jazykové kurzy -> miniskupinové -> príprava na skúšku TOEFL

PRÍPRAVA NA MEDZINÁRODNE UZNÁVANÚ SKÚŠKU TOEFL iBT V ŽILINE

Lektor vyškolený priamo spoločnosťou ETS zoznámi študentov s formou testu, predstaví všetky druhy otázok i zadaní a poskytne praktické rady na ich úspešné zvládnutie. Počas kurzu sa študenti učia porozumieť a správne pracovať s odborným textom, robiť si poznámky počas prednášok, pochopiť účel krátkej konverzácie, vyjadriť svoj názor v hovorenej aj písomnej forme, zosumarizovať prednášku, či vyvodiť spojitosti medzi prečítaným a vypočutým.
Toto všetko je nevyhnutné vedieť pre dobrý výsledok zo skúšky.

Čo vás prípravný kurz pre skúšku TOEFL naučí:

 • Ako správne čítať na skúške

  Naučíme vás rozpoznávať každý z 10 rôznymi druhov otázok nasledujúcich po odbornom texte. Každý druh otázky budete vedieť pomenovať a použiť praktické kroky k správnemu zodpovedaniu tohto druhu otázky. Nacvičíte si prácu s odborným textom, odlíšenie hlavných a menej podstatných informácií, funkciu použitia danej informácie, parafrázovanie zvýraznenej vety a rozšírite si slovnú zásobu.
 • Ako byť aktívnym/úspešným poslucháčom

  Získate prehľad v 7 druhoch otázok vyskytujúcich sa po prednáške alebo po rozhovore. Naučíte sa efektívne si robiť poznámky počas posluchu, používať skratky, symboly a správnu štruktúru poznámok.
  Na skúške ale aj v živote je užitočné mať schopnosť odhaliť hlavné body prednášky, odhadnúť postoj či náladu hovoriaceho, účel rozhovoru a jeho smerovanie.
 • Ako štylizovať hovorený prejav

  Prakticky si nacvičíte odpovede na 6 rôznych zadaní, pri ktorých musíte vyjadriť svoj názor, zosumarizovať počuté, či postaviť do vzťahu počuté a prečítané. Na otázkach z minulých skúšok si budete za pomoci lektora skúšať tvorbu správnej osnovy odpovede, užitočné frázy, 45-60 sekundový záznam odpovede s vyhodnotením úspešnosti.
 • Ako štylizovať písomný prejav

  Pripravíte sa na 2 možné písomné zadania. Naučíte sa písať text podľa správnej osnovy. Rozdeliť text do vhodného počtu paragrafov so špecifickým obsahom. Uvidíte systém opravy esejí a z neho vyplývajúce rady na vylepšenie písomného prejavu.
 • Ako bez stresu absolvovať skúšku

  Ako akreditované skúšobné stredisko vieme poskytnúť hodnoverné informácie týkajúce sa dňa skúšky, tak aby ste išli na skúšku bez stresu z neznámeho prostredia. Povieme vám, kde a kedy sa registrovať, čo si treba priniesť na skúšku, ako bude skúška organizačne prebiehať, kedy získate výsledky zo skúšky a iné vaše otázky.

Informácie o skúške TOEFL:

Termíny kurzov

Aktuálne termíny kurzov sú zobrazené v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8383/2. /novostavba vedľa AUPARKU za Crystal Palace/. Všetky učebne sú vybavené najnovšou didaktickou technikou vrátane interaktívnych tabúľ a hlasovacích zariadení.

Postup prihlásenia na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Pred prihlásením na kurz vám odporúčame zistiť vašu jazykovú úroveň vykonaním vstupného testu a odoslať výsledok testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Termín kurzu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária Jazykovej školy VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.