jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre farmaceutický priemysel

ANGLIČTINA PRE FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

Angličtina pre farmaceutický priemysel bola špeciálne navrhnutá pre ľudí, ktorí potrebujú efektívne komunikovať po anglicky vo farmaceutickom priemysle. Jazykový kurz pripraví študentov na jazykové zručnosti a špecifickú slovnú zásobu, ktoré sú potrebné na pochopenie a porozumenie každodenným situáciám v pracovnom prostredí v tomto sektore.
Príprava pre efektívnu anglickú komunikáciu v farmaceutickom odbore.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy v logickej následnosti pokrývajúce celý proces výroby medikamentov.

  Angličtina pre farmaceutický priemysel sa skladá zo šiestich tém a pokrýva celý proces výroby medikamentov. Prvá téma predstavuje pojmy špecifické pre túto oblasť. Druhá téma sa zaoberá medicínskym výskumom a vývojom. Tretia téma pokrýva kontrolu kvality a audity. Štvrtá téma nazerá na rozličné frázy testovania a prechádza k bezpečnosti a kontrole požiadaviek medicíny v piatej téme. Ostatná téma sa zaoberá výrobou a balením liečiv.
 • Každá téma pracuje s reálnymi pracovnými postupmi, ktoré popisuje.

  Témy začínajú zahrievacími aktivitami na ich navodenie. Každá téma pracuje s reálnymi pracovnými scenármi, v ktorých sú technologické schopnosti prepojené s jazykovými prostriedkami. Špecifická slovná zásoba je precvičovaná pomocou štúdia autentických dokumentov. Súbor užitočných fráz je obohatený i o žargón z tohto priemyslu. Kurz tiež prináša profesionálne a jazykové informácie dôležité pre zamestnanca vo farmaceutike. Každý celok končí autentickým textom, ktorý rozširuje tému a otvára diskusiu.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov pomáhajúcich pri jazykovej príprave pracovníkov v oblasti farmaceutiky. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Prvé stretnutie
Pracovné profily, profesie a oddelenia
Vývoj nového lieku a jeho uvedenie
Kultúrne rozdiely v marketingu liekov a liečiv
Poskytovanie informácií
Predstavenie samého seba, svojej oblasti a projektov
Zhrnutie akčných bodov
Písanie pracovných inzerátov
2. Objavenie látky a vývoj výrobku
Nová chemická látka (NCE)
Formy dávkovania liekov
Kategórie liekov
Získanie informácií o objavení lieku a vývoji lieku
Rozprávanie o časových obdobiach
Vyjadrenie názoru a požiadanie o názor
3. Zabezpečenie kvality a audit
Osvedčené postupy vo farmaceutickom priemysle (GxP)
Audity zabezpečenia kvality
Laboratórne bezpečnostné systémy
Štandardné prevádzkové postupy
Poskytovanie informácií
Kladenie otázok počas auditu
Navrhovanie nápravného opatrenia
Diskusia o štandardných prevádzkových postupoch
4. Pripravené na testovanie na živých organizmoch
Predklinické skúšky
Klinické testovanie
Vybavovanie na úradoch
Skúšanie experimentálnych liekov
Opis procesu
Získavanie informácií
Vyjadrenie návrhov
Prepojenie nápadov
Požadovanie informácií a priame odpovede
5. Bezpečnosť liekov a regulačné záležitosti
Farmakovigilancia
Regulačná dokumentácia
Informácie pre pacientov
Falošné lieky
Nahlasovanie závažných nežiaducich účinkov
Diskusia o príčinách závažných nežiaducich účinkoch
Otázky súvisiace s následkami lieku
Všeobecné rady
Dôrazné upozornenia
6. Výroba a balenie
Bezpečnostné požiadavky
Výrobné procesy
Problémy s balením
Vyjadrenie okamihov v čase
Vydávanie pokynov
Opis procesu
Prezentácia


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu