jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 7. úroveň | B1 | business english 4

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Rozšírite si slovnú zásobu v oblasti predaja a reklamy
  (enter a market, advertising campaign, word-of-mouth...) | aké frázy použiť, keď chcete niekoho prerušiť v rozprávaní, alebo naopak zabrániť tomu, aby vás niekto prerušil (how to interrupt and avoid interruption) | modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť (obligation), nevyhnutnosť (necessity) a povolenie (permission) HAVE TO/MUST/CAN/MAY | stretnutia (meetings) - riadenie mítingu
 • Vysvetliť, ako sa spoločnosti stavajú k životnému prostrediu, ich postupy
  a rozšírite si slovnú zásobu v tejto oblasti (affordable, environmentally-friendly, initiative...) | ako požiadať o vysvetlenie, objasnenie problému (ask for clarification) | Pasívne konštrukcie (Passive) | ako prezentovať - formálna prezentácia
 • Porozprávať o spôsoboch, ako spoločnosť zabáva svojich zamestnancov/klientov
  (corporate entertainment) | porozprávať o jedle a pití | Prvá podmieňovacia veta (First conditional) - vyjadrenie možností v budúcnosti | ako reagovať na pozvania a ponuky v konverzácii
 • Zhodnotiť výkon a správanie sa spoločnosti v minulosti a teraz, novú slovnú zásobu
  (manage costs, safety records, perform well...) | vyjadriť veľké a približné čísla (say numbers) | Pred prítomný čas (Present perfect) - vyjadrenie neukončeného deja (predložky SINCE a FOR) | prezentácie- opis grafov a trendov (rise, decline, get stable...)
 • Porozprávať o celosvetových problémoch a ich vplyve na vašu firmu
  (global demand, economic development, forecast...) | ako reagovať na nové nápady (respond to ideas) | vyjadrenie budúcnosti - predpovede (predictions) | stretnutia (meetings) - predpovedanie budúcich smerovaní a trendov
 • Ako si zorganizovať čas pri plnení pracovných úloh
  (waste time, meet a deadline, save time...) | rozprávať o čase - používať časové vyjadrenia (by, before, within...) | vyjednávať podmienky napr. predaja (negotiating conditions); Druhá podmieňovacia veta (Second conditional) - špekulovanie o následkoch
 • Rozprávať o osobnom rozvoji a pracovných školeniach s použitím novej slovnej zásoby
  (improve performance, motivate, give feedback...) | frázy - ako sa poďakovať a odpovedať na poďakovanie | modálne slovesá na vyjadrenie rady (SHOULD, MUST, MUSTN´T) | ako vyjadriť pochopenie a navrhnúť riešenia
 • Porozprávať o svojej kariére a ambíciách
  (career path, weaknesses, challenge...) | frázy - ako sa rozlúčiť | Opakovanie gramatiky a časov (revision) | prezentácie - osobná prezentácia - základné frázy a slovná zásoba (Last year I was promoted to this position.. I studied economics... Over the last year...

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Pre-intermediate- Student´s book 9-16 lekcia
  Business Result Pre-intermediate- Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. Porozprávajte o predaji a reklame vo vašej firme, ako sa snažíte presvedčiť klientov (SB p. 54-55) + Play a dialogue: Riaďte diskusiu počas mítingu (SB p. 58)
 2. Zavádza vaša firma nejaké opatrenia týkajúce sa životného prostredia? Ktoré opatrenia sú momentálne populárne? (SB p. 60-61) + Play a dialogue: Prezentujte výhody a nevýhody zelených opatrení pre firmy (SB p. 64)
 3. Aké formy zábavy poskytuje vaša firma svojim zamestnancom a klientom? (SB p. 66-67) + Play a dialogue: Pozvanie (SB p. 70)
 4. Ako meriate výkonnosť vo vašej firme? Ste spoločensky zodpovedná firma? (SB p. 72-73) + Play a dialogue: Popíšte graf vzťahujúci sa na vašu oblasť pôsobenia (SB p. 76)
 5. Aké problémy dnes trápia svet? Ako vplývajú na vašu firmu? (SB p. 78-79) + Play a dialogue: Predpovedajte, ako sa bude dariť vášmu novému produktu (SB p. 82)
 6. Ako si v práci rozdeľujete čas? Viete správne nakladať s časom? (SB p. 84-85) +Play a dialogue: Vyjednajte si podmienky obchodnej zmluvy (SB p. 88)
 7. Aké vzdelanie a zručnosti sú potrebné vo vašej práci? Ako sa zdokonaľujete? (SB p. 90-91) + Play a dialogue: Vyjadrite pochopenie a navrhnite riešenie situácie (SB p. 94)
 8. Aké zamestnanie je najpopulárnejšie na Slovensku? Ako je to s uplatnením sa absolventov na trhu práce? (SB p. 96-97) + Play a dialogue: Prezentujte- krátky prehľad vašou kariérou (SB p. 100)