miniskupinové kurzy -> konverzácie A2 (Angličtina pre život)

konverzácie A2 (Angličtina pre život)

sú určené pre ľudí, ktorí potrebujú riešiť situácie bežného života v anglickom jazyku, pričom ich skúsenosti s používaním angličtiny sú viac menej pasívne. Kurz sa zaoberá predovšetkým cyklickým nácvikom situácií. Slovnú zásobu a gramatiku sa študent učí a opakuje si priamo vo vetách a dialógoch.
Každodenná praktická angličtina.

Charakteristika kurzu:

 • 7 tém z bežného života

  Cestovanie, jedlo a stravovanie, ubytovanie, telefonická komunikácia, formálna i neformálna konverzácia v práci alebo v podnikaní, to všetko s Vami poctivo rozoberieme a cyklicky budeme opakovať v rôznych situáciách. Už sa týchto situácii nebudete báť, lebo ich budete mať zvládnuté.
 • Jazyková úroveň A2

  Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa angličtinu už učili a potrebujú nabrať skúsenosti s praktickým používaním angličtiny v bežnom živote.
 • 5 ročné skúsenosti a referencie

  Jazyková škola VIVEUS používa metodiku a obsahovú náplň Angličtiny na prežitie už päť rokov pri intenzívnych jazykových kurzoch určených pre zamestnancov firiem. Študenti, ktorí absolvovali tento kurz, vyjadrujú s ním maximálnu spokojnosť a to predovšetkým pre jeho prínos k uľahčeniu ich bežného života v angličtine.
 • konverzácie B1, B2, C1
  Pre vyššie jazykové úrovne sú určené konverzácie B1, B2, C1 so zameraním na rozprávanie a diskusie o aktuálnych spoločenských témach. Viac informácií...

Jazyky

angličtina

Termíny vyučovania

Aktuálne termíny kurzov konverzácií sú zobrazené v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8383/2. /novostavba vedľa AUPARKU za Crystal Palace/.
Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré obohacujú konverzácie o množstvo ďalších online podnetov k preberaným témam.

Stručný náhľad na vybrané témy preberané v kurze:

1. Predstavovanie
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.
A už sa viete predstaviť.


A: Good afternoon, my name is Peter Hall.
B: Good afternoon.____________________________________?
A: I would like to talk to Ms. Smith.
B: B: She is having a meeting now. Sit down and wait a moment, please. _________________________________?
A: A coffee, please. Thank you...
B: All right, Mr. Hall. Ms. Smith is waiting for you.

A: Hi Peter! _________________________?
B: Very good, and you?
A: I´m fine. Nice to see you again.___________________________________?
B: It´s a very nice town. Thank you for inviting me. I like it here very much.

T: So, what do you think of Žilina?
A: How do you do?
E: How are you?
R: Would you like a coffee or tea?
E: How was your flight?
M: What was your plane like?
G: What can I do for you, Mr. Hall?

A: Príjemné popoludnie. Volám sa Peter Hall.
B: Dobrý deň. Čo pre vás môžem urobiť, pán Hall?
A: Rád by som hovoril s pani Smithovou.
B: Práve teraz má stretnutie. Posaďte sa a počkajte chvíľu, prosím. Dáte si kávu alebo čaj?
A: Kávu, prosím. Ďakujem...
B: V poriadku, pán Hall. Pani Smithová vás už čaká.

A: Ahoj, Peter. Ako sa máš?
B: Veľmi dobre a ty?
A: Mám sa fajn. Rada ťa znovu vidím. Aký bol let?
B: Dosť dobrý. Tento krát bez meškania.
A: Tak čo si myslíš o Žiline?
B: Je to veľmi pekné mesto. Ďakujem za pozvanie. Veľmi sa mi tu páči.


2. Organizovanie schôdzky
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.
A už si viete zorganizovať schôdzku.


The phone is ringing:
A: Hi Sue! It´s me. Paul. Listen. _____________________________________?
B: Hi, Paul. I´m playing tennis with Tom in the morning. _____________________________?
A: I am planning to go to the cinema. _____________________________________?
B: I don´t know. _______________________?
A: The film starts at five.
B: I´m really sorry, Paul, but we are having a family party at my grandparent´s. Grandma is sixty today.
A: Oh, sure. I understand. And what about Sunday? _____________________________?
B: Well, I´m going to visit Kate, but I can call it off.
A: Perfect. ___________________________?
B: All right. See you on Sunday!
A: I am looking forward! Bye!

A: Why are you asking?
L: When are you going there?
C: What are you doing tomorrow?
E: Can we agree on Sunday at four then?
O: What is on?
N: What do you want?
L: Would you like to go with me?
M: Are you doing anything?

Zvoní telefón:
A: Ahoj, Sue. To som ja, Paul. Počúvaj. Čo robíš zajtra?
B: Ahoj, Paul. Ráno hrám tenis s Tomom. Prečo sa pýtaš?
A: Plánujem ísť do kina. Chcela by si ísť so mnou?
B: Neviem. Kedy tam ideš?
A: Film začína o piatej.
B: Je mi to ľúto, Paul, ale máme rodinnú oslavu u mojich starých rodičov. Stará mama má dnes šesťdesiat.
A: Oh, samozrejme. Rozumiem. A čo v nedeľu? Máš niečo na práci?
B: No, chystám sa navštíviť Kate, ale môžem to zrušiť.
A: Perfektné! Môžeme sa teda dohodnúť na nedeľu na štvrtú?
B: V poriadku. Vidíme sa v nedeľu!
A: Teším sa! Ahoj!


3. Dohodnutie stretnutia
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Good morning. Sue Morris is speaking. How can I help you?
B: Hi, Sue. It´s me, Jim. Do you have time to check our meeting schedule with me?
A: Sure. Wait a moment, I´ll open my organizer. All right, I´m listening.
B: _________________________________?
A: About 15. We are still waiting for confirmation from London office.
B: Ok. Let me know as soon as they contact you. ________________________________?
A: At the Grand hotel. We have already arranged that.
B: Sure. They were satisfied last year, weren´t they? ________________________________?
A: Only three. But it can be changed. You know how it is with presentations.
B: Yes, you´re right. _____________________________________?
A: It hasn´t been decided yet. But we prefer something traditional and Slovak.
B: I see. _____________________________?
A: Yes, they are. We are planning to visit the castle on Wednesday.
B: That´s a good idea. _____________________________________?
A: No, they are not. Mr. Smith doesn´t like art that much.
B: Ok, that´s all for now. Thank you, Sue. Hear from you soon!

V: Which restaurant are we going to after the meeting?
I: Where are they living?
R: Where are they staying, by the way?
L: Are they going to the gallery as well?
E: Are they going to visit any sights?
S: Are they going to the cinema?
P: How many people are listening?
T: How many people are coming?
A: How many people are giving their talk?

A: Dobré ráno. Sue Morrisová pri telefóne. Ako vám môžem pomôcť?
B: Ahoj, Sue. To som ja, Jim. Máš čas skontrolovať si so mnou plán stretnutia?
A: Samozrejme. Počkaj chvíľu, otvorím si zápisník. V poriadku. Počúvam.
B: Koľko ľudí príde?
A: Asi 15. Ešte stále čakáme na potvrdenie z londýnskej kancelárie.
B: Dobre. Daj mi vedieť hneď, ako sa ti ozvú. A mimochodom, kde sú ubytovaní?
A: V hoteli Grand. Už sme to zariadili.
B: Samozrejme. Minulý rok boli spokojní, však? Koľko ľudí bude mať prednášku?
A: Iba traja. To sa ale môže zmeniť. Vieš, ako to je s prezentáciami.
B: Áno, máš pravdu. Do ktorej reštaurácie pôjdeme po stretnutí?
A: Ešte sa o tom nerozhodlo. Ale radšej chceme niečo tradičné a slovenské.
B: Rozumiem. Navštívia aj nejaké pamiatky?
A: Áno. V stredu plánujeme navštíviť hrad.
B: To je dobrý nápad. Pôjdu aj do galérie?
A: Nie. Pán Smith nemá až tak veľmi rád umenie.
B: OK, to je nateraz všetko. Ďakujem, Sue. Čoskoro sa počujeme!


4.Aké je tvoje zamestnanie?
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Hello. My name is Peter.
B: Hi. I´m Lucy. Nice to meet you, Peter.
A: Nice to meet you too. ___________________________________?
B: Yes, I do. I think it´s a wonderful opportunity for studying English.
A: __________________________________?
B: Oh, yes. My grandmother is from Germany, so I speak German as well.
_____________________________________? Your accent sounds interesting to me.
_____________________________________?
A: Actually, I am not. I am from the Czech Republic. ____________________________?
B: Of course I do. I have been there on holidays once.
A: ________________________________? I work as a teacher. I´m here to improve my language skills.
B: I don´t have any job now. I have just graduated from university and now I am looking for some suitable job for me.
A: Right. ____________________________?
B: No, I don´t. I would miss my family and friends. And you know, there is no place like home.
A: I understand. So good luck and see you at 9! Don´t forget, we are having our first English lesson!

A: What do you do, by the way?
N: Where do you come from, Peter?
E: Do you speak any other language?
L: Do you want to stay here in England?
R: Do you know where it is?
G: So do you like it here, Lucy?
E: Are you from Poland?

A: Ahoj. Volám sa Peter.
B: Ahoj. Ja som Lucy. Rada ťa spoznávam, Peter.
A: Aj ja ťa rád spoznávam. Takže, Lucy, páči sa ti tu?
B: Áno páči. Myslím, že je to úžasná príležitosť na štúdium angličtiny.
A: Hovoríš aj nejakým iným jazykom?
B: Oh, áno. Moja stará mama pochádza z Nemecka, takže hovorím aj po nemecky. Odkiaľ pochádzaš ty, Peter? Tvoj prízvuk mi znie veľmi zaujímavo. Si z Poľska?
A: Vlastne nie. Som z Českej republiky. Vieš, kde to je?
B: Samozrejme, že viem. Raz som tam bola n prázdninách.
A: Mimochodom, aké je tvoje zamestnanie? Ja pracujem ako učiteľ. Som tu, aby som si zlepšil svoje jazykové schopnosti.
B: Teraz nemám žiadnu prácu. Práve som skončila vysokú školu a teraz si pre seba hľadám nejaké vhodné zamestnanie.
A: Samozrejme. Chceš zostať tu v Anglicku?
B: Nie, nechcem. Chýbala by mi rodina a priatelia. A vieš, všade dobre, doma najlepšie.
A: Rozumiem. Tak veľa šťastia a vidíme sa o deviatej! Nezabudni, máme prvú hodinu angličtiny!


5. V obchode.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Good morning. _____________________?
B: Good morning. I´m just looking now, thank you... Excuse me; _______________________?
A: Sure. What size would you like to see? Medium? Large?
B: Large, please. __________________________?
A: We have this T-shirt in black, navy blue and brown.
B: I would like this blue one. ______________________?
A: Of course, there are the changing rooms over there.
B: ...Hmm, I don´t like this style very much. ____________________________? Maybe that jumper over there with the long sleeves.
A: Here you are, sir. _______________________?
B: Yes, it´s very comfortable. I like it much more. I will take it. _____________________?
A: Sure, if you like. I will just remove those labels. How would you like to pay?
B: ___________________________? I don´t have so much cash with me.
A: It´s €14.99, sir. Thank you... Have a nice day!

P: Could I try it on?
H: Can I have a look at this T-shirt?
O: Do you have any other colours?
G: Can I pay by credit card?
P: Can I try something different?
I: Does it suit you better?
N: Can I keep it on?
S: How can I help you?

A: Dobrý deň. Ako vám môžem pomôcť?
B: Dobrý deň. Teraz sa iba pozerám, ďakujem... Prepáčte, môžem sa pozrieť na toto tričko?
A: Samozrejme. Akú veľkosť by ste chceli vidieť? Strednú? Veľkú?
B: Veľkú, prosím. Máte nejaké ďalšie farby?
A: Toto tričko máme v čiernej, námorníckej modrej a v hnedej farbe.
B: Chcel by som to modré. Mohol by som si ho vyskúšať?
A: Samozrejme. Tam sú prezliekarne.
B: ...Hm, tento štýl sa mi veľmi nepáči. Môžem vyskúšať niečo iné? Možno tamten sveter s dlhými rukávmi.
A: Nech sa páči, pane. Sedí vám lepšie?
B: Áno, je veľmi pohodlný. Páči sa mi oveľa viac. Zoberiem si ho. Môžem si ho nechať na sebe?
A: Samozrejme, ak chcete. Len vám odstránim visačky. Ako by ste chceli platiť?
B: Môžem platiť kreditnou kartou? Nemám pri sebe toľko hotovosti.
A: Je to €14.99. Ďakujem... Prajem pekný deň!


6. Moje dovolenkové plány.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Hello, students! Can you tell me something about your summer plans? What about you, Peter? _______________________________?
B: I have a lot of plans. First, I am going to stay a few days in the High Tatras. I have never been there so I´m really looking forward to it.
A: ______________________________?
B: I´m going there with my schoolmates. We haven´t seen each other for a long time.
A: _________________________________?
B: We are planning to be there for five days, but it can be changed. If we like it there, we can stay longer.
A: Oh, I see. ___________________________________?
B: I don´t know exactly, but the plan is to go hiking, swimming and relaxing in the wellness centre , and, of course, to spend a lot of time talking together.
A: Hmm, that sounds good. ________________________________?
B: Then I would like to visit Italy.
A: ______________________________?
B: To visit my cousin Paolo. We hope to see a football match in Rome if we are lucky.
A: Really nice plans. ___________________________________?
B: By studying hard, I promise.

A: And what are you going to do next?
L: And what are you going to do there?
S: And how are you going to end your holidays?
Y: Are you going there with your friends or with your family?
P: How long are you going to stay there?
M: What are you going to do this summer?
N: Why are you going there?

A: Ahoj, študenti! Môžete mi povedať niečo o svojich plánoch na leto? Čo ty, Peter? Čo sa chystáš robiť toto leto?
B: Mám veľa plánov. Najprv sa chystám pobudnúť pár dní vo Vysokých Tatrách. Nikdy som tam nebol, tak sa veľmi teším.
A: Ideš tam s priateľmi alebo s rodinou?
B: Idem tam so svojimi spolužiakmi. Dlho sme sa nevideli.
A: Ako dlho tam plánujete zostať?
B: Plánujeme tam byť päť dní, ale to sa môže ešte zmeniť. Ak sa nám tam bude páčiť, môžeme zostať dlhšie.
A: Oh, rozumiem. A čo sa tam chystáte robiť?
B: Ešte presne neviem, ale plán je ísť na turistiku, plávať a relaxovať vo wellnesse a, samozrejme, stráviť veľa času vzájomnými rozhovormi.
A: Hm, to znie dobre. A čo budeš robiť potom?
B: Potom by som rád išiel navštíviť Taliansko.
A: Prečo sa tam chystáš?
B: Navštíviť môjho bratranca Paola. Dúfame, že sa nám pošťastí vidieť v Ríme nejaký futbalový zápas.
A: Veľmi pekné plány. A ako plánuješ zakončiť svoje prázdniny?
B: Usilovným študovaním, sľubujem.


7. Registrácia v hoteli.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Good morning, sir. How could I help you?
B: Good morning. I would like to stay in your hotel for a few days. Do you have any rooms available?
A: _________________________. When would you like to start your stay in our hotel, sir?
B: Today, if possible. And I would like to stay for three nights.
A: All right. Would you prefer a single or double room?
B: A single room.
A: Ok...___________________________. The room is being prepared now. If you´ll wait a moment,________________________.
B: Perfect! ____________________. Shall I pay now or later? A: You don´t have to pay immediately. Could I ask you for your identity card or passport, sir? We need to fill in your guest registration card first.
B: Sure, here you are...
A: ... Here is your identity card, sir. ______________________________?
B: Yes, here you are.
A: __________________________... Thank you. Here´s your key. As I said before, your room will be ready in an hour. You can leave your baggage here at the reception. Could I offer you a visit to our hotel coffee bar while you are waiting?
B: Sure, thank you very much.
A: You´re welcome. Have a nice stay in our hotel, sir.

E: I will take it.
S: I will swipe it quickly...
N: I will do it for you.
O: We will have one room available today in an hour.
I: Will you be paying by cash?
T: I´ll reserve it for you.
H: I will have a look.
L: Will you be paying by credit card?

A: Dobrý deň, pane. Ako by som vám mohla pomôcť?
B: Dobrý deň. Chcel by som na pár dní zostať vo vašom hoteli. Máte nejaké voľné izby?
A: Pozriem sa. Kedy by ste chceli začať s pobytom v našom hoteli, pane?
B: Dnes, ak je to možné. A chcel by som zostať na tri noci.
A: V poriadku. Chceli by ste radšej jedno alebo dvojposteľovú izbu?
B: Jednoposteľovú.
A: OK... Jednu izbu budeme mať dnes voľnú do hodiny. Izba sa práve pripravuje. Ak chvíľočku počkáte, rezervujem ju pre vás.
B: Perfektné! Zoberiem ju. Mám platiť teraz alebo neskôr?
A: Nemusíte platiť hneď. Môžem vás požiadať o váš občiansky preukaz alebo pas, pane? Najprv musíme vyplniť vašu registračnú kartu hotelového hosťa.
B: Samozrejme. Nech sa páči...
A: Tu je váš občiansky preukaz, pane. Budete platiť kreditnou kartou?
B: Áno, nech sa páči.
A: Iba ju rýchlo načítam... Ďakujem. Tu je váš kľúč. Ako som povedala predtým, vaša izba bude pripravená do hodiny. Vašu batožinu si môžete nechať tu na recepcii. Mohla by som vám ponúknuť návštevu našej hotelovej kaviarne, kým budete čakať?
B: Samozrejme, ďakujem vám veľmi pekne.
A: Nemáte za čo. Prajem vám príjemný pobyt v našom hoteli, pane.


8. Informácie o hoteli.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Reception of the Winter Dream Hotel, Liv Morris is speaking. How can I help you?
B: Hello. I would like to book some rooms in your hotel. _________________________________?
A: Wait a moment, sir. I will check it... Yes, there are some free rooms in December. _________________________________?
B: We would like to come on 26 December. There will be six of us. What is the best possibility for us?
A: We still have a few double rooms and there is also one exclusive suite available on that date.
B: Hmm, _________________________?
A: There are two bedrooms there. One bedroom with a king-size bed and the second one with a double bed. Are you coming with children or only adults?
B: We are four adults and two children up to eight years.
A: In that case I can offer you this exclusive suite with two extra rollaway beds in one of the bedrooms for your children.
B: Excellent! ______________________?
A: As I have already mentioned there are two bedrooms, a bathroom, a living room with a plasma TV and fire place, wet bar and internet connection.
B: ______________________________?
A: Sure, all necessary appliances. How long would you like to stay?
B: For a week. How much is it per night?
A: Our exclusive suite costs €160 per night. Additional rollaway bed is €20 per night. It will be €1400 for a week.
B: I´ll take it. Could you reserve it from 26 December for seven nights? My name is Peter Smith. My credit card number is...

E: Is there fridge there as well?
I: How many people can stay in that suite?
O: How many people can sleep there?
U: What kind of room would you prefer?
S: Are there any vacancies available for next month?
T: What kinds of facilities are there?
W: What kinds of things are there?

A: Recepcia hotela Winter Dream, Liv Morris pri telefóne. Ako vám môžem pomôcť?
B: Dobrý deň. Chcel by som si rezervovať nejaké izby vo vašom hoteli. Máte niečo voľné na budúci mesiac?
A: Počkajte chvíľu, pane. Overím to. Áno, v decembri máme nejaké voľné izby. Aký druh izby by ste uprednostňovali?
B: Chceli by sme prísť asi šiesti 26. decembra. Čo bude pre nás najlepšia možnosť?
A: Ešte stále tu máme k dispozícii niekoľko dvojposteľových izieb a tiež jeden exkluzívny apartmán v tom dátume.
B: Hm, koľko ľudí môže byť ubytovaných v tom apartmáne?
A: Sú tu dve spálne. Jedna spálňa s kráľovskou posteľou a druhá je dvojlôžková. Prídete aj s deťmi alebo budete iba samí dospelí?
B: Sme štyria dospelí a dve deti vo veku do ôsmych rokov.
A: V tom prípade vám môžem ponúknuť tento exkluzívny apartmán s dvoma prístelkami pre vaše deti v jednej zo spální.
B: Výborne! Aké tam je vybavenie?
A: Ako som už spomenula, sú tu dve spálne, kúpeľňa, obývačka s plazmovým televízorom a kozubom, bar s tečúcou vodou a internetové pripojenie.
B: Je tam tiež chladnička?
A: Samozrejme, všetky nevyhnutné spotrebiče. Ako dlho by ste chceli zostať?
B: Na týždeň. Koľko to stojí na noc?
A: Náš exkluzívny apartmán stojí €160 na noc. Prístelka navyše je za €20 na noc. Bude to €1400 na týždeň.
B: Beriem to. Mohol by som si ho rezervovať od 26. decembra na sedem nocí? Volám sa Peter Smith. Číslo mojej kreditnej karty je...


9. Taxík!
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Taxi! Taxi!
B: Hello, madam. _________________________________?
A: The Congress Centre, please.
B: Sure. Let me help you with those bags of yours...
B: _______________________________?
A: Actually, it isn´t. I´ve been there once on holiday. But that was a long time ago.
B: _______________________________?
A: Yes, I am giving a talk at today´s medical conference.
B: _______________________________?
A: Yes, that´s right, but I´m not a typical doctor. I mostly do scientific work.
B: Hmm, that sounds interesting. _________________________________?
A: I am afraid I won´t have much time for that, maybe next time.
B: Here we are, madam! That´s €22.
A: Here you are. Keep the change.
B: Thank you, madam. Shall I help you with your luggage?
A: That would be really kind. Oh, ________________________________?
B: Yes, there is. Just round the corner. And there´s a bank over there as well.
A: Thant you very much. Goodbye.
B: Goodbye, madam. Have a nice stay in London!

D: Where would you like to go?
E: Are you going sightseeing as well?
G: Are you going watching as well?
I: Are you here on business then?
N: Is there any cashier over there?
V: So you´re a doctor, aren´t you?
R: is there a cash machine over there?
R: Is this your first visit to London?

A: Taxík! Taxík!
B: Dobrý deň, madam. Kde by ste chceli ísť?
A: Do Kongresového centra, prosím.
B: Samozrejme. Nechajte, nech vám pomôžem s taškami...
B: Je toto vaša prvá návšteva Londýna?
A: Vlastne nie. Už som tu raz bola na prázdninách. Ale to bolo dávno.
B: Takže ste tu kvôli práci?
A: Áno, dnes prednášam na medicínskej konferencii.
B: Takže ste lekárka, však?
A: Áno, máte pravdu. Ale nie som typická lekárka. Väčšinou robím vedeckú prácu.
B: Hm, to znie zaujímavo. Idete si pozrieť aj nejaké pamiatky?
A: Obávam sa, že na to nebudem mať čas, možno nabudúce.
B: Tak sme tu, madam! Bude to €22.
A: Tu máte. Drobné si nechajte.
B: Ďakujem, madam. Pomôžem vám s batožinou?
A: To by bolo veľmi milé. Oh, je tu niekde bankomat?
B: Áno je. Rovno za rohom. A je tam tiež banka.
A: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
B: Dovidenia, madam. Prajem vám príjemný pobyt v Londýne!


10. Stretnutie
Prečítajte si dialóg. Hrubšie písané vety v dialógu nahraďte vetou zo žltého rámčeka s podobným významom. Na výber máte z dvoch možností, správna/vhodná je ale iba jedna.
Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu náhradné vety.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si skúste dialóg s kolegom v práci. Ešte päť krát.
A už si zvládnete úvodné stretnutie.


A: Tom! (1) I would like to introduce Helen White to you. Helen is our sales representative in Germany. I´ve already spoken to you about her excellent results for last quarter.
B: Pleased to meet you, Ms White. (2) How do you do?
C: I´m fine, thank you. (3) I´m very pleased to meet you, finally. Call me Helen, please.
B: Ok, Helen. So how do you like it here in London?
C: I like it very much. This is my first visit, but I must say that (4) I´m very happy to be here.
B: How long are you planning to stay?
C: I´m not sure now. I´m having some meetings and appointments with our customers and then, (5) I would like to go sightseeing. I´ve heard there are a lot of places which are worth visiting.
B: Yes that´s right. If you need the company and commentary of a local citizen, I can offer you my services.
C: That´s very kind of you. Thank you very much for the offer.
B: Could you excuse me, Helen? I have to say hello to somebody. (6) Hope to meet you again soon.
C: Of course. It was very nice talking to you.

(1)
M: I would like you meeting Helen White.
P: I would like you to meet Helen White.
(2)
E: How are you?
T: What´s up?
(3)
R: I´m very amused to meet you.
O: I´m glad to meet you.
(4)
P: I´m very content to be here.
S: It´s cool to be here.
(5)
E: I want to watch some monuments.
L: I would like to visit some landmarks.
(6)
E: Hope to see you again soon.
D: I want to meet you again.

A: Tom! Chcela by som ti predstaviť Helenu Whiteovú. Helena je naša obchodná zástupkyňa v Nemecku. Už som ti rozprávala o jej úžasných výsledkoch za posledný štvrťrok.
B: Rád vás spoznávam, pani Whiteová. Ako sa máte?
C: Mám sa fajn, ďakujem. Veľmi rada vás konečne spoznávam. Volajte ma Helena, prosím.
B: OK, Helena. Tak ako sa vám páči tu v Londýne?
C: Veľmi sa mi tu páči. Toto je moja prvá návšteva, ale musím povedať, že som veľmi šťastná, že som tu.
B: Ako dlho plánujete zostať?
C: Ešte si nie som istá. Mám nejaké stretnutia a schôdzky s našimi klientmi, a potom by som si rada išla pozrieť pamiatky. Počula som, že je tu veľa miest, ktoré stoja za navštívenie.
B: Áno, to je pravda. Ak budete potrebovať spoločnosť a výklad miestneho obyvateľa, môžem vám ponúknuť svoje služby.
C: To je od vás veľmi milé. Ďakujem vám za ponuku.
B: Ospravedlníte ma, Helena? Musím ísť niekoho pozdraviť. Dúfam, že sa čoskoro znova stretneme.
C: Samozrejme. Veľmi rada som sa s vami rozprávala.


11. Zoznámenie.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Excuse me, may I sit down here? My name is Paul, by the way.
B: Sure. I´m Monica. Nice to meet you, Paul.
A: Nice to meet you too. So, _________________________________?
B: I´m from Madrid. _________________________________?
A: No, I haven´t, to be honest. But I would like to go there one day. What are you doing here in England, Monica?
B: I´m here on holidays. You know, to visit some interesting places, meet some new people and, of course, practice my English a bit...
A: _____________________________?
B: For several weeks. Next term starts almost at the end of September, so I have about five free weeks.
A: _____________________________?
B: I arrived two days ago and this is my first evening out somewhere. And what about you? Are you a local or a tourist like me?
A: Actually, I´ve lived there for more than ten years. We moved here when I was about fifteen years old. You can imagine how difficult it was for a teenager to leave home, school and find new friends.
B: Yeah, I´m sure it wasn´t easy. _______________________________?
A: I lived in France. It´s a very nice country, maybe I should show it to you one day...

A: Where are you from?
L: Where do you come from?
W: So when did you live before?
E: So where did you live before?
S: Have you ever been to Spain?
D: Were you in Spain?
C: How long are you living here?
K: How long are you going to stay?
M: And when did you come?

A: Prepáč, môžem si tu sadnúť? Mimochodom, volám sa Paul.
B: Samozrejme. Ja som Monika. Rada ťa spoznávam, Paul.
A: Aj ja ťa rád spoznávam. Takže, odkiaľ si?
B: Som z Madridu. Bol si niekedy v Španielsku?
A: Nie, nebol som, aby som bol úprimný. Jedného dňa by som tam ale chcel ísť. Čo robíš tu v Anglicku, Monika?
B: Som tu na prázdninách. Vieš, aby som navštívila nejaké zaujímavé miesta, stretla nových ľudí a, samozrejme, trošku si precvičila angličtinu...
A: Ako dlho tu plánuješ zostať?
B: Niekoľko týždňov. Ďalší semester začína takmer na konci septembra, takže mám asi päť voľných týždňov.
A: A kedy si prišla?
B: Prišla som pred dvoma dňami a toto je prvý večer, keď som niekde von. A čo ty? Si tu domáci alebo iba turista ako ja?
A: V podstate tu žijem viac ako desať rokov. Presťahovali sme sa sem, keď som mal asi pätnásť. Vieš si predstaviť, aké to bolo pre tínedžera ťažké opustiť domov, školu a nájsť si nových priateľov.
B: Áno, som si istá, že to nebolo jednoduché. Kde si teda býval predtým?
A: Býval som vo Francúzsku. Je to veľmi pekná krajina, možno by som ti ju mal jedného dňa ukázať...


12. V reštaurácii.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Hello, what would you like to eat today?
B: I don´t know. ____________________?
A: Sure, I´ll bring it immediately. _________________________________?
B: Yes, please. _____________________? I´d like to have some.
A: Yes, we do. I´ll be right back.
A: Have you already chosen, madam?
B: No, I haven´t. It´s so difficult to choose. ___________________________? I don´t eat any meat or spicy food.
A: In that case I can offer you fresh vegetable salad with smoked sheep´s cheese. That´s our speciality for this week.
B: Ok, I´ll try it. _______________________________? As I´ve already mentioned I´m on a very special diet. No meat, no spice, no fat. _______________________________?
A: We prepare a lot of healthy and light meals that can be eaten by people on diets so they are not harmful to your figure at all. What about grilled chicken with plenty of steamed seasonal vegetables?
B: That sounds great! _____________________________? I´m quite hungry, really.
A: Of course. May I offer you a light dessert as well?
B: Better not, but thank you.

E: Would you like something to drink?
M: And what do you have like a side dish?
E: And what do you have as a main dish?
S: Do you have any fresh juice?
R: What would you recommend?
T: Can I have some whole wheat bread with it as well?
D: Do you have a menu, please?
O: Have you got a menu, please?
S: What do you have as a starter?

A: Dobrý deň, čo by ste si dnes dali na jedenie?
B: Neviem. Máte jedálny lístok, prosím?
A: Samozrejme, hneď ho prinesiem. Dáte si niečo na pitie?
B: Áno, prosím. Máte nejakú čerstvú šťavu? Dala by som si z nej.
A: Áno, máme. Hneď sa vrátim.
A: Už ste si vybrali, madam?
B: Ešte nie. Je také ťažké si vybrať. Čo máte ako predjedlo? Nejem žiadne mäso a korenené jedlá.
A: V tom prípade vám môžem ponúknuť čerstvý zeleninový šalát s údeným ovčím syrom. To je naša špecialita na tento týždeň.
B: OK, vyskúšam ho. A čo máte ako hlavné jedlo? Ako som už spomínala, som na veľmi špeciálnej diéte. Žiadne mäso, žiadne korenie, žiadny tuk. Čo by ste mi odporučili?
A: Pripravujeme veľa zdravých a ľahkých jedál, ktoré môžu jesť aj ľudia na diéte a vôbec vašej postave neublížia. Čo takto grilované kura s veľkým množstvom parenej sezónnej zeleniny?
B: To znie super! Môžem k tomu dostať aj celozrnný chlieb? Som naozaj dosť hladná.
A: Samozrejme. Môžem vám ponúknuť aj nejaký ľahký dezert?
B: Radšej nie, ale ďakujem.


13. Na letisku.
Prečítajte si dialóg. Chýbajúce otázky z neho sa nachádzajú v rámčeku nižšie.
Skúste chýbajúce otázky správne vložiť do dialógu. Neviete? Nevadí.
Možno Vám pomôže preklad dialógu. Neviete ani tak? Nevadí.
Vypočujte si celý dialóg.
Skúste teraz doplniť do dialógu otázky v správnom poradí.
Zopakujte dialóg spamäti.
A teraz si to skúsime spolou. Ešte päť krát.


A: Could I have your passport and plane ticket, sir? You are flight AE396, is that right?
B: Yes, that´s right. Here is my ticket and passport.
A: Thank you. _____________________?
B: Yes, I have one suitcase over there and this small briefcase which I´ll take with me as hand luggage.
A: Put that suitcase on the belt for me, please. ___________________________?
B: Yes, I have.
A:_______________________________?
B: Yes, I have, madam.
A: _______________________________?
B: No, they haven´t.
A: All right, Mr Jones... _________________________________?
B: Yes. __________________________?
A: Let me have a look... I´m afraid all window seats are already occupied, but we still have some aisle seats available if you don´t want to sit in the middle.
B: Yes, that would be much better. And somewhere near the front if possible. Thank you.
A: Ok, here you are. Your passport and boarding pass. Have a good flight.

G: Has anybody asked you to take something on board for them?
L: Have you packed it yourself?
I: And have you been watching your luggage all the time?
T: Could I ask you for a window seat, please?
H: Do you have any seating preference?
F: Do you have any luggage to check in, sir?

A: Mohli by ste mi dať váš pas a letenku, pane? Váš let je AE396, je tak?
B: Áno, je to tak. Tu je môj lístok a pas.
A: Ďakujem. Máte nejakú batožinu na odbavenie, pane?
B: Áno, tam mám jeden kufor a tento malý kufrík, ktorý si zoberiem so sebou ako príručnú batožinu.
A: Dajte mi ten kufor na pás, prosím. Balili ste sa sám?
B: Áno.
A: A sledovali ste svoju batožinu po celý čas?
B: Áno, madam.
A: Požiadal vás niekto, aby ste mu niečo zobrali na palubu?
B: Nie, nepožiadal.
A: V poriadku, pán Jones... Máte nejakú požiadavku na sedenie?
B: Áno. Mohol by som vás požiadať o sedadlo pri okne, prosím?
A: Nechajte, nech sa pozriem... Obávam sa, že všetky sedadlá pri okne sú už obsadené, ale stále máme ešte nejaké voľné sedadlá v uličke, ak nechcete sedieť v strede.
B: Áno, to by bolo oveľa lepšie. A niekde vpredu, ak je to možné. Ďakujem.
A: OK, nech sa páči. Váš pas a palubný lístok. Prajem príjemný let.


Referencie

Referencia Referencia

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.