jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre právnikov

ANGLIČTINA PRE PRÁVNIKOV

Kurz je učený pre každého, kto sa potrebuje s istou pohybovať vo svete práva zameraného na firemnú problematiku. Šesť lekcií pokrýva základné oblasti obchodného práva: právo obchodných spoločností, pracovné právo, zmluvné právo, patentové a autorské právo, fúzie a akvizície, rizikový manažment a konkurzné právo.
Kurz je zameraný na prehľad angličtiny v oblasti práva zameraného na firemnú problematiku. Pre pokročilých je určený prípravný kurz na International Legal English Certificate (IELC).

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Rozoberané sú témy z právneho života firmy.

  Každá téma má vlastnú líniu, ktorou je riešená uzavretá problematika tak ako ju s klientom v angličtine rozoberá právnik so skúsenosťami. Prvá téma sa zaoberá poradenstvom pri zakladaní spoločnosti. Prijímanie zamestnancov a rokovanie o ich pracovných podmienkach spolu s pracovným pravom rozvíja druhá téma. Na uzatváranie zmlúv a ich finalizovanie sa zameriava tretia lekcia. V štvrtej lekcii je úspešnej spoločnosti poradené akým spôsobom si má chrániť svoje duševné vlastníctvo. Možnosti prevzatia menších konkurenčných alebo iných firiem sú rozoberané v piatej lekcii. Čo robiť keď sa firma dostáva na pokraj bankrotu je zaoberané v poslednej téme.
 • Odborne zamerané témy rozvíjané praktickým tréningom.

  Témy vždy začínajú aktivitou, ktorá ju navodí a oživí študentom známe vedomosti. Nová odborná slovná zásoba je osvojovaná analyzovaním autentických dokumentov. K dispozícii je výklad dôležitých právnych pojmov, ktorý študentom pomáha pri ich správnom pochopení. Nové jazykové prostriedky si študent ihneď prakticky vyskúša v modelových situáciách a cvičeniach na porozumenie počutého. Kurz podáva výklad vhodnosti použitia jazykových prostriedkov v bežnej a v právnickej angličtine. Kurz včleňuje spája odborné a jazykové vedomosti určené pre anglicky hovoriacich odborníkov z oblasti práva. Realistické modelové situácie umožňujú realisticky si vyskúšať preberané učivo. Každá téma je uzatváraná článkom z odborne zameranej tlače, ktorý podnieti diskusiu o prebranej téme.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov z oblasti obchodného práva. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Založenie firmy
Typy firiem
Zvolenie správneho typu firmy
Firemná zodpovednosť
Poskytnutie rady
Odporúčania
Vymenovanie dôvodov
Vysvetlenie postupu
2. Zamestnávanie ľudí
Pracovné zmluvy
Dodatky k zmluvám
Písomná výpoveď
Odkazovanie na právne dokumenty
Stanovenie práv a povinností
Hlásenie výsledkov
Písanie formálnych listov a emailov
3. Nákup a predaj tovaru a služieb
Preambuly
Dohody a kúpne zmluvy
Zmluvné spory
Bežné právnické termíny a podmienky
Bežná zmluvná terminológia
Vzájomné pôsobenie s klientom
Radenie sa o priebehu činnosti
4. Ochrana duševného vlastníctva
Copyright, patent, obchodná značka
Významné prípady týkajúce sa duševného vlastníctva
Dohoda o právach
Práva duševného vlastníctva na internete
Rokovanie o zmluve
Zmena zmluvy
Písomné spojenie nápadov
5. Fúzie a akvizície
Plánovanie akvizície
Postup pri fúzii a akvizícii
Stanovy spoločnosti
Financovanie prevzatia
Zmluvy o budúcej zmluve (LOI)
Porovnanie právnych štruktúr
Slovná zásoba postupov spoločnosti
Terminológia rokovaní
Termíny používané pri prevzatí
6. Manažérstvo rizík a insolventnosť
Hodnotenie právneho rizika
Príčiny a následky insolventnosti
Práva veriteľov
Osobný bankrot
Terminológia insolventnosti
Práva veriteľov
Vyslovenie hypotéz o aktivitách v minulosti


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu