jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 13. úroveň | B1 | business english 10

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Talk about training and learning
  (performance management, skills deficit, generic training...) | telephoning - how to use communication strategies on the telephone (Just a thought. It may not be entirely relevant, but.../ Ešte jedna vec. Možno to nie je celkom dôležité, ale... Anyway...sorry. That´s a bit of a digression./Avšak... prepáčte. Odbáčame od témy.) | use participle clauses and “the future in the past” appropriately | how to express dissatisfaction
 • Talk about employer / employee expectations
  (make a contribution to, seek out opportunities, get public praise...) | presentations - how to give an impromptu presentation (improvizovane, bez prípravy) | how to use questions effectively | improve practical speaking - deal with difficult questions
 • Talk about resources
  (knowledge base, sustainability, return on investment...) | meetings - discuss options and reach decisions in meetings (I think we need to look at the bigger picture. /Myslím, že sa na to musíme pozerať ako na celok.) | overview of all conditional sentences - how to use conditionals effectively | speaking - deal with misunderstandings (Can I put this straight? / Môžem to vysvetliť/uviesť na pravú mieru?)
 • Talk about leadership styles
  (collaborative, people-focused, humble/skromný...) | meetings - give a briefing on change at a meeting (...it will be well worth.../vyplatí sa nám to) | passive - use the passive to depersonalize (odosobniť sa) and distance yourself from information (We have been given a deadline of the 30th of September.) | speaking - how to express personal views
 • Talk about values
  (hold ourselves accountable to/mať zodpovednosť voči, pride ourselves on/pýšiť sa niečím, byť hrdý na...) | negotiating - reach an agreement in a negotiation (This is beyond our control./Vymklo sa nám to z rúk. I refuse to budge on this./V tomto odmietam ustúpiť.) | inversion - how to use inversion for emphasis (At no time have we suggested that we can be flexible on these dates./V žiadnom prípade sme nenavrhli, že...) | speaking - how to raise a difficult point
 • Talk about persuasion- how we are persuaded and influenced
  (appeal to, be taken by, aspirational/výnimočný...) | presentations - give a presentation to sell an idea (We not only benefit from ..., we also gain...) | use discourse markers appropriately (Of course, As a matter of fact, After all...) | speaking - give and respond to compliments (A very worthwhile meeting. Thank you. I felt it went well.)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Advanced - Student´s book 7-12 lekcia
  Business Result Advanced - Interactive workbook with video
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. How important is learning for people? What´s your opinion about business trainings? (SB p. 54-55) + Play a dialogue: Express dissatisfaction (SB p. 59)
 2. What benefits can employees bring to their companies? How do companies reward their staff? (SB p.62-63) + Play a dialogue: Deal with difficult questions (SB p. 67)
 3. Give examples of natural resources and company resources and explain their use. (SB p.70-71) + Play a dialogue: Deal with misunderstandings (SB p. 75)
 4. Give examples of good leaders in various areas of life. What makes them special? (SB p. 78-79) + Play a dialogue: Give a briefing on change (SB p. 80-81)
 5. How would you define “values”? Give examples of company values and explain their implementation into business. (SB p. 86-87) + Play a dialogue: Negotiate- reaching agreement (SB p. 88-89)
 6. How can family, politicians or celebrities influence your decisions? Is it easy to persuade people to buy your products? (SB p. 94-95) + Play a dialogue: Give and respond to compliments (SB p. 99)