jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 4. úroveň | A2 | business english 1

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Predstaviť sa a poskytnúť základné informácie o sebe, svojej práci a spoločnosti, kde pracujete
  základné frázy pri predstavovaní (Hello, my name is.../Pleased to meet you...) | rozšírite si slovnú zásobu (pracovná pozícia, krajina, národnosť) | hláskovať (spelling) | Prítomný jednoduchý čas (Present simple) - sloveso byť (to BE) | privlastňovanie (My job, his country...)
 • Tvoriť otázky a odpovede týkajúce sa rozličných typov spoločností a ich činnosti
  robiť rezervácie a objednávky po telefóne (Can I book a private room...?) | čítať a písať číslovky v angličtine | slovnú zásobu potrebnú pri predstavovaní spoločnosti (sell, export, produce...) | Prítomný jednoduchý čas (Present simple) ostatných slovies
 • Podrobnejšie rozprávať o spoločnosti, vysvetliť, kde sa nachádza a čím sa zaoberá
  vysvetliť štruktúru spoločnosti (head office, factory, sales office) | začať a ukončiť telefónny rozhovor (I´m calling about.../You´re welcome.) | nechať odkaz (Can I leave a message?) | opisné frázy (There is/there are); vyjadrenia neurčitého množstva (some/any)
 • Rozprávať o technológii
  používať základnú slovnú zásobu (password, switch on, enter) | rozprávať o každodenných činnostiach s použitím frekvenčných prísloviek (frequency adverbs)- usually, often, every day | tvoriť otázky v prítomnom jednoduchom čase (Does your company employ a lot of people?) | vyjadriť následnosť (first, then, next...) | požiadať a ponúknuť pomoc (Can you help me?/Can I take that for you?)
 • Slovnú zásobu týkajúcu sa rozličných typov dokumentov
  (print a copy, send a letter...) | ospravedlniť sa (say sorry/apologize) | vysvetliť a vyriešiť typické pracovné problémy | rozprávať o minulých udalostiach, minulý jednoduchý čas (Past simple) od slovesa byť (to BE) a pravidelných slovies (regular verbs)
 • Slovnú zásobu týkajúcu sa jedla a pitia
  objednať si jedlo v reštaurácii | ako opísať služobnú cestu (business trip) | viesť všeobecnú konverzáciu na rozličné témy | minulý jednoduchý čas (Past simple) nepravidelných slovies (irregular verbs) ako aj časové vyjadrenia používané s minulým časom (last, ago, yesterday)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Elementary - Student´s book 1-6 lekcia
  Business Result Elementary- Interactive workbook
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. Predstavte seba, svoju prácu a spoločnosť, kde pracujete. (SB p. 6) + Play a dialogue: Predstavte sa a rozlúčte sa s návštevníkom (SB p. 10)
 2. Popíšte svoju spoločnosť a činnosti, ktorými sa zaoberá (SB p. 12-13) + Play a dialogue: Zarezervujte si izbu v hoteli (SB p.16)
 3. Popíšte, kde sa nachádza spoločnosť, pre ktorú pracujete a aké má oddelenia (SB p. 18-19) + Play a dialogue: Na záver telefónneho rozhovoru zanechajte volajúcemu správu (SB p. 22)
 4. Porozprávajte aké rozličné technologické vynálezy používate v práci (SB p. 29) + Play a dialogue: Požiadajte/ponúknite kolegovi pomoc (SB p. 28)
 5. Porozprávajte, s akými rozličnými dokumentmi sa v práci zaoberáte (SB p. 30-31) + Play a dialogue: Vysvetlite a vyriešte pracovný problém po telefóne (SB p. 34)
 6. Porozprávajte, kde chodíte s vašimi návštevníkmi na obed/pracovnú večeru a čo zvyčajne jedávate (SB p. 36-37) + Play a dialogue: Veďte bežnú konverzáciu na obchodnej konferencii na záver prvého dňa