jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre reklamu a marketing

ANGLIČTINA PRE MARKETING A REKLAMU

V dnešnom globalizovanom svete nie je človeka pracujúceho v oblasti marketingu a reklamy, ktorý by nepotreboval znalosť angličtiny. Či už komunikujete s klienti, diskutujete o novej reklamnej kampani, vytvárate nový marketingový plán, stále viac a viac budete potrebovať angličtinu.
Kurz je určený pre každého kto pracuje v oblasti marketingu a reklamy.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Praktický tréning spojený s rozvojom špecializovanej slovnej zásoby.

  Kurz zahŕňa všetky nevyhnutné úlohy v odbore marketingu a reklamy. Mimoriadny dôraz je kladený na znalosť relevantnej slovnej zásoby a odpovedajúcich jazykových prostriedkov umožňujúcich efektívnu prácu v angličtine. Prakticky si v angličtine študent precvičí zručnosti ako telefonovanie, písanie e-mailov, rokovania a prezentácie. Rovnako dôležitou časťou kurzu je rozvoj špecializovanej slovnej zásoby so zameraním napríklad na rozvoj značky, prieskum trhu, výsledky reklamnej kampane, priamy marketing a styk s verejnosťou.
 • Témy zviazané s praxou a aktivity simulujúce reálne situácie

  Kurz sa skladá zo siedmich tém. Každá téma je navodená kvízom alebo krátky cvičením so zameraním na hľadanie nových nápadov pri diskusii. Nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty spolu s rôznymi typmi cvičení, ktoré umožňujú študentom učiť sa dôležitú slovnú zásobu a jazykové prostriedky priamo v kontexte. Nahrávky s reálneho prostredia(dialógy, prezentácie, prednášky) slúžia na nácvik porozumenia počutého a zlepšujú tým komunikačné zručnosti študentov. Cvičenia navodzujúce reálne problémy priradia každému jeho rolu, ktorú vyskúša zvládnuť v angličtine. Vedomosti sa trvalo fixujú autentickou situáciou.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov z oblasti marketingu a reklamy. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do marketingu a reklamy
Pracovné pozície a povinnosti
Firemná identita, logá
Budovanie značky
Rozprávanie o opise práce
Prezentovanie vašich nápadov
2. Hľadanie zákazníka
Prieskum trhu
Profil zákazníka
Zhromažďovanie údajov
Telefonický prieskum
Vyjadrenie názoru a požiadanie o názor
Súhlas a nesúhlas
Termíny prieskumu trhu
Kladenie otázok
Písanie hlásení
3. Plánovanie a marketingová stratégia
Marketingový plán
Štyri “P”
Stratégie oceňovania a umiestňovania
Písanie emailov
Príprava stratégie umiestňovania
Prezentácia
4. Tvorba reklám
AIDA model pre reklamu
Práca s reklamnou agentúrou
Reklamné kanály
Cenníky
Diskusia o reklamnej kampani
Poskytnutie spätnej väzby
5. Marketingové nástroje
Distribučné kanály
Typy zliav
Typy maloobchodníkov
Telemarketing
Priamy marketing
Telefonovanie – spojenie
Písanie zákazníkovi (priame oslovenie zákazníka)
6. Prezentovanie vašej firmy na verejnosti
Vzťahy s verejnosťou
Webové stránky ako marketingový nástroj
Sponzoring
Efektívne tlačové správy
Získanie stanoviska od zákazníkov
Písanie tlačových správ
Písanie listov na sviatky
7. Marketing pomocou veľtrhov
Reklamné darčeky
Organizovanie podujatí
Účasť na veľtrhu
Jazyk veľtrhov
Spoločenský život
Správa o návšteve veľtrhu

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.