jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 6. úroveň | B1 | business english 3

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Zopakujete si slovnú zásobu potrebnú pri opise firmy a jej činnosti
  (specialize in, head office, employee...) | porozprávať o spoločnosti, kde pracujete | slušne o niečo požiadať (polite requests) | frázy potrebné pri spoločenskom styku - predstaviť seba a ostatných | Prítomný jednoduchý čas (Present simple) - zopakovanie
 • Popísať svoje zamestnanie, pracovnú náplň a obchodné kontakty
  (take part in, consist of, customer...) | rozprávať o svojich pracovných aktivitách | telefonovať a prijímať hovory | povedať telefónne číslo a vyhláskovať meno | Prítomný priebehový čas (Present continuous) - zopakovanie
 • Porozprávať o štruktúre spoločnosti a jej oddeleniach
  (in charge of, human resources, purchasing department...) | tvoriť otázky a pýtať sa - zopakovanie | frázy potrebné na privítanie návštevníkov | úvod do prezentácií - predstavenie vizuálnych informácií - grafy, tabuľky, hodnoty
 • Opísať nový produkt a vysvetliť proces jeho vývoja
  (design, launch, do market research...) | vyjadriť záujem v konverzácii (show interest) | Jednoduchý minulý čas (Past simple) - zopakovanie | úvod do stretnutí (meetings) - podanie správy (give a report)
 • Slovnú zásobu potrebnú na popísanie pracovných výhod
  (annual bonus, benefits, paid holiday) a postupov pri získaní zamestnania (fill in a form, apply for, interview...) | popísať svoje pracovné skúsenosti | ako niekoho poveriť úlohou (delegate work) | Predprítomný čas (Present perfect) - opakovanie- opis zážitkov a skúseností, porovnanie s jednoduchým minulým časom (Past simple) | stretnutia (meetings) - napredovanie projektov
 • Porozprávať o spokojnosti zákazníkov s vašou firmou s použitím novej slovnej zásoby
  (meet the needs of customers, deal with complaints, dissatisfied...) | ako reagovať na sťažnosti a reklamácie (respond to complaints) | porovnávanie- zopakovanie stupňovania prídavných mien (comparison) | stretnutia (meetings) - požiadať o názor a vyjadriť svoj názor
 • Porozprávať o svojich skúsenostiach s cestovaním a služobnými cestami, rozšírite si slovnú zásobu v danej oblasti
  (departure lounge, delay, facility...) | opýtať sa na informácie spojené s cestovaním; ako sa nahlásiť na recepcii | Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená (Countable and uncountable nouns) | ako viesť „malý rozhovor“ (small talk) a pokračovať v konverzácii
 • Zaoberať sa objednávkami a dodávkami (orders and deliveries), rozšírite si slovnú zásobu v danej oblasti
  (place an order, purchase goods, in stock...) | dohovoriť si pracovnú schôdzku | vyjadrenie budúcnosti - porovnanie budúcich foriem (will, going to, present continuous) | stretnutia (meetings) - predložiť návrh a reagovať na návrhy (suggestions)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Pre-intermediate- Student´s book 1-8 lekcia
  Business Result Pre-intermediate- Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. Porozprávajte o svojej firme a jej činnostiach (SB p. 6-7) + Play a dialogue: Predstavte seba a ostatných vo firme/na oddelení (SB p. 10)
 2. Porozprávajte o svojej práci a ľuďoch, s ktorými pracujete; povedzte, aké máte momentálne úlohy, na čom pracujete (SB p. 12-13) + Play a dialogue: Zavolajte svojmu klientovi a následne prijmite iný hovor (SB p. 16)
 3. Porozprávajte o štruktúre firmy, kde pracujete a vysvetlite, akí klienti navštevujú rozličné oddelenia a prečo (SB p. 18-19) + Play a dialogue: Popíšte jednoduchý graf (SB p. 22)
 4. Porozprávajte, aké produkty/služby poskytuje vaša spoločnosť a aký je ich výrobný cyklus (SB p. 24-25) + Play a dialogue: Predneste správu (SB p. 28)
 5. Porozprávajte o svojich zamestnaneckých výhodách a postupoch pri prijímaní nových zamestnancov (SB p. 30-31) + Play a dialogue: pýtajte sa a odpovedajte- napredovanie projektu (SB p. 34)
 6. Porozprávajte o svojich skúsenostiach so zákazníckym servisom a pravidlách, ktoré platia pri sťažnostiach/reklamáciách vo vašej firme (SB p. 36-37) + Play a dialogue: Pýtajte sa na názor spolupracovníkov a vyjadrite svoj vlastný (SB p. 40)
 7. Porozprávajte o svojich skúsenostiach s cestovaním a služobnými cestami (SB p. 42-43) + Play a dialogue: Začnite malým rozhovorom a pokračujte ďalej v konverzácii (SB p. 46)
 8. Aké produkty zvyknete objednávať vo firme? Nakupujete aj on-line? Porozprávajte o svojich skúsenostiach (SB p. 48-49) + Play a dialogue: Navrhnite riešenie problému a reagujte na iné návrhy (SB p. 52)