odborne zamerané jazykové kurzy

jazykové kurzy -> odborne zamerané

ODBORNE ZAMERANÉ JAZYKOVÉ KURZY

Umožňujú štúdium alebo zdokonalenie sa v cudzom jazyku so zameraním na oblasť, v ktorej študent pracuje. Hlavný dôraz je kladený na utvrdzujúci tréning získaných vedomostí v praktických situáciách. Študent má v odborných jazykových kurzoch možnosť výberu medzi systematickým alebo intenzívnym typom štúdia.
Jazykové kurzy rozvíjajúce jazykové zručnosti, určené pre praktické použitie v profesijnom živote.

Odborne zamerané jazykové kurzy -> intenzívny typ štúdia

 • Zamerané na praktické použitie cudzieho jazyka v odbore

  Intenzívne kurzy s odborným zameraním sú určené najmä pre zamestnancov, ktorí potrebujú vedieť komunikovať v tematike zameranej na konkrétne priemyselné odvetvia, konkrétnu profesijnú činnosť alebo pracovnú zručnosť.
 • Rozvoj jazykových prostriedkov z konkrétneho odboru

  Pri každej téme sa nachádza banka kľúčových jazykových prostriedkov, zaužívaných fráz a stratégií, charakteristických pre konkrétne odborné zameranie. Kostru intenzívneho kurzu tvoria autentické texty a nahrávky, praktické situácie i rôznorodé cvičenia, utvrdzujúce preberané učivo.
 • Moderná výučba s tvorivými, neubíjajúcimi aktivitami

  Každá téma na začiatku prináša aktivity na naštartovanie študenta, neskôr rozširuje vedomosti z konkrétnej problematiky a na záver vytvára priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad prebranou témou.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje tematicky zoradený súbor termínov a fráz, prepisy ukážok na počúvanie a MultiROM, ktorý obsahuje posluchové aktivity z knihy a interaktívne cvičenia. Nahrávky je možné prehrať CD prehrávačom alebo ich stiahnuť do MP3 prehrávača. Interaktívne cvičenia urýchľujú rast vedomostí pri vykonávaní zaujímavých aktivít. Sú tiež dobré na precvičenie pamäte.
 • 24 možných obsahových zameraní

Názov kurzu
Zameranie
Jazyk
Jazyková úroveň
Rozsah kurzu
pracovná
zručnosť
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-B2 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj A2-B2 35 vyuč. hodín
priemyselné
odvetvia
Aj B1-B2 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-B2 35 vyuč. hodín
Aj B1-B2 35 vyuč. hodín
Aj B1-B2 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
profesijná
činnosť
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín
Aj B1-C1 35 vyuč. hodín


Odborne zamerané jazykové kurzy -> systematický typ štúdia

 • Rozvoj jazykových prostriedkov z pracovného prostredia

  Znalosť cudzieho jazyka s orientáciou na pracovné úlohy sa stáva nevyhnutnou pre každého pracovníka firmy. Systematické jazykové kurzy s odborným zameraním zabezpečujú dlhodobé nadobúdanie alebo udržiavanie jazykových zručností pre študenta s akoukoľvek vstupnou vedomosťou.
  Študent si v kurze postupne rozvíja jazykové prostriedky a zručnosti zamerané na prostredie firemného života. Jazykové kurzy vytvárajú súhrn odborných znalostí a jazykových zručností, preberaných v jednotlivých intenzívnych kurzoch s odborným zameraním.
 • Jasný harmonogram rastu vedomostí so smerovaním na ich praktické využitie v dvanástich jazykových úrovniach

  Dvanásť jazykových úrovní s jasným obsahom motivačných tém, ktoré sa viažu na situácie firemného života. Študent je zaradený do jazykovej úrovne odpovedajúcej jeho vedomostiam a systematicky pokračuje v raste jazykových zručností.
  Systematický typ štúdia má formu semestrálnych kurzov, v ktorých sú študenti rozdelení do dvanástich jazykových úrovní - od začiatočníkov, až po pokročilých. Študenti vstupujú do odborne zameraného jazykového kurzu, ktorý zodpovedá ich aktuálnej jazykovej úrovni.
 • Moderná výučba s tvorivými, neubíjajúcimi aktivitami

  Každá téma prináša na začiatku aktivity na naštartovanie študenta, neskôr rozširuje vedomosti v problematike a na záver vytvára priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad prebranou témou.
 • Medzinárodne uznávaný certifikát

  Výsledkom systematického štúdia je získanie jazykových vedomostí a odborných zručností, ktoré umožnia študentom získať medzinárodne uznávaný certifikát, so zameraním na pracovné prostredie. V prípade angličtiny je to Test of English for International Communication™ (TOEIC© test) a v prípade nemčiny Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB).
 • Obsahové zameranie na pracovné prostredie v 2 jazykoch

Názov kurzu
Jazyk
Počet jazykových úrovní
Rozsah jazykovej úrovne
Aj 12 48 vyučovacích hodín
Nj 12 48 vyučovacích hodín


Referencie študentov jazykových kurzov

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Milan Šico 2.9-5.9.2008

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Vladimír Backo 11.8-15.8.2008

Často kladené otázky:

Ako a kedy sa môžem prihlásiť na odborne zameraný jazykový kurz?

Po prekliknutí na konkrétny odborne zameraný jazykový kurz nájdete formy, v ktorých jazyková škola daný kurz organizuje. Kliknite na formu zodpovedajúcu vašim požiadavkám a realizujte postup prihlásenia sa do kurzu.

Postup prihlásenia sa do odborne zameraného kurzu nájdete po prekliknutí na konkrétny kurz.