jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre telekomunikácie a IT

ANGLIČTINA PRE TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

je navrhnutá pre každého, kto pracuje v týchto sektoroch. Kurz reflektuje na postupné prepájanie týchto sektorov a z toho vznikajúce zmeny prostredia v sektore. Rozoberané sú napríklad možnosti telefonovania prostredníctvom počítačov, alebo posielanie emailov z mobilného telefónu. Toto prepájanie je badateľné aj v priemysle, čo spôsobuje, že čoraz viac spoločností súťaží v rovnakých oblastiach trhu.
Kurz rozvíjajúci znalosť angličtiny na podklade aktuálnych trendov v sektore.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy úzko spojené s praxou

  Úvodná téma sa zaoberá prepájaním sektorov telekomunikácií a informačných technológií, zatiaľ čo záverečná dopadmi nových technológií na spoločnosť. Druhá téma rozoberá mobilné technológie a ich predaj, kde študenti komunikujú s podnikateľkou, ktorá sa rozhoduje medzi smart phonom, alebo laptopom. Obchod, ktorý buduje rieši technologické problémy so zavádzaním najnovších mobilných EPOS terminálov. Nakoniec tá istá podnikateľka navštevuje seminár, aby sa oboznámila s výhodami lokálnych služieb. Podobne štvrtá téma nazerá na siete v kontexte poradenstva pre ropnú spoločnosť. Táto spoločnosť pracuje v odľahlých oblastiach a potrebuje vytvoriť sieť pre služby vo svojej novej kancelárii.
 • Rôznorodé aktivity rozvíjajúce témy

  Každá téma začína zahrievacou aktivitou, ktorá navodí tému. Témy sa ďalej zaoberajú počúvaním a rozoberaním autentických textov so zameraním na ich porozumenie. Nasledujú komunikačné aktivity. Študenti formou písania komentárov v blogoch vyjadrujú napríklad svoje názory na zmeny technológií. Modelové hry umožňujú študentom precvičiť si to, čo sa naučili v autentických situáciách. Záver každej témy vedie študentov k úvahe nad prebraným učivom a vyjadreniu svojich názorov a postrehov v diskusii.
 • Moderný učebný materiál

  Súčasťou učebného materiálu je i MultiROM obsahujúci všetky nahrávky z kurzu. Ten obsahuje tiež interaktívne cvičenia pre zopakovanie a učenie sa užitočných fráz, slovnej zásoby a komunikácie na počítači. MultiROM tiež obsahuje technický slovník vo formáte PDF.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Konvergencia v telekomunikáciách a IT
Konvergencia v technológii
Konvergencia v obchode
Konvergovaná budúcnosť
Rozprávanie o zmene
Stupne pravdepodobnosti v budúcnosti
2. Mobilita
Mobilné prístroje
Mobilná technológia v retail
Služby na základe pozície
Odporúčanie
Vysvetľovanie v jednoduchých termínoch
3. Software
Proces vývoja softvéru
Softvérové riešenia
Projektový manažment
Budúce následky
Hodnotenie možností
Časové obdobia
4. Budovanie sietí
Globálna infraštruktúra
Podniková sieť
Správa siete
Súslednosť
Vzťažné zámená
5. Dátové centrá a ochrana
Dátové centrá
Ochrana informácií
Ochrana bankovníctva
Rozprávanie o fiktívnej situácii
Vydávanie pokynov
6. Služby
Riadené služby
Dohody o úrovni služieb
Rokovanie o dohode o úrovni služieb (SLA)
Porovnávanie prídavných mien
Terminológia rokovaní
7. Médiá
Televízia
Spustenie médií
Využiteľnosť webovej stránky
Hodnotenie obchodu
Opis miesta
8. Spoločnosť
Zdravotná starostlivosť
Dohľad
Prijatie technológie v spoločnosti
Pasív
Názory


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu