Prihláška na miniskupinový jazykový kurz.

Osobné údaje študenta

Meno>
Priezvisko>
Titul>
Dátum narodenia>
Adresa>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Telefón domov>
Telefón práca>

Priebeh doterajšieho vzdelávania

  > Uveďte dĺžku doterajšieho štúdia, používaný štúdijný materiál, pobyt v zahraničí.

Iné špecifické požiadavky zo strany študenta

  > Uveďte Vaše iné požiadavky na kanceláriu Jazykovej školy VIVEUS. /lektor, časové varianty.../
  V rámci možností im vyhovieme

Špecifikácia miniskupinového jazykového kurzu

Jazyk>
Jazyková úroveň>
Začiatok kurzu>
Dĺžka kurzu>
Termín vyučovania>
Cena s DPH>

Objednávam si učebný materiál:

Učebnica>
Pracovný zošit>

Ak Vám kurz hradí zamestnávateľ, uveďte údaje o spoločnosti

Meno firmy >
Poštová adresa>
Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát
IČO>
DIČ>
IČ DPH>

Spôsob úhrady

Preferovaný spôsob úhrady >
 V hotovosti v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS
 Peňažným prevodom na základe zálohovej faktúry. Poplatok 1 €.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  > Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov: