jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre nákup a predaj

ANGLIČTINA PRE PREDAJ A NÁKUP

Kurz je určený pre ľudí, ktorí potrebujú efektívne komunikovať s medzinárodnými klientmi a kolegami. Hoci nákup a predaj sledujú rozličné ciele v podnikaní, obe činnosti vyžadujú plynulú podnikateľskú angličtinu, aby boli stanovené ciele predaja a nákupu dosahované. Kupujúci a predajcovia sa stretávajú s medzinárodnými klientmi, zásobami v zahraničí, navštevujú medzinárodné konferencie, výstavy, vypracúvajú návrhy a stretávajú sa so sťažnosťami a otázkami.
Angličtina pre predaj a nákup predstavuje všetky dôležité výrazy a konverzačné techniky, ktoré Vám umožnia komunikovať úspešne vo všetkých vzniknutých situáciách.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém prezentuje reálne situácie pre oblasť predaja a nákupu.

  Prvá téma obsahuje prehľad hlavných aktivít v prostredí predaja a nákupu. Ďalšie časti knihy sa zaoberajú špecifickými témami, vrátane získavania nových klientov, výberom potencionálnych dodávateľov, koncepciou a spracovávaním návrhov, prípravou a realizáciou rokovaní, spisovaním objednávok a dodávok a podávaním alebo vybavovaním sťažností.
 • Témy so zameraním na tréning praktických zručností.

  Každá téma v úvode predstavuje problematiku. Ďalej nasledujú dialógy, texty a autentické dokumenty. Rôzne typy cvičení pomáhajú pri učení dôležitej slovnej zásoby a fráz v reálnych situáciách. V každej téme študenti hrajú rôzne modelové situácie, ktoré im umožňujú vyskúšať si novú slovnú zásobu v reálnych situáciách. Všetky témy končia aktivitami, ktoré sa skladajú z textov pre rozšírenie témy, alebo ponúkajú ďalšie užitočné typy a témy na diskusiu.
 • Kvalitný učebný materiál.

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Pracovné pozície a povinnosti
Pracovné pozície a úlohy
Stretnutie zamerané na predaj
Rekvizícia
Rozprávanie o vašej práci
Rozprávanie o cieľoch, zámeroch a plánoch
Terminológia telefonovania
2. Nové kontakty
Na veľtrhu
Budovanie vzťahov
Emaily po stretnutí
Byť slušný
Budovanie kontaktov na veľtrhu
Stratégie spoločenskej konverzácie
Emailové pravidlá a frázy
3. Ponuky
Prezentácia zameraná na predaj
Prístup k predaju AIDA
Žiadosť o návrh
Ponukový list
Ponuky, tendre a cenové ponuky
Rozprávanie o výrobku
Tender a zaslanie cenovej ponuky
Aktívne počúvanie
4. Rokovania
Tipy pre úspešné rokovanie
Návšteva spoločnosti
Štýly rokovania
Úspešné rokovania s prospechom pre obe strany
Rokovanie o podmienkach (podmienkové vety)
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Začatie a ukončenie rokovania
5. Objednávky
Telefonické objednávky
On-line objednávka
Zmena v objednávke
Čísla a počty
Zmluvné termíny a frázy
Výmena informácií
Vybavovanie objednávok
Odkazovanie na čísla v objednávke
6. Starostlivosť o zákazníka
Písomné a telefonické riešenie problémov
On-line formulár reklamácie
Efektívna reklamácia
Manažment reklamácií s CASH
Písomná reklamácia a ospravedlnenie

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.