jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 11. úroveň | B1 | business english 8

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Talk about changing jobs and about ways of keeping staff
  (early retirement, relocation, job mobility...) | meetings - how to negotiate solutions (Let´s keep our options open.) | make and respond to quick requests (Could you spare a few minutes?) | overview of first and second conditional - how to negotiate a secondment (dočasné preloženie)
 • Talk about starting up a new business
  (gap in the market, turnover/obrat, stake/kapitálový podiel), use of adverbs and adjectives | ask about work and life, ask a favour (By the way, could you do me a favour?) | how to avoid saying “no” | present perfect simple and continuous tense (pred prítomný jednoduchý a priebehový čas) - talk about activities and results
 • Talk about communications using prepositional phrases
  (connect to, focus on, interact with...) | create word families - word formation process | meetings - explain procedures, use teleconferencing phrases (You´re breaking up.) | how to deal with various situations on the phone | overview of modal verbs - talk about prohibition and obligation at work
 • Talk about change using appropriate vocabulary
  (resist, react, ambivalent/rozpoltený), use of business phrasal verbs (deal with support calls, we ran into a few problems...) | presentation - present future plans | how to be negative diplomatically | talk about future activities and developments - complex future structures (future continuous, future perfect)
 • Talk about numbers and trends
  (just over, slightly less than, rise substantially/značne, výrazne vzrásť...) | ask for and explain factual and numerical information (What´s that in terms of growth? The bottom line is.../Čo to znamená s ohľadom na rast? Minimum je...) | talk about news at work | reported speech - report what someone has said
 • Talk about cultural differences
  (hierarchical, risk-taking, sensitive to...) | narrate past events and give an explanation (It came about because of..., At first/After that/As time went by...) | talk about films, TV and books | narrative tenses - past simple (jednoduchý minulý), past continuous (minulý priebehový), past perfect (pred minulý) - talk about past events
 • Talk about staff appraisals
  (monitor performance, assessment criteria...) | phrasal verbs (move on, hand out, end up with...) | meetings - discuss and evaluate performance (You demonstrated... On a less positive note...) | how to make people feel relaxed | third and mixed conditionals, perfect modals- talk about hypothetical past events
 • Talk about taking a career break
  (perspective, career development, recharged ...) | presentation - present a personal case (It´s a once-in-lifetime opportunity. /Toto je príležitosť, ktorá sa vyskytne len raz a život. I understand your misgivings but.../Rozumiem vašim obavám, ale...) | talk about taking time off | verb patterns - ing form and infinitive - review your situation at work

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Upper-Intermediate - Student´s book 9-16 lekcia
  Business Result Upper-Intermediate - Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. Why do people change jobs or careers? How to encourage them to stay? (SB p. 54-55) + Play a dialogue: Negotiate solutions (SB p. 56-57)
 2. What attracts people to start their own business? Is it easy to have your own company? (SB p. 60-61) + Play a dialogue: Ask a favour (SB p. 62-63)
 3. Is the world a better place with communication technologies? Which communication technologies are the most important for your business? (SB p. 66-67) + Play a dialogue: Teleconferencing (SB p. 68-69)
 4. What kinds of changes are typical in business? What are some actual changes in your company? (SB p. 72-73) + Play a dialogue: Present some future plans (SB p. 74-75)
 5. What do you know about “killer” technologies? Talk about important figures in your life. (SB p. 78-79) + Play a dialogue: Talk about news at work (SB p. 81)
 6. “When in Rome, do as the Romans do”. What does it mean? How much do you change your behaviour when you do business in a foreign country? (SB p. 84-85) + Play a dialogue: Talk about films, TV or books (SB p. 87)
 7. What criteria do you use at work when you evaluate people´s performance? (SB p. 90-91) + Play a dialogue: Discuss and evaluate performance (SB p. 92-93)
 8. How is it with career breaks in our country? What practical problems can it cause? (SB p. 96-97) + Play a dialogue: Present a personal case (SB p. 98-99)