jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre obchodné stretnutia

ANGLIČTINA PRE OBCHODNÉ STRETNUTIA

Účasť na stretnutiach vedených v angličtine je skutočná výzva pre každého, ktorá môže spôsobovať určitý stupeň nervozity. Ak budem potrebovať, dokážem sa vyjadriť správne a pohotovo? Kedy je správny čas klásť otázky a dokážem skutočne viesť stretnutie? Ako viesť zápis zo stretnutia?
Príprava na stretnutia v angličtine vám dodá istotu, aby ste sa mohli plne venovať len jeho obsahu.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Kurz orientovaný na prax obchodných stretnutí

  Jazykový kurz rozoberá jazykové zručnosti potrebné pre pohodovú a sebaistú účasť na stretnutiach. Intenzívny ale zároveň i vyčerpávajúci obsah kurzu zahŕňa všetky bežne používané výrazy z obchodných stretnutí od neformálnych chatov až po seriózne formálne stretnutia. Slovnú zásobu a jazykové prostriedky sú podávané tak, aby si ich bolo možné rýchlo zapamätať a hneď aj v praxi použiť.
 • Užitočná príprava pre predsedajúceho ako i účastníkov stretnutí

  Kurz sa skladá zo šiestich tém, ktoré nastoľujú rôzne oblasti, s ktorými sa môžete stretnúť počas stretnutí. Prvá téma ukazuje ako dohodnúť a usporiadať stretnutie a tiež zahŕňa výrazy potrebné pre preloženie termínu stretnutia. Rovnakým spôsobom sú prezentované aj ostatné témy ako napríklad, nezávislá konverzácie pre stretnutím, úvod do stretnutia, vyjadrovanie postojov, spôsoby prerušenia. Rozobraný je aj spôsob vypracovania zápisu z stretnutia formálneho i neformálneho typu.
 • Precvičenie diskusie a praktický nácvik situácií

  Každá lekcia začína štartovacou aktivitou zameranou na diskusiu o osobných skúsenostiach zo stretnutí týkajúcich na témy. Nasledujú cvičenia zamerané na porozumenie počutého, prácu s autentickými materiálmi a na praktické precvičenie jazykových prostriedkov z preberanej témy. Doplnkom sú články s tematikou moderných stretnutí, napríklad videokonferencie.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete tematicky zoradený súbor termínov a fráz vhodný pre rýchlu a efektívnu prípravu na dôležité stretnutie, prepisy všetkých ukážok na počúvanie spolu s MultiROM-om obsahujúcim všetky posluchové aktivity z knihy. Je možné ich prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ich vo vašom aute alebo MP3 prehrávači. Interaktívne cvičenia vám umožnia zhodnotiť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje maximalizovať rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Môžeme sa stretnúť na ďalší týždeň?
Dohovorenie stretnutia
Potvrdenie stretnutia cez email
Preloženie stretnutia na iný termín
Používanie krstných mien
Ospravedlnenie za zmenu času stretnutia
Všeobecná slovná zásoba pre stretnutia
2. Môžeme začať?
Pozdravy a úvod
Začatie schôdzky
Vysvetlenie účtov
Stanovenie cieľov
Úvody
Spoločenská konverzácia
Vzorce a rovnice v angličtine
Porovnávanie
3. Môžem niečo poznamenať?
Správa o pokroku
Vysvetlenie príčiny a následku
Prerušovanie a ako si poradiť s prerušovaním
Slušné prerušenie
Požiadanie o objasnenie
Vyjadrenie vášho názoru
Videokonferencie
4. Nie som si istý, či súhlasím
Požiadanie o pripomienky a príspevky
Vyjadrenie vyhranených a predbežných názorov
Súhlas a nesúhlas
Nesúhlas a kritika v rozličných kultúrach
Diplomatické vyjadrovanie
Vytváranie kladných návrhov
Riešenie konfliktov
5. Dohodnuté
Reakcia na ponuku
Získanie času
Hlasovanie
Zhrnutie výsledkov
Dosiahnutie dohody
Rozprávanie o možnostiach
Kontrola časového priebehu stretnutia
6. Myslím, že pre dnešok sme skončili
Ukončenie schôdzky a poďakovanie účastníkom
Potvrdenie rozhodnutí a akčných bodov
Emaily po stretnutí
Rozlúčenie
Rozprávanie o plánoch
Formálna a neformálna zápisnica
Kombinácia obchodu a zábavy

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.