Študenti jazykovej školy

jazykové kurzy -> mini&mikro skupinové -> progresívne zamerané

Progresívne jazykové kurzy:

 • KURZY, KTORÉ POSÚVAJÚ ĎALEJ

  Kurzy postupne budujú, rozvíjajú a rozširujú jazykové zručnosti študentov. Rozvíjajú sa všetky zručnosti, samozrejme so zameraním na komunikáciu v cudzom jazyku.
  RAST VEDOMOSTÍ -> od úplného začiatočníka po pokročilého
 • POČÚVANIE A ROZPRÁVANIE

  Po vypočutí článku nasleduje prerozprávanie jednotlivých odsekov študentmi. Trénujeme schopnosť rozumieť počutému a na to nadväzujúcu konverzáciu.
  po aktivite zameranej na počúvanie nasleduje -> KONVERZÁCIA
 • ČÍTANIE A ROZPRÁVANIE

  Po prečítaním textu sú jeho odseky študentmi znova prerozprávané. Na rozvoj schopnosti rozumieť čítanému textu nadväzuje rozvíjanie konverzácie.
  po aktivite zameranej na čítanie nasleduje -> KONVERZÁCIA
 • PRAKTICKÉ DIALÓGY V KAŽDEJ LEKCII

  Každá lekcia má časť venovanú riešeniu situácií zo života v cudzom jazyku.
  pravidelne nacvičujeme bežné situácie v cudzom jazyku
 • BEZ SLOVNEJ ZÁSOBY TO NEJDE

  Každá úroveň učebného materiálu rozšíri vašu slovnú zásobu o ďalších cca. 1400 slovíčok. Rozširovanie slovnej zásoby zlepšuje vaše komunikačné schopnosti.
  viac slovíčok -> lepšia KOMUNIKÁCIA
 • SPRÁVNA VÝSLOVNOSŤ JE NEVYHNUTNÁ

  Keď slovíčko neviete správne vysloviť, akoby ste ho nevedeli. Keď slovíčko neviete vysloviť, len ťažko ho rozpoznávate z hovorenom prejave.
  Interaktívny učebný materiál podporuje tréning výslovnosti na hodine i doma.
 • GRAMATIKA NA VETÁCH ZO ŽIVOTA

  Jasne a presne vysvetlíme gramatického fungovania cudzieho jazyka. Každý takto vysvetlený gramatický jav trénujeme na reálnych vetách zo života. Keď niečo pochopíte, zapamätáte si to oveľa dlhšie ako keď sa celé vety učíte naspamäť.
  gramatiku vysvetľujeme a trénujeme NA VETÁCH ZO ŽIVOTA

Referencie

Referencia Referencia

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.