jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 10. úroveň | B1 | business english 7

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Talk about first impressions using appropriate vocabulary
  (professionalism, reputation, innovation...) | improve your communication skills by introducing yourself by e-mail, make a follow-up call and arrange a meeting | how to exchange contact details (I suggest we meet to discuss things further.) | overview of present simple (Prítomný jednoduchý) and present continuous (Prítomný priebehový ) tense
 • Talk about motivation at work using new vocabulary
  (incentive scheme/motivačný program, annual bonus/ročný bonus) | how to make small talk and exit a conversation politely (You don´t mind if I go and take myself a coffee?) | review of question forms - how to use questions to find out information and develop conversation
 • Talk about managing projects
  (unrealistic budget, ahead of schedule, budget constraints/rozpočtové obmedzenia...) | ask for and give an update in a meeting | make and respond to suggestions (I´m not convinced.) | improve your speaking skills - how to catch up with colleagues | revision of present perfect (pred prítomný) and past simple (minulý jednoduchý) tense - update on current projects
 • Talk about ideas and innovations
  (technological breakthrough, revolutionary idea...) using phrasal verbs (carry out/perform, set up/start) | improve your presenting skills - how to present an idea, product or service | thank someone and respond to thanks | talk about resent, past and future ability - modal verbs
 • Talk about customer service using appropriate vocabulary
  (courteous/zdvorilý, attentive/pozorný...) | how to deal with customers (What seems to be a problem? I´ll look into it straightaway.) | reassure and sympathize (upokojiť a vyjadriť pochopenie) | use direct and indirect questions to deal with customers
 • Talk about ethical business
  (act responsibly, reduce the impact, credibility/dôveryhodnosť) | presentations - how to explain plans and arrangements (We´ll email you the final itinerary./Konečný plán trasy vám zašleme emailom.), invite and recommend (It´s well worth a visit./Stojí to za návštevu.) | respond to spontaneous invitations | talk about the future - overview of simple future forms
 • Talk about personality and decision-making
  (rational, instinctive, consider all the options...) | meetings - participate in a decision-making meeting (What´s your position on this? Let´s draw some action points on... ) | talk about social plans | countability - how to express quantity- talk about improving services and facilities
 • Talk about outsourcing using appropriate vocabulary
  (offshore location/so sídlom v zahraničí, streamline operation/zefektívniť prevádzku, achieve lower overheads/dosiahnuť nižšie režijné náklady...) | presentation - how to present factual information | apologize and respond to apologies | passive - talk about a law or regulation in your country

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Upper-Intermediate - Student´s book 1-8 lekcia
  Business Result Upper-Intermediate - Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. What first impressions do you think people have of you and your company? How important is it to make a good impression in business? (SB p. 6-7) + Play a dialogue: Make a follow-up call (SB p. 8-9)
 2. Which things motivate you in your job? How important is motivation for employees? (SB p. 12-13) + Play a dialogue: Make small talk (SB p. 14-15)
 3. What are some key actors in managing a project? What projects are you currently working on? (SB p. 18-19) + Play a dialogue: make and respond to suggestions at a meeting (SB p. 20-21)
 4. What´s your favourite invention and why? How important are innovations in your business? (SB p. 24-25) + Play a dialogue: Present an idea, product or service (SB p. 26-27)
 5. Discuss a good and bad experience you have had of customer service. Was your impression of the product affected by the service? (SB p. 30-31) + Play a dialogue: Customer is calling to complain (SB p. 34-35)
 6. What effects can companies have on the environment and the local community? Is your company socially responsible? (SB p. 36-37) + Play a dialogue: Invite and recommend (SB p. 38-39)
 7. What decisions do you make at work? How easy or difficult is it for you to decide? (SB p.42-43) + Play a dialogue: Participate in a decision-making meeting (SB p. 44-45)
 8. What is outsourcing? What are some advantages and disadvantages? (SB p. 48-49) + Play a dialogue: Present some factual information (SB p. 50-51)