jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre letecký priemysel

ANGLIČTINA PRE LETECKÝ PRIEMYSEL

Je kurz určený pre ľudí pracujúcich v leteckom priemysle, ktorých komunikačné zručnosti musia vyhovovať odborným jazykovým požiadavkám Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICEO). Kurz podporuje štandardné zvraty a pomáha pri zlepšení každej jazykovej zručností v jednoduchej a jednoznačnej angličtine podľa odporúčaní ICEO: výslovnosť, štruktúra viet, slovná zásoba, plynulosť prejavu, porozumenie, vzájomná komunikácia.
Kurz podporuje rozvoj angličtiny v súlade s požiadavkami ICEO.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy sú usporiadané podľa fáz letu

  Kurz pokrýva široké spektrum oblastí spojených s lietaním a leteckým priemyslom. Kurz je rozdelený podľa postupnosti fáz letu. Po úvodnej lekcii sa venuje predletovej príprave, pojazdmi po zemi, odletu, ustálenému letu, trase letu, nadviazaniu spojenia a priblíženiu sa na pristátie, pristátiu a následným pojazdom na zemi, ktorými sa let končí. Kurz je veľmi užitočný pre zlepšenie angličtiny pre pilotov a pracovníkov letových prevádzkových služieb, rovnako tak aj pre hocikoho zamestnaného v oblasti leteckej dopravy, ako napríklad pozemný personál, zásahové tímy, ale aj pracovníkov administratívy.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, fotografie a ilustrácie pomáhajúce pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje Audio CD s nahrávkami všetkých cvičení na porozumenie počutého a interaktívny CD ROM. Pre zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas audio nahrávkam. Interaktívny CD-ROM obsahuje cvičenia utvrdzujúce správne používanie kľúčovej slovnej zásoby a tvorbu správne štruktúrovaných viet.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do komunikácie
Zoznámenie sa s problematikou
Základy rádiokomunikácie
Úvod do nezvyčajných situácií
ICAO abeceda a čísla
Žiadosť o zopakovanie
Otázky a krátke odpovede
Rozprávanie o fiktívnych situáciách
2. Pred letom
Kontroly pred letom
Meškania a problémy
Miestne podmienky
Požiadanie o viac času
Udávanie dôvodu
Informovanie o tom, čo idete robiť
Informovanie o probléme
Požadovanie akcie
3. Pohyby na zemi
Značenia na letisku a letiskové vozidlá
Rolovanie a vyčkávanie
Problémy s počasím
Povolenie, povinnosť, zákaz
Vysvetľovanie problémov
Informovanie o vyriešení problému
4. Odlet, stúpanie a ustálenie rýchlosti
Vzlietnutie
Stretnutie s účastníkmi premávky
Upozornenia na nebezpečenstvo
Kontrola a žiadosť o alternatívu
Používanie predložiek miesta
Vyjadrenie množstva
Upozornenia a žiadosti
Vyjadrenia času
Udávanie dôvodov
5. Udalosti na trase
Prevádzkové situácie
Nezvyčajné udalosti
Lekárske prípady
Porovnávanie vecí
Rozprávanie o pravdepodobnosti
6. Kontakt a približovanie
Klesanie
Poveternostné podmienky
Problémy pri približovaní a pristátí
Rozprávanie o čase
Vysvetlenie zmien v plánoch
Rozprávanie o príčine a následku
Žiadosti
7. Pristátie
Nehody pri pristávaní
Pristátie na pristávacej dráhe
Nebezpečenstvá pri pristávaní
Nepriama reč
Poskytovanie návrhov
Ponúknutie pomoci
Poskytovanie rady alebo názorov
8. Na zemi
Rolovanie
Dostať sa k bráne
Zrozumiteľná komunikácia
Vysvetlenie situácie, ktorá sa stala
Informácia o situácii, ktorá sa stane

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.