rozširuje všeobecný prehľad z pracovného prostredia o príklady zo skutočného života a reálne situácie v modernom podnikaní.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

A1-C1 európskeho referenčného rámca CEF

Kurzy Business English:

Názov kurzu
Jazyková úroveň
Rozsah kurzu
Preberané učivo
A1 48 vyuč. hodín
A1-A2 48 vyuč. hodín
A2 48 vyuč. hodín
A2-B1 48 vyuč. hodín
B1 48 vyuč. hodín
B1-B2 48 vyuč. hodín
B2 48 vyuč. hodín
B2-C1 48 vyuč. hodín
C1 48 vyuč. hodín
C1-C2 48 vyuč. hodín


Typ štúdia

systematický

Forma organizácie kurzov Business English

Jazykové kurzy Business English sú otvárané vo forme mikro-skupinových kurzov, firemných kurzov a individuálnych kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia.

 • Mikro-skupinová forma výučby v Jazykovej škole VIVEUS

  Jazyková škola VIVEUS otvára kurzy Business English v trojmesačných blokoch vo svojich učebniach v Žiline. Začiatok kurzov je v mesiacoch september, január a marec. Termíny kurzov sú v predstihu zverejnené na www.viveus.sk. Kurzy Business English prebiehajú v mikro-skupinách do šesť študentov, do ktorých sa študenti prihlasujú samostatne.
  Cena kurzu je 149 € s DPH za jedného študenta na tri mesiace. Kurz obsahuje 32 vyučovacích hodín.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 48 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu