jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre rokovania

ANGLIČTINA PRE ROKOVANIA

Kurz je zameraný na ľudí, ktorí sa zúčastňujú na obchodných jednaniach vedených v angličtine. Poskytuje všetky potrebné jazykové prostriedky pre zvládnutie typických scenárov, na ktoré môžete naraziť na ceste za úspešnou dohodou.
Jazyková príprava pre vaše úspešné obchodné rokovanie.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Jazyková príprava pre úspešné obchodné rokovanie.

  Kurz sa skladá zo siedmych tém pokrývajúcich všetky typické etapy obchodného rokovania. Každá téma sa koncentruje na jeden základný aspekt rokovania. V úvode zistíme, že najdôležitejšia je dôkladná príprava. Po úvodnom stanovení cieľov rokovania sa rozbehne prvé kolo vyjednávania. Diskutuje sa o podrobnostiach návrhov, vznikajú protinávrhy, riešia sa nezhody a uzatvára sa úšpešná dohoda. To všetko podáva kurz v logickej štruktúre.
 • Utvrdzovanie získaných vedomostí hneď v praxi.

  Každá lekcie na začiatku predstavuje tému a jej slovnú zásobu. Nasledujú cvičenia na porozumenie počutého, ktoré sú jadrom každej témy spolu s autentickými textami prezentujúcimi typické jazykové prostriedky priamo v ich kontexte. Množstvo praktických cvičení so zameraním, ako na rozprávanie tak aj na písanie, dávajú príležitosť vyskúšať si použitie preberaného učiva hneď v praxi. V každej téme je k dispozícii súbor užitočných a často používaných ustálených slovných spojení, ktoré sa s ňou spájajú. Téma tiež obsahuje súbor užitočných efektívnych stratégií a techník pomáhajúcich pri vyjednávaní. Súbor interkultúrnych poznatkov radí, ako vytvoriť dobrý dojem, zabrániť zbytočným nedorozumeniam a úspešne uzatvoriť obchod s partnerom z inej kultúrnej oblasti. Záver témy je tvorený autentickým textom k téme, navodzujúcim zamyslenie sa nad témou a navodzujúcim diskusiu.
 • Efektívna samostatná príprava vďaka MultiROM-u.

  MultiROM tvoriaci prílohu učebného materiálu obsahuje všetky nahrávky používané v kurze. Nahrávky sa dajú počúvať v počítači, v audioprehrávači alebo stiahnuť do MP3 prehrávača. Čas venovaný počúvaniu nahrávok efektívne zlepšuje schopnosť porozumenia partnerovi. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e podávajú študentovi zaujímavým spôsobom frázové spojenia, slovnú zásobu a umožňujú praktický tréning komunikácie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Prípravy
Stanovenie cieľov
Úspešný vyjednávač
Požiadanie o informácie
Plánovanie schôdzky
Vysvetľovanie
2. Stanovenie cieľov
Stanovenie priority cieľov
Zostavenie programu
Zoznámenie sa s druhou stranou
Dohovorenie schôdzky
Rozhovor o záujmoch
Odsúhlasenie bodov programu
3. Stretnutie
Pozvanie na stretnutie
Zmeny v programe na poslednú chvíľu
Ciele stretnutia
Najlepší prístup
Zaslanie sprievodného listu/emailu
Zmena a potvrdenie bodov programu
Stanovenie cieľov na stretnutí
Stretnutie a pozdravy
4. Návrhy
Predloženie návrhu
Reakcia na návrh
Ponúknutie protinávrhu
Prezentácia návrhov a protinávrhov
Objasnenie informácií
Vyjadrenie možností a nemožností
Spájanie ponúk s podmienkami
5. Nová ponuka
Typy rokovaní
Objasnenie pozícií
Predstavenie nových nápadov
Riešenie rozdielov
Dopyt po ponuke
Vyjadrenie názorov
Navrhnutie riešenia
6. Riešenie uviaznutia na mŕtvom bode
Riešenie konfliktu
Riešenie rozdielov
Urovnanie záležitostí
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Kladenie relevantných otázok
Robenie a získanie ústupkov
Podporenie dosiahnutia dohody
7. Dohoda
Finalizácia dohody
Stanovenie akčného plánu
Záver
Opis súčasných a budúcich situácií
Vyjadrenie záväzkov
Stanovenie termínov
Zhrnutie


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu