jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre právnikov

ANGLIČTINA PRE PRÁVNIKOV

Kurz je učený pre každého, kto sa potrebuje s istou pohybovať vo svete práva zameraného na firemnú problematiku. Šesť lekcií pokrýva základné oblasti obchodného práva: právo obchodných spoločností, pracovné právo, zmluvné právo, patentové a autorské právo, fúzie a akvizície, rizikový manažment a konkurzné právo.
Kurz je zameraný na prehľad angličtiny v oblasti práva zameraného na firemnú problematiku. Pre pokročilých je určený prípravný kurz na International Legal English Certificate (IELC).

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Rozoberané sú témy z právneho života firmy.

  Každá téma má vlastnú líniu, ktorou je riešená uzavretá problematika tak ako ju s klientom v angličtine rozoberá právnik so skúsenosťami. Prvá téma sa zaoberá poradenstvom pri zakladaní spoločnosti. Prijímanie zamestnancov a rokovanie o ich pracovných podmienkach spolu s pracovným pravom rozvíja druhá téma. Na uzatváranie zmlúv a ich finalizovanie sa zameriava tretia lekcia. V štvrtej lekcii je úspešnej spoločnosti poradené akým spôsobom si má chrániť svoje duševné vlastníctvo. Možnosti prevzatia menších konkurenčných alebo iných firiem sú rozoberané v piatej lekcii. Čo robiť keď sa firma dostáva na pokraj bankrotu je zaoberané v poslednej téme.
 • Odborne zamerané témy rozvíjané praktickým tréningom.

  Témy vždy začínajú aktivitou, ktorá ju navodí a oživí študentom známe vedomosti. Nová odborná slovná zásoba je osvojovaná analyzovaním autentických dokumentov. K dispozícii je výklad dôležitých právnych pojmov, ktorý študentom pomáha pri ich správnom pochopení. Nové jazykové prostriedky si študent ihneď prakticky vyskúša v modelových situáciách a cvičeniach na porozumenie počutého. Kurz podáva výklad vhodnosti použitia jazykových prostriedkov v bežnej a v právnickej angličtine. Kurz včleňuje spája odborné a jazykové vedomosti určené pre anglicky hovoriacich odborníkov z oblasti práva. Realistické modelové situácie umožňujú realisticky si vyskúšať preberané učivo. Každá téma je uzatváraná článkom z odborne zameranej tlače, ktorý podnieti diskusiu o prebranej téme.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov z oblasti obchodného práva. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Založenie firmy
Typy firiem
Zvolenie správneho typu firmy
Firemná zodpovednosť
Poskytnutie rady
Odporúčania
Vymenovanie dôvodov
Vysvetlenie postupu
2. Zamestnávanie ľudí
Pracovné zmluvy
Dodatky k zmluvám
Písomná výpoveď
Odkazovanie na právne dokumenty
Stanovenie práv a povinností
Hlásenie výsledkov
Písanie formálnych listov a emailov
3. Nákup a predaj tovaru a služieb
Preambuly
Dohody a kúpne zmluvy
Zmluvné spory
Bežné právnické termíny a podmienky
Bežná zmluvná terminológia
Vzájomné pôsobenie s klientom
Radenie sa o priebehu činnosti
4. Ochrana duševného vlastníctva
Copyright, patent, obchodná značka
Významné prípady týkajúce sa duševného vlastníctva
Dohoda o právach
Práva duševného vlastníctva na internete
Rokovanie o zmluve
Zmena zmluvy
Písomné spojenie nápadov
5. Fúzie a akvizície
Plánovanie akvizície
Postup pri fúzii a akvizícii
Stanovy spoločnosti
Financovanie prevzatia
Zmluvy o budúcej zmluve (LOI)
Porovnanie právnych štruktúr
Slovná zásoba postupov spoločnosti
Terminológia rokovaní
Termíny používané pri prevzatí
6. Manažérstvo rizík a insolventnosť
Hodnotenie právneho rizika
Príčiny a následky insolventnosti
Práva veriteľov
Osobný bankrot
Terminológia insolventnosti
Práva veriteľov
Vyslovenie hypotéz o aktivitách v minulosti

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.