jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre obchodné stretnutia

ANGLIČTINA PRE OBCHODNÉ STRETNUTIA

Účasť na stretnutiach vedených v angličtine je skutočná výzva, ktorá môže spôsobovať určitý stupeň nervozity. Objavujú sa otázky: „Ak budem potrebovať, dokážem sa vyjadriť správne a pohotovo? Kedy je správny čas klásť otázky? Dokážem skutočne viesť stretnutie? Ako urobiť zápis zo stretnutia?“
Príprava na stretnutia v angličtine dodá istotu, aby ste sa mohli plne venovať len ich priebehu.
 • Jazykový kurz rozoberá jazykové zručnosti, potrebné pre pohotovú, kompetentnú a sebaistú účasť na stretnutiach. Intenzívny kurz zahŕňa všetky bežne používané výrazy zo stretnutí od neformálnych chatov, až po seriózne formálne stretnutia. Slovná zásoba a jazykové prostriedky sú podávané tak, aby si ich bolo možné rýchlo zapamätať a hneď aj v praxi použiť.

 • Užitočná príprava pre predsedajúceho, ako i účastníkov stretnutia

  Kurz sa skladá zo šiestich tém, ktoré pokrývajú tématiku pracovných porád. Prvá téma ukazuje ako dohodnúť a usporiadať stretnutie a zahŕňa tiež výrazy potrebné pre preloženie termínu stretnutia. Rovnakým spôsobom sú prezentované aj ostatné témy, ako napríklad nezáväzná konverzácia pred stretnutím, úvod do stretnutia, vyjadrovanie postojov, spoločensky prijateľný spôsob prerušenia konverzácie iného účastníka. Rozobraný je aj spôsob vypracovania zápisu zo stretnutia formálneho i neformálneho typu.
 • Precvičenie diskusie a praktický nácvik situácií

  Každá téma sa začína štartovacou aktivitou, zameranou na diskusiu o osobných skúsenostiach zo stretnutí. Nasledujú cvičenia zamerané na porozumenie počutého, na prácu s autentickými materiálmi a na praktické precvičenie jazykových prostriedkov z preberanej témy. Doplnkom témy sú články o moderných možnostiach vedenia stretnutí, napríklad o videokonferenciách.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete tematicky zoradený súbor termínov a fráz pre rýchlu a efektívnu prípravu na dôležité stretnutia, prepisy všetkých ukážok na počúvanie spolu s MultiROMom, obsahujúcim všetky posluchové aktivity z knihy. Tie je možné prehrať v počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v porozumení angličtiny, počúvajte ich v aute alebo MP3 prehrávači. Interaktívne cvičenia vám umožnia pomocou počítača zhodnotiť a prehĺbiť vedomosti, čo je obzvlášť vhodné, ak potrebujete maximalizovať tempo rastu vedomostí.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčného rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminológia a zručnosti
1. Môžeme sa stretnúť ďalší týždeň?
Dohovorenie stretnutia
Potvrdenie stretnutia cez email
Preloženie stretnutia na iný termín
Používanie krstných mien
Ospravedlnenie za zmenu času stretnutia
Všeobecná slovná zásoba pre stretnutia
2. Môžeme začať?
Pozdravy a úvod
Začatie schôdzky
Vysvetlenie účtov
Stanovenie cieľov
Spoločenská konverzácia
Vzorce a rovnice v angličtine
Porovnávanie
3. Môžem niečo poznamenať?
Správa o pokroku
Vysvetlenie príčiny a následku
Prerušovanie a ako si poradiť s prerušovaním
Slušné prerušenie
Požiadanie o objasnenie
Vyjadrenie vášho názoru
Videokonferencie
4. Nie som si istý, či súhlasím
Požiadanie o pripomienky a príspevky
Vyjadrenie vyhranených a predbežných názorov
Súhlas a nesúhlas
Nesúhlas a kritika v rozličných kultúrach
Diplomatické vyjadrovanie
Vytváranie kladných návrhov
Riešenie konfliktov
5. Dohodnuté
Reakcia na ponuku
Získanie času
Hlasovanie
Zhrnutie výsledkov
Dosiahnutie dohody
Rozprávanie o možnostiach
Kontrola časového priebehu stretnutia
6. Myslím, že pre dnešok sme skončili
Ukončenie schôdzky a poďakovanie účastníkom
Potvrdenie rozhodnutí a akčných bodov
E-maily po stretnutí
Rozlúčenie
Rozprávanie o plánoch
Formálna a neformálna zápisnica
Kombinácia obchodu a zábavy


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu