jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre logistiku

ANGLIČTINA PRE LOGISTIKU

Je určená špeciálne pre ľudí, ktorí pracujú v logistickom priemysle a potrebujú angličtinu na komunikáciu s kolegami, klientmi a pracovnými partnermi v rôznych situáciách. Kurz poskytuje cieľovú slovnú zásobu a všeobecne používané výrazy, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu či už pracujete ako zástupca lodnej spoločnosti, špeditér alebo prepravca.
Kurz zahŕňa škálu tém spojených s logistickým priemyslom.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy zamerané na praktickú znalosť angličtiny v oblasti administratívy a skladovania.

  Každá téma začína krátkym cvičením a kvízom slúžiacimi k jej priblíženiu. Praktické cvičenia, posluchové pasáže, špecificky zamerané texty spolu s fotkami a ilustráciami z praxe pomáhajú osvojeniu si slovnej zásoby a ustálených spojení. Nácvik formou hrania modelových situácii dodáva možnosť v praxi si vyskúšať všetky nové jazykové prostriedky. Každá téma sa končí článkom z odbornej tlače, ktorý ju rozširuje a otázky rozvíjajúcimi diskusiu a zamyslenie sa nad prebraným učivom.
 • Moderný učebný materiál

  Súčasťou učebného materiálu je i MultiROM obsahujúci nahrávky použitých textov a interaktívne cvičenia. Pre zlepšenie schopnosti porozumieť počutému je nápomocné počúvanie týchto nahrávok s odbornou tematikou napríklad počas cesty autom. Interaktívne cvičenia modernou cestou utvrdzujú používanie slovnej zásoby a gramatických väzieb pri komunikácii v odbornej praxi. V učebnom materiáli sa tiež nachádzajú správne odpovede pomáhajúce pri samoštúdiu, slovník odbornej slovnej zásoby, zoznam skratiek a konverzná tabuľka mier a váh.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do logistiky
Zoznámenie sa s problematikou
Pracovné pozície v logistike
Pravidelné činnosti
Opis pracovných pozícií
Rozprávanie o pravidelných činnostiach
2. Logistické služby
Skratky v logistike
Sortiment výrobkov
Poskytovatelia 3PL
Služby s pridanou hodnotou
Predaj služieb
Vysvetlenie on-line služieb
3. Manažment zásob obstaranie tovaru
Manažment zásob
Priebežné dopĺňanie
Pracovné inzeráty
Pasív
Vyjadrenie názoru a požiadanie o názor
Prezentovanie návrhov
Vyjadrenie súhlasu
4. Druhy prepravy
Prepravné a manipulačné vybavenie
Typy prepravných kontajnerov
Typy tovaru
Prídavné mená
Porovnávanie
Opis vlastností
5. Plánovanie a zariadenie prepravy
Možnosti prepravy
Merania
Cenové ponuky
Informovanie sa a žiadosti
Poskytovanie rád a ponúkanie alternatív
Čísla, rozmery a váha
6. Preprava tovaru
Označenie
Nakladanie
Oznámenie o zásielke
Pokyny k preprave
Vysvetlenie postupu
Predložky
Rozprávanie o problémoch s prepravou
7. Uskladnenie a skladovanie
Manipulačné vybavenie
Skladovacie plochy
Moderné skladovanie
Pasív s modálnymi slovesami
Rozprávanie o vylepšeniach
Opis procesu
8. Dokumentácia a financie
Dokumenty v zahraničnom obchode
Dovozné pokyny
Spôsoby platby
Ospravedlnenie
„by“ a „until“
Realizácia platieb
Riešenie omylov


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu