jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre posádky

ANGLIČTINA PRE ÚČTOVNÍCTVO

je špeciálne určená pre ľudí pracujúcich v oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú komunikovať po anglicky v rozličných situáciách s kolegami a obchodnými partnermi. Počas tohto krátkeho kurzu sa naučíte jazyk súvisiaci s účtovníctvom ako aj spôsob ako dosiahnuť vaše ciele na schôdzkach, pri prezentáciách, cez telefón alebo pri spoločenskom rozhovore.
Intenzívne rozšírenie jazykových zručností so zameraním na učtovníctvo.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém z rôznych oblastí účtovníctva

  Jazykový kurz rozoberá šesť tém, z ktorých každá je venovaná odlišnej oblasti účtovníctva. Každá téma sa začína úvodnou sekciou, ktorá pozostáva z krátkeho cvičenia na navodenie problematiky, brainstormingu alebo kvízu. Za ňou nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty spolu s rozličnými cvičeniami, ktoré vám umožňujú naučiť sa dôležitú slovnú zásobu a výrazy v danom kontexte. V každej témy si vyskúšate aj modelové dialógové cvičenie s partnerom, ktoré ponúkajú príležitosť na precvičenie cieľového jazyka v reálnych situáciách.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do účtovníctva
Pracovné pozície v účtovníctve
Účtovné zásady
Kreatívne účtovníctvo
Účtovný znalec a autorizovaný účtovník
Stretávanie ľudí
Ponúknutie ubytovania a stravovania
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
2. Finančné výkazy a pomery
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Vysvetlenie účtov
Analýza pomerov
Čísla v angličtine
Vzorce a rovnice v angličtine
Porovnávanie
3. Daňové účtovníctvo
Daňové systémy
Metódy odpisov
Výpočet daňových výdavkov
Plánovanie zdanenia
Objasnenie informácií
Byť slušný
4. Audit
Úloha audítorov
Typy auditov
Vzťah audítor - klient
Opis grafov
Správa audítora
Telefonické frázy
Opisovanie trendov
Rozprávanie o príčinách a výsledkoch
5. Manažérske účtovníctvo
Definovanie manažérskeho účtovníctva
Výkazy peňažných tokov
Rozpočty
Budúcnosť účtovníctva
Frázy na stretnutí
6. Investovanie
Cezhraničné investície
Rozličné účtovné postupy
Medzikultúrna problematika
Globalizácia a úloha účtovníkov
Organizácia prezentácie

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.