jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre energetický priemysel

ANGLIČTINA PRE ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Jazykový kurz je vhodný pre ľudí, ktorí potrebujú efektívne komunikovať v angličtine o odbore energetiky a súvisiacich oblastiach. Študenti sú pripravovaní nevyhnutnými jazykovými zručnosťami potrebnými pre porozumenie i komunikáciu v každodenných situáciách pracovného prostredia energetiky a nevyhnutnými znalosťami v rámci zložitého rozvoja globálneho energetického trhu.
Príprava pre efektívnu anglickú komunikáciu v odbore energetiky a súvisiacich oblastiach.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Kurz určený pre pracovníkov energetických spoločností

  Kurz je tvorený šiestimi témami, s ktorých každá sa svoje vlastné zameranie. Každá z tém je relevantná a zaujímavá pre zamestnancov pracujúcich na rôznych pozíciách a úlohách u producentov energie, jej distribútorov, predajcov, technicko-obslužných firiem, PR firiem, ako i vedúcich pracovníkov s právomocami tvorby obchodných a rozvojových stratégií.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, diagramy a autentické texty so zameraním na energetický priemysel pomáhajúcich pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov pomáhajúcich pri jazykovej príprave pracovníkov v priemysle. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do energetického odvetvia
Palivá a zdroje energie
Typy elektrární
Zásobovanie zákazníka
Profil energetickej spoločnosti
Regulácia energetického trhu
Budúcnosť trhu s plynom
Telefonovanie kvôli informáciám
Vyjadrovanie názorov a (ne)súhlasu
2. Trhy a zákazníci
Rezidenční, obchodní a priemyselní zákazníci
Zásobovanie priemyselného zákazníka
Výpadok v dodávke
Voľba zákazníka
Monitorovanie spotrebiteľov
Opis trendov, vývojov a následkov
Odpoveď na sťažnosť
Vybavovanie reklamácií
3. Ochrana životného prostredia
Úspora energie
Predstava o energetickom priemysle
Technické opatrenia na redukovanie znečistenia
Cena ochrany životného prostredia
Obchodovanie s emisiami
Kjótsky protokol
Odpoveď na pozvanie
Prezentácia
4. Jadrová problematika
Vývoj v jadrovej energii
Jadrový výrobný proces
Problematika bezpečnosti
Opätovné spracovanie a zneškodňovanie odpadu
Argumenty za a proti jadrovej energii
Jadrové zbrane
Opis procesu
Riadenie stretnutia
5. Investičné plány
Fúzie a prevzatia
Analýzy SWOT
Finančné dokumenty
Aktíva, základný majetok a pasíva
Uhoľné elektrárne
Stiahnutie investovaného kapitálu
Diskusia počas schôdzky
6. Budúcnosť energie
Budúca výroba, dopyt a zásoby
Oddelenia a ich funkcie
Palivový článok
Vodíkové hospodárstvo
Nedostatok vízie v energetickom priemysle
Písanie hlásení

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.