jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre letecký priemysel

ANGLIČTINA PRE LETECKÝ PRIEMYSEL

Je kurz určený pre ľudí pracujúcich v leteckom priemysle, ktorých komunikačné zručnosti musia vyhovovať odborným jazykovým požiadavkám Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICEO). Kurz podporuje štandardné zvraty a pomáha pri zlepšení každej jazykovej zručností v jednoduchej a jednoznačnej angličtine podľa odporúčaní ICEO: výslovnosť, štruktúra viet, slovná zásoba, plynulosť prejavu, porozumenie, vzájomná komunikácia.
Kurz podporuje rozvoj angličtiny v súlade s požiadavkami ICEO.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy sú usporiadané podľa fáz letu

  Kurz pokrýva široké spektrum oblastí spojených s lietaním a leteckým priemyslom. Kurz je rozdelený podľa postupnosti fáz letu. Po úvodnej lekcii sa venuje predletovej príprave, pojazdmi po zemi, odletu, ustálenému letu, trase letu, nadviazaniu spojenia a priblíženiu sa na pristátie, pristátiu a následným pojazdom na zemi, ktorými sa let končí. Kurz je veľmi užitočný pre zlepšenie angličtiny pre pilotov a pracovníkov letových prevádzkových služieb, rovnako tak aj pre hocikoho zamestnaného v oblasti leteckej dopravy, ako napríklad pozemný personál, zásahové tímy, ale aj pracovníkov administratívy.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, fotografie a ilustrácie pomáhajúce pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje Audio CD s nahrávkami všetkých cvičení na porozumenie počutého a interaktívny CD ROM. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas audio nahrávkam. Interaktívny CD-ROM obsahuje cvičenia utvrdzujúce správne používanie kľúčovej slovnej zásoby a tvorbu správne štruktúrovaných viet.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do komunikácie
Zoznámenie sa s problematikou
Základy rádiokomunikácie
Úvod do nezvyčajných situácií
ICAO abeceda a čísla
Žiadosť o zopakovanie
Otázky a krátke odpovede
Rozprávanie o fiktívnych situáciách
2. Pred letom
Kontroly pred letom
Meškania a problémy
Miestne podmienky
Požiadanie o viac času
Udávanie dôvodu
Informovanie o tom, čo idete robiť
Informovanie o probléme
Požadovanie akcie
3. Pohyby na zemi
Značenia na letisku a letiskové vozidlá
Rolovanie a vyčkávanie
Problémy s počasím
Povolenie, povinnosť, zákaz
Vysvetľovanie problémov
Informovanie o vyriešení problému
4. Odlet, stúpanie a ustálenie rýchlosti
Vzlietnutie
Stretnutie s účastníkmi premávky
Upozornenia na nebezpečenstvo
Kontrola a žiadosť o alternatívu
Používanie predložiek miesta
Vyjadrenie množstva
Upozornenia a žiadosti
Vyjadrenia času
Udávanie dôvodov
5. Udalosti na trase
Prevádzkové situácie
Nezvyčajné udalosti
Lekárske prípady
Porovnávanie vecí
Rozprávanie o pravdepodobnosti
6. Kontakt a približovanie
Klesanie
Poveternostné podmienky
Problémy pri približovaní a pristátí
Rozprávanie o čase
Vysvetlenie zmien v plánoch
Rozprávanie o príčine a následku
Žiadosti
7. Pristátie
Nehody pri pristávaní
Pristátie na pristávacej dráhe
Nebezpečenstvá pri pristávaní
Nepriama reč
Poskytovanie návrhov
Ponúknutie pomoci
Poskytovanie rady alebo názorov
8. Na zemi
Rolovanie
Dostať sa k bráne
Zrozumiteľná komunikácia
Vysvetlenie situácie, ktorá sa stala
Informácia o situácii, ktorá sa stane


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu