Letné jazykové kurzy Žilina

letné intenzívne jazykové kurzy

Letné intenzívne jazykové kurzy

Letné intenzívne kurzy umožňujú dosiahnuť rýchly pokrok v znalosti cudzieho jazyka. Keďže študent navštevuje intenzívny kurz počas dvoch týždňov každý deň, učí sa priamo na vyučovaní. Kurzy sú zamerané buď na konverzáciu, alebo na sprehľadnenie gramatiky a doplnenie slovnej zásoby. Novinkou počas letných mesiacov sú intenzívne kurzy pripravujúce na medzinárodne uznávanú skúšku TOEFL a kurzy určené pre maturantov.
Intenzitu kurzu zvyšuje výučba v malých skupinkách. Učebný materiál navrhnutý pre intenzívnu výučbu je zahrnutý v cene kurzu.
Dva týždne venované cudziemu jazyku, ktoré stoja za to.

Letné jazykové kurzy a ich charakteristika

 • LETNÉ KURZY ZAMERANÉ NA ROZVOJ KONVERZAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

  - Vám umožnia nebáť sa hovoriť, hovoriť rýchlejšie a s väčšou istotou.
  - Rýchlejšie sa vám začnú vybavovať vety a frázy priamo v cudzom jazyku.
  - Nové vedomosti, gramatiku, frázy sa učíte priamo počas nácviku komunikácie na každodenné témy.
  - Väčšinu času počas tohto intenzívneho kurzu venujeme utvrdzovaniu vetných konštrukcií počas konverzačných cvičení.
  - Opakovaním a nácvikom situácii si za krátky čas osvojíte nové vedomosti tak, aby ste ich v prípade potreby dokázali pohotovo použiť.
  - Vysoká intenzita kurzu umožňuje výrazný pokrok v rozprávaní. - Rozprávanie sa učí rozprávaním, preto budete u nás stále hovoriť v cudzom jazyku.
  Budete hovoriť, hovoriť, hovoriť... Aby ste sa už nebáli hovoriť!
 • LETNÉ KURZY ZAMERANÉ NA SPREHĽADNENIE GRAMATIKY A ROZŠÍRENIE SLOVNEJ ZÁSOBY

  - Urobíme poriadok v tom, čo už viete.
  - V bežnej komunikácii vás naučíme používať zásadnú gramatiku vašej jazykovej úrovne.
  - Rozšírime vašu slovnú zásobu, aby ste sa dokázali efektívnejšie vyjadriť.
  - Interaktívne tabule robia vyučovanie názorným a prehľadným.
  S prehľadom v gramatike a lepšou slovnou zásobou vám pôjde aj konverzácia ľahšie.
 • LETNÉ KURZY PRIPRAVUJÚCE NA MEDZINÁRODNE UZNÁVANÚ SKÚŠKU TOEFL

  - poskytujú kvalifikovanú prípravu na skúšku TOEFL. Prípravné kurzy na skúšku vedie lektor zaškolený priamo spoločnosťou ETS, ktorá vytvára testy. Kurz oboznámi študentov so štruktúrou skúšky, podrobne rozoberie každý typ úlohy zo skúšky, poukáže na často sa vyskytujúce chyby na skúške, pomôže študentom vypracovať si správnu stratégiu pre najlepší výsledok zo skúšky. Prípravné kurzy majú vynikajúce referencie vďaka kvalite lektora a vysokej motivácii všetkých študentov. Po ukončení kurzu si môže študent vybrať termín skúšky v našom skúšobnom centre a vykonať skúšku.
  Kurz vhodný pre tých, ktorí chcú dosiahnuť na skúške dobrý výsledok.

Jazyky

angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina

Termíny vyučovania

Pre každú jazykovú úroveň prebiehajú jazykové kurzy počas leta v niekoľkých termínoch. Všetky jazykové kurzy sú zobrazené v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky letných miniskupinových kurzov.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v budove Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8683/2. Moderné učebne sú vybavené technikou pre interaktívnou výučbu.

Referencie účastníkov

Referencia študenta letných jazykových kurzov Referencia študenta jazykových kurzov

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke: Termíny, ceny a prihlášky letných miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej jazykovej úrovni.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v tabuľke: Termíny, ceny a prihlášky letných miniskupinových kurzov v jeho riadku napravo. V prípade akýchkoľvek technických problémov pri vypĺňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária Jazykovej VIVEUS spätne potvrdí prijatie prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry. Zálohová faktúra je vystavená na požiadanie. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  Po úhrade jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.