jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre starostlivosť o zákazníka

ANGLIČTINA PRE STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Angličtina pre starostlivosť o zákazníkov neponúka iba slovnú zásobu a potrebné výrazy. Učí tiež stratégie, ktoré vedú k efektívnemu využívaniu angličtiny v kontexte podnikania.
Zvládnete aj stratégie vedúce k efektívnemu využívaniu angličtiny v kontexte podnikania.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém z oblasti práce so zákazníkmi

  Angličtina pre starostlivosť o zákazníkov je kurz určený pre ľudí pracujúcich v zákazníckom servise, ktorí potrebujú dobrú úroveň anglického jazyka. Kurz bude pre vás veľkým prínosom ak pracujete v predaji, v zákazníckom servise, alebo máte priamy kontakt so zákazníkmi v banke, alebo v hoteli. Rovnako vám bude užitočný ak komunikujete so zákazníkmi cez telefón. Vo všetkých týchto situáciách potrebujete jazykové schopnosti a špecifické techniky určené na to, aby komunikácia bola úspešná a efektívna.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením, kvízom alebo aktivitou na hľadanie riešení praktického problému. Študenti sú týmto vtiahnutí priamo do deja. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, dialógy, texty a autentické dokumenty pomáhajúce pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení z preberanej oblasti. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov pomáhajúcich pri jazykovej príprave pracovníkov z oblasti starostlivosti o zákazníkov. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do starostlivosti o zákazníkov
Úspech starostlivosti o zákazníkov
Podnikanie v oblasti starostlivosti o zákazníkov a pracovné pozície
Prekvapujúce skutočnosti o starostlivosti o zákazníkov
Zručnosti a kvality pre dobrú starostlivosť o zákazníkov
Prekladanie návrhov
2. Tvárou v tvár so zákazníkmi
Reč tela
Návšteva spoločnosti
Čo robiť a čo nerobiť na stretnutí
Na veľtrhu
Neviditeľný zákazník
Základná spoločenská konverzácia
Vzorce a rovnice v angličtine
Dôležitosť spoločenskej konverzácie
Po stretnutí
Postupy v prezentácii pre zvolených zákazníkov
Porovnávanie
3. Telefonovanie so zákazníkmi
Telefonovanie vo všeobecnosti
Telefonát v rámci starostlivosti o zákazníka
Čo zákazníci skutočne počujú
Byť zdvorilý pri telefonovaní
Uistite sa, že rozumiete
Prijatie opatrení
4. Úspech call centra
Prevzatie objednávky
Hotline (Riešenie problémov)
Call centrá zamerané na zákazníka
Prvý dojem
Objasnenie a vysvetlenie
Kontrola porozumenia
5. Poskytovanie starostlivosti o zákazníka v písomnej forme
Efektívne listy a emaily
Formálny a neformálny písomný štýl
Päť „C“ starostlivosti o zákazníka
Prípadová štúdia
Úvodné a záverečné frázy
Štandardné frázy pri vybavovaní zákazníkov (spojenie sa s čitateľom, prijatie opatrenia, atď.)
Prílohy k listom a emailom
6. Riešenie problémov a vybavovanie reklamácií
Stratégie a postupy pri reklamáciách
Písomné ospravedlnenie
Vysvetlenie firemnej politiky
Niektoré názory na sťažnosti a ospravedlnenia
Zmiernenie zlých správ a ospravedlnenie
Postup pri riešení problémov

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.