jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre rokovania

ANGLIČTINA PRE ROKOVANIA

Kurz je zameraný na ľudí, ktorí sa zúčastňujú na obchodných jednaniach vedených v angličtine. Poskytuje všetky potrebné jazykové prostriedky pre zvládnutie typických scenárov, na ktoré môžete naraziť na ceste za úspešnou dohodou.
Jazyková príprava pre vaše úspešné obchodné rokovanie.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Jazyková príprava pre úspešné obchodné rokovanie.

  Kurz sa skladá zo siedmych tém pokrývajúcich všetky typické etapy obchodného rokovania. Každá téma sa koncentruje na jeden základný aspekt rokovania. V úvode zistíme, že najdôležitejšia je dôkladná príprava. Po úvodnom stanovení cieľov rokovania sa rozbehne prvé kolo vyjednávania. Diskutuje sa o podrobnostiach návrhov, vznikajú protinávrhy, riešia sa nezhody a uzatvára sa úšpešná dohoda. To všetko podáva kurz v logickej štruktúre.
 • Utvrdzovanie získaných vedomostí hneď v praxi.

  Každá lekcie na začiatku predstavuje tému a jej slovnú zásobu. Nasledujú cvičenia na porozumenie počutého, ktoré sú jadrom každej témy spolu s autentickými textami prezentujúcimi typické jazykové prostriedky priamo v ich kontexte. Množstvo praktických cvičení so zameraním, ako na rozprávanie tak aj na písanie, dávajú príležitosť vyskúšať si použitie preberaného učiva hneď v praxi. V každej téme je k dispozícii súbor užitočných a často používaných ustálených slovných spojení, ktoré sa s ňou spájajú. Téma tiež obsahuje súbor užitočných efektívnych stratégií a techník pomáhajúcich pri vyjednávaní. Súbor interkultúrnych poznatkov radí, ako vytvoriť dobrý dojem, zabrániť zbytočným nedorozumeniam a úspešne uzatvoriť obchod s partnerom z inej kultúrnej oblasti. Záver témy je tvorený autentickým textom k téme, navodzujúcim zamyslenie sa nad témou a navodzujúcim diskusiu.
 • Efektívna samostatná príprava vďaka MultiROM-u.

  MultiROM tvoriaci prílohu učebného materiálu obsahuje všetky nahrávky používané v kurze. Nahrávky sa dajú počúvať v počítači, v audioprehrávači alebo stiahnuť do MP3 prehrávača. Čas venovaný počúvaniu nahrávok efektívne zlepšuje schopnosť porozumenia partnerovi. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e podávajú študentovi zaujímavým spôsobom frázové spojenia, slovnú zásobu a umožňujú praktický tréning komunikácie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Prípravy
Stanovenie cieľov
Úspešný vyjednávač
Požiadanie o informácie
Plánovanie schôdzky
Vysvetľovanie
2. Stanovenie cieľov
Stanovenie priority cieľov
Zostavenie programu
Zoznámenie sa s druhou stranou
Dohovorenie schôdzky
Rozhovor o záujmoch
Odsúhlasenie bodov programu
3. Stretnutie
Pozvanie na stretnutie
Zmeny v programe na poslednú chvíľu
Ciele stretnutia
Najlepší prístup
Zaslanie sprievodného listu/emailu
Zmena a potvrdenie bodov programu
Stanovenie cieľov na stretnutí
Stretnutie a pozdravy
4. Návrhy
Predloženie návrhu
Reakcia na návrh
Ponúknutie protinávrhu
Prezentácia návrhov a protinávrhov
Objasnenie informácií
Vyjadrenie možností a nemožností
Spájanie ponúk s podmienkami
5. Nová ponuka
Typy rokovaní
Objasnenie pozícií
Predstavenie nových nápadov
Riešenie rozdielov
Dopyt po ponuke
Vyjadrenie názorov
Navrhnutie riešenia
6. Riešenie uviaznutia na mŕtvom bode
Riešenie konfliktu
Riešenie rozdielov
Urovnanie záležitostí
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Kladenie relevantných otázok
Robenie a získanie ústupkov
Podporenie dosiahnutia dohody
7. Dohoda
Finalizácia dohody
Stanovenie akčného plánu
Záver
Opis súčasných a budúcich situácií
Vyjadrenie záväzkov
Stanovenie termínov
Zhrnutie

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.