jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 8. úroveň | B1 | business english 5

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Popísať svoju prácu a povinnosti s použitím náročnejšej slovnej zásoby
  (rewarding, stressful, challenging...) | predstaviť seba a ostatných | ako vyjadriť záujem počas konverzácie (Really? That sounds...) | Prítomný jednoduchý čas (Present simple) - opakovanie, použitie frekvenčných časových údajov (usually, rarely, once a week)
 • Rozprávať o projektoch, ktorými sa v práci zaoberáte, popísať jednotlivé kroky
  (ahead of Schedule, meet the deadline, resources...) | ako začať a ukončiť telefonický rozhovor (I´m returning your call./Thank you for calling.) | Porovnanie prítomného jednoduchého a prítomného priebehového času (Present simple v Present continuous) - rozprávanie o aktuálnych činnostiach | stretnutia (meetings) - aktualizovanie a zadelenie úloh
 • Porozprávať o zadelení času medzi pracovné a osobné aktivity
  (work-life balance, take time off) | rozprávať o obľúbených a neobľúbených veciach (likes and dislikes) | vymeniť si kontaktné údaje | ako zdvorilo ukončiť konverzáciu (Anyway, I´d better get on.) | porovnanie jednoduchého minulého a pred prítomného času (past simple v Present perfect)
 • Porozprávať o službách a systémoch, ktoré pravidelne používate
  (convenient, user-friendly) | ako uviesť informácie (As you know.../So the purpose of today...) | zopakovanie porovnávacích fráz - stupňovanie prídavných mien | prezentácie - vysvetliť princíp fungovania a porovnať staré s novým
 • Opísať služby zákazníkom poskytované vašou firmou, s použitím náročnejšej slovnej zásoby
  (expectations, evaluate needs...) | ako začať rozhovor po telefóne (Sorry for calling so late.) | frázy na získanie informácií (Can you tell me a little more?), zariadenie a zmenu dohodnutých stretnutí (What about Friday then?) | Prítomný jednoduchý a priebehový čas (Present simple and continuous) na vyjadrenie budúcnosti
 • Porozprávať o služobných cestách s použitím náročnejšej slovnej zásoby
  (hospitality, venue, sightseeing) | frázy na privítanie návštevníkov (It´s nice to meet you in person.) | ako dať ponuku a odpovedať na ponuky (Do you fancy a drink?) | vyjadriť povinnosť (obligation), nevyhnutnosť (necessity) a povolenie (permission) – rozprávať o pravidlách a nariadeniach (rules and regulations)
 • Porozprávať o bezpečnosti v práci a typických problémoch
  (safeguard against, prevent...from, security breach) | ako uviesť nové správy a reagovať na ne v rámci rozhovoru (Guess what I´ve just seen!) | Pred prítomný čas jednoduchý a priebehový (Present perfect simple and continuous) - typické spojky (STILL, EVER, YET) | prezentácie - vysvetliť a požiadať o zmenu (As you know, we have recently...)
 • Porozprávať o tímovej práci a obchodnom partnerstve
  (join forces, complementary skills) | ako povzbudiť ľudí (That has potential!) | rozprávať o budúcich cieľoch a plánoch (WILL, GOING TO and modal verbs) | stretnutia (meetings) - predstavenie a diskutovanie o plánoch (We expect to.../We hope to.../Where does this leave us?)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Intermediate- Student´s book 1-8 lekcia
  Business Result Intermediate- Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. What´s important for you at work to feel satisfaction? Explain. (SB p. 6-7) + Play a dialogue: Introduce yourself and your job (SB p. 8-9)
 2. What kind of projects do you deal with at work? Talk about your experience with projects (SB p. 12-13) + Play a dialogue: Update and delegate tasks (SB p. 14-15)
 3. What does “work-life balance” mean for you? (SB p. 18-19) + Play a dialogue: Talk about leisure time activities (SB p. 20-21)
 4. What services do you use regularly and how satisfied you are? (SB p. 24-25) + Play a dialogue: Explain how your product/service works and compare it with the old one (SB p. 26-27)
 5. Who are your customers and how do you try to satisfy them? (SB p. 30-31) + Play a dialogue: Make and change an arrangement (SB p. 32-33)
 6. How often do you have visitors in your company and how do you entertain them? (SB p. 36-37) + Play a dialogue: Welcome a visitor (SB p. 38-39)
 7. What security measures do you use at home/at work? Why is it important? (SB p. 42-43) + Play a dialogue: Explain and ask about changes (SB p. 44-45)
 8. How important is teamwork in your area of business or in some other areas? Give examples. (SB p. 48-49) + Play a dialogue: Present and discuss plans (SB p. 50-51)