jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre prezentácie

ANGLIČTINA PRE PREZENTÁCIE

Vo veľa spoločnostiach sa prezentácie stali súčasťou bežného pracovného života. Tie sú čoraz častejšie vedené v anglickom jazyku. A prezentácia v cudzom jazyku je skutočnou výzvou aj pre človeka s jeho dobrou znalosťou. V kurze sa naučíte slovnú zásobu a slovné spojenia potrebné pre na pôsobivé podanie vašej prezentácie.
Praktický zameraný kurz s množstvo tipov pre efektívnu a pôsobivú prezentáciu.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Všetky fázy prezentácie podrobne rozobrané

  Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré pokrývajú všetky fázy prezentácie a niekoľko súvisiacich tém. Úvod každej z častí tvoria krátke cvičenia, dotazníky alebo kvízy navodzujúce tému. Nasledujú ukážky z prezentácii s aktivitami na porozumenie počutého a rôznorodé cvičenia pomáhajúce zapamätať si a prakticky zvládnuť charakteristickú slovnú zásobu a výrazové prostriedky. Každá časť v závere podáva sumár najdôležitejších aspektov, s ktorými sa študenti v stretli.
 • Praktický tréner ukáže cestu k efektívnej prezentácii

  Kurz tiež rozoberá rôzne techniky prezentácie, kompozíciu a štruktúru prezentácie i správne podanie prezentácie. Taktiež rieši aj iné problematiky, ako je reč tela, vizuálne pomôcky, správnu interakciu s poslucháčmi. V závere sa študent zoznámi s praktickým trénerom prezentácie. Je to učebný materiál, ktorý študenta prevedie všetkými úskaliami prezentácie, upozorní ho na ne a ukáže mu ako si jednoducho a systematicky vystavať dobrú prezentáciu.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete tematicky zoradený súbor termínov a fráz vhodný pre rýchlu a efektívnu prípravu prezentácie, prepisy všetkých ukážok na počúvanie spolu s MultiROM-om obsahujúcim všetky posluchové aktivity z knihy. Je možné ich prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ich vo vašom aute alebo MP3 prehrávači. Interaktívne cvičenia vám umožnia zhodnotiť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje maximalizovať rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Začnime
Privítanie vašich hostí
Predstavenie samého seba a témy
Ako si poradiť s nervozitou
Otvorenie prezentácie
Štruktúra prezentácie
Organizačné detaily (rozprávanie o načasovaní, prospekty, otázky)
Získanie pozornosti hostí
2. Dnešnou témou je …
Reč tela
Tipy k prezentácii pre anglicky hovoriacich hostí
Vysvetlenie účtov
Analýza pomerov
Naznačovanie (frázy na organizáciu vašej prezentácie)
Rozprávanie o zložitých otázkach
Odkazovanie na ostatné body
Pridanie nápadov
3. Moja ďalšia snímka je….
Prezentačné nástroje
Používanie približných čísiel
Prezentačné nástroje
Vytvorenie efektívnych vizuálnych pomôcok
Efektívna prezentácia vizuálnych pomôcok
Predstavenie vizuálnych pomôcok
Vyjadrovanie čísiel
Pravidlo šiestich
Zdôraznenie dôležitých bodov
Vytvorenie kontrastov a opis výsledkov
4. Ako môžete vidieť na tomto grafe …
Typy vizuálnych pomôcok
Opis grafov a tabuliek
Interpretácia vizuálnych pomôcok
Tipy na opis trendov
Rozprávanie o vizuálnych pomôckach
Rozprávanie o trendoch (slovesné časy, prídavné mená a príslovky)
Rozprávanie o príčinách a výsledkoch
5. Na záver…
Záver prezentácie
Stratégie pre dobrý záver
Zhrnutie hlavných bodov
Odporúčania
Frázy pre efektívny záver
Efektívne využívanie vášho hlasu (zdôrazňovanie slov, pauzy v prejave)
6. Nejaké otázky?
Spracovanie časti venovanej otázkam a odpovediam
Rozličné účtovné postupy
Medzikultúrna problematika
Globalizácia a úloha účtovníkov
Riešenie otázok
Kladenie zdvorilých otázok
Predpokladanie otázok
Ako si poradiť s prerušovaním
Reformulácia otázok

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.