jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre energetický priemysel

ANGLIČTINA PRE ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Jazykový kurz je vhodný pre ľudí, ktorí potrebujú efektívne komunikovať v angličtine o odbore energetiky a súvisiacich oblastiach. Študenti sú pripravovaní nevyhnutnými jazykovými zručnosťami potrebnými pre porozumenie i komunikáciu v každodenných situáciách pracovného prostredia energetiky a nevyhnutnými znalosťami v rámci zložitého rozvoja globálneho energetického trhu.
Príprava pre efektívnu anglickú komunikáciu v odbore energetiky a súvisiacich oblastiach.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Kurz určený pre pracovníkov energetických spoločností

  Kurz je tvorený šiestimi témami, s ktorých každá sa svoje vlastné zameranie. Každá z tém je relevantná a zaujímavá pre zamestnancov pracujúcich na rôznych pozíciách a úlohách u producentov energie, jej distribútorov, predajcov, technicko-obslužných firiem, PR firiem, ako i vedúcich pracovníkov s právomocami tvorby obchodných a rozvojových stratégií.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, diagramy a autentické texty so zameraním na energetický priemysel pomáhajúcich pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov pomáhajúcich pri jazykovej príprave pracovníkov v priemysle. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do energetického odvetvia
Palivá a zdroje energie
Typy elektrární
Zásobovanie zákazníka
Profil energetickej spoločnosti
Regulácia energetického trhu
Budúcnosť trhu s plynom
Telefonovanie kvôli informáciám
Vyjadrovanie názorov a (ne)súhlasu
2. Trhy a zákazníci
Rezidenční, obchodní a priemyselní zákazníci
Zásobovanie priemyselného zákazníka
Výpadok v dodávke
Voľba zákazníka
Monitorovanie spotrebiteľov
Opis trendov, vývojov a následkov
Odpoveď na sťažnosť
Vybavovanie reklamácií
3. Ochrana životného prostredia
Úspora energie
Predstava o energetickom priemysle
Technické opatrenia na redukovanie znečistenia
Cena ochrany životného prostredia
Obchodovanie s emisiami
Kjótsky protokol
Odpoveď na pozvanie
Prezentácia
4. Jadrová problematika
Vývoj v jadrovej energii
Jadrový výrobný proces
Problematika bezpečnosti
Opätovné spracovanie a zneškodňovanie odpadu
Argumenty za a proti jadrovej energii
Jadrové zbrane
Opis procesu
Riadenie stretnutia
5. Investičné plány
Fúzie a prevzatia
Analýzy SWOT
Finančné dokumenty
Aktíva, základný majetok a pasíva
Uhoľné elektrárne
Stiahnutie investovaného kapitálu
Diskusia počas schôdzky
6. Budúcnosť energie
Budúca výroba, dopyt a zásoby
Oddelenia a ich funkcie
Palivový článok
Vodíkové hospodárstvo
Nedostatok vízie v energetickom priemysle
Písanie hlásení

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu