jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre ľudské zdroje

ANGLIČTINA PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Kurz je určený pre ľudí zaoberajúcich sa problematikou ľudských zdrojov, ktorí pri svojej činnosti potrebujú používať angličtinu. V tomto intenzívnom kurze sa manažéri ľudských zdrojov, tímy ich pracovníkov, ako aj zamestnanci pracovných agentúr naučia efektívne používať slovnú zásobu a fázové spojenia priamo súvisiace z touto oblasťou.
Naučíme Vás efektívne používať slovnú zásobu a fázové spojenia v oblasti ľudských zdrojov.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Autentické problémy a rozoberanie ich riešení

  Kurz sa skladá zo šiestich tém, z ktorých každá sa venuje inému aspektu práce v oblasti ľudských zdrojov. Každá téma je navodená kvízom alebo aktivitou podporujúcou diskusiu a inovatívne nápady pri riešení modelového problému. Téma je ďalej rozvíjaná rozborom autentických dokumentov, textov, dialógov a modelových cvičení, ktoré pomáhajú študentom utvrdiť si správne používanie slovnej zásoby a frázových spojením v odbornom kontexte.
 • Rozvoj tímovej práce a nácvik modelových dialógov

  Súčasťou každej témy sú cvičenia, pri ktorých študenti spolupracujú. Študenti si slovnú zásobu precvičujú nácvikom modelových situácii, nimi získavajú pohotovosť a sebaistotu pri používaní angličtiny v preberanej oblasti. Každá téma je uzavretá diskusiou.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov užitočných v oblasti ľudských zdrojov. Každá téma je uzavretá časťou, v ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého a interaktívne cvičenia uľahčujúcich samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Nábor
Opis práce
Špecifikácia osoby
Zdroje náboru a inzercia
Terminológia opisu práce
Výmena informácií
Prezentácia návrhov
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
2. Výber
Pracovné inzeráty
Životopis
Pracovný pohovor
Veková diskriminácia
Dohovorenie schôdzky
Terminológia otázok kladených na pohovore
Budovanie vzťahov
3. Vzťahy so zamestnancami
Pracovné zmluvy
Disciplinárne postupy a postupy pri sťažnostiach
Bezpečnosť a zdravie pri práci
Stres a pracovné úrazy
Zmluvná terminológia
Písanie ponuky a odmietnutia
Poskytovanie a požadovanie informácií
4. Rozvoj ľudských zdrojov (HR)
Postupy pri rozvoji HR
Riešenie problémov s personálom
Hodnotiace pohovory a správy
Školenia
Rovnaká príležitosť a rozličnosť
Odporúčania
Frázy používané na veľtrhu
Terminológia hodnotiacich pohovorov (diplomatické vyjadrovanie, zjemnený nesúhlas)
5. Mzdy a odmeny
Platy a sociálne výhody
Prehľad platov
Požiadanie o spätnú väzbu a jej poskytnutie
Objasnenie
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Prerušovanie
Rozprávanie o počtoch a číslach
6. Pracovné vzťahy
Úloha odborov
Pracovné vzťahy
Rokovanie o mzdách
Rozprávanie o výhodách a nevýhodách
Príprava prezentácie
Frázy na stretnutí

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.