Všeobecné podmienky pre jazykové pobyty na Slovensku

 1. Zabezpečenie jazykového pobytu na Slovensku sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na zabezpečenie jazykového pobytu na Slovensku.
 2. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom Jazyková škola VIVEUS, s.r.o. podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou alebo e-mailom) a zaplatením zálohy vo výške 25 až 100 % z ceny pobytu v závislosti od termínu.
 3. Ceny na stránke www.viveus.sk a v katalógu sú orientačné. Z tohoto dôvodu dodávateľ doporučuje objednávateľovi vyžiadať si aktuálnu presnú cenovú kalkuláciu na vybraný jazykový pobyt.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že po obdržaní zálohy z ceny pobytu, bude bezodkladne vykonávať všetky nevyhnutné úkony pre zabezpečenie jazykového pobytu a s ním spojených služieb.
 5. Po akceptovaní záväznej prihlášky dodávateľ objednávateľovi potvrdenie o tejto skutočnosti.
 6. Odjednáveteľ si vyhradzuje účtovať nevratný paušálny poplatok 1.000,- Sk pri zmene termínu objednaného jazykového kurzu zo strany objednávateľa.
 7. Zrušenie záväznej prihlášky zo strany objednávateľa musí byť v písomnej forme. Následne si sprostredkovateľ bude účtovať storno poplatky nasledovne:
  • 31 a viac dní pred odchodom stráca objednávateľ nárok na vrátenie paušálneho poplatku 2.000,- Sk plus 25 % z celkovej ceny
  • 31 - 15 dní pred odchodom 50 % z celkovej ceny
  • 15 - 7 dní pred odchodom 80 % z celkovej ceny
  • menej ako 7 dní pred odchodom 100%
 8. Sprostredkovateľ za zaväzuje, že bude diskrétne narábať s informáciami, ktoré objednávateľ uviedol na v prihláške.