jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 9. úroveň | B1 | business english 6

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Porozprávať o logistike a dodávateľských sieťach
  (warehouse, inventory, in/out of stock | zadať a vyhovieť objednávke (place and handle an order) | ako zanechať hlasovú správu (This is a message for...) | Nepriama reč (Reported speech)- reprodukovať problémy a nedorozumenia
 • Popísať svoje pracovisko a jeho vybavenie s použitím novej slovnej zásoby
  (well-equipped, cramped, run-down) | ako spájať myšlienky (BECAUSE, AS WELL AS, WHICH...) | podstatné mená a vyjadrenia množstva (SOME/ANY, MUCH/MANY, A LOT OF) | stretnutia (meetings)- vyjadriť návrhy a odporúčania (I think we should...)
 • Opísať rozhodovací proces, rozhodnutia, ktoré robíte v práci alebo doma
  (put forward an idea, avoid confrontation...) | ako byť presvedčivý – persuasive (I´m about to mention something important...) | Porovnanie prvej a druhej podmienky (First and Second conditional) | stretnutia (meetings)- podieľanie sa na diskusii
 • Porozprávať o inováciách a nových nápadoch vo vašej oblasti
  (come up with, prototype, concept) | ako odpovedať na zložité otázky a komentáre (Sorry, I don´t think I follow you.) | zopakovanie tretieho stupňa prídavných mien (superlatives)- extrémy | prezentácie - formálna prezentácia - užitočné frázy (That brings me to the end of my presentation.)
 • Opísať havárie a poruchy vyskytujúce sa vo vašej oblasti
  (let someone down, incompatible, unreliable) | rozprávať o problémoch a ponúknuť radu (What´s the matter? The best thing would be to...) | skontrolovať, či vám ľudia rozumejú (Do you know what I mean?) | Rady a odporúčania (TOO, ENOUGH)
 • Vysvetliť hlavné body rozličných procesov
  (basic procedure, first of all, having done) | plánovanie budúceho stretnutia, zmeny plánov - užitočné frázy (There´s been a slight change of plan.) | ako upútať niečiu pozornosť (Sorry to bother you...) | zopakovanie pasívnych konštrukcií (passive) - opis procesov
 • Porozprávať o svojom pracovnom výkone, opísať svoje úspechy a osobné vlastnosti
  (dependable, creative, determined) | prejaviť odozvu (feedback) | Minulý priebehový čas a pred minulý čas (Past continuous and Past perfect) - vyrozprávať príbeh | stretnutia (meetings) - ohodnotenie výkonu zamestnanca a stanovenie si cieľov (performance appraisal and setting objectives)
 • Rozprávať o dosiahnutých úspechoch v rozličných odvetviach
  (a significant breakthrough, real triumph...) | ako zovšeobecňovať (In general/Generally speaking) | vyjadriť kontrast (DESPITE, BUT, ALTHOUGH) | stretnutia (meetings) - podať správu a zhodnotiť výskum (This underlines the importance of...)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Intermediate- Student´s book 9-16 lekcia
  Business Result Intermediate- Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. What does the logistics mean? Have you ever experienced any problems with delivery? Tell about it. (SB p.54-55) + Play a dialogue: Place and handle an order (SB p. 56-57)
 2. Describe your place of work and its facilities? Which is your dream company? (SB p. 60-61) + Play a dialogue: Make suggestions and recommendations (SB p. 62-63)
 3. What kinds of decisions do you make at work/home? Are they easy? (SB p. 66-67) + Play a dialogue: Participate in a discussion (SB p. 68-69)
 4. How important are innovations in your area of business? (SB p. 72-73) +Play a dialogue: Give a formal presentation- shortly (SB p. 74-75)
 5. What kinds of breakdowns have you had at work? Is it possible to have a 100% product/service? (SB p. 78-79) + Play a dialogue: Discuss typical work problems (SB p. 80-81)
 6. What are some typical stages of processes like applying for a job, buying a house etc.? (SB p. 84-85) + Play a dialogue: Plan a future contact (SB p. 86-87)
 7. How do you assess your performance at work? Which qualities are important in your area of business? (SB p. 90-91) + Play a dialogue: Appraise performance of your employee and set some objectives (SB p. 92-93)
 8. Which countries are important for today business and why? How to be successful in business today? (SB p. 96-97) + Play a dialogue: Report back (SB p.98-99)