jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre automobilový priemysel

ANGLIČTINA PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Je intenzívny kurz ideálny pre každého, kto potrebuje v angličtine komunikovať s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi v oblasti automobilového priemyslu.
Široký rozsah tém zameraných na rôzne oblasti automobilového priemyslu.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy pokrývajúce celú problematiku

  Témy kurzu pokrývajú celú škálu problematiky automobilové priemyslu. Podrobne rozobrané sú oblasti určené pre pracovníkov nákupu, predaja, administratívy, organizácie práce i výroby.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Hlavným cieľom kurzu je rozvoj komunikačných zručností študentov. Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, texty so zameraním na automobilový priemysel, rovnako ako množstvo fotografií a ilustrácií pomáhajúcich pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v praxi.
 • Dostatok času na diskusiu a konverzácie

  Na konci každej témy je aktivita , ktorá je spojená s témou lekcie a poskytuje príležitosť na diskusiu. Po ukončení kurzu si môže každý študent otestovať získané vedomosti týkajúce sa slovnej zásoby z lekcií pomocou krížovky.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete glosár termínov a užitočných fráz používaných v automobilovom priemysle, prepisy všetkých ukážok na počúvanie z kurzu, ktoré so súčasťou priloženého MultiROM-omu. Nahrávky Je možné prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ho vo vašom aute. Interaktívne cvičenia na MultiROM-ome vám umožnia rozšíriť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje zrýchliť rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do automobilov
Dôležité faktory pri kúpe auta
Typy automobilov
Predaj automobilov
Názory a vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Odporúčanie
Príslovky frekvencie
2. Exteriér
Vonkajšie časti automobilu
Automobilová výroba
Problémy s kvalitou
Správa 8D
Pasív
Opis procesu
Telefonické frázy
3. Interiér
Vnútorné časti automobilu
Prístrojový panel
Problém s dodaním
Konfigurátor auta
Tvorba, prijatie a odmietnutie návrhov
Emailové frázy
4. Pod kapotou
Motor
Linka technickej podpory
Medzinárodná automobilová show
Opis polohy a tvaru
Frázy používané na veľtrhu
5. Výkon a technické špecifikácie
Uvedenie nového modelu
Cestná skúška
Materiály a ich vlastnosti
Rozpočty
Úloha rolí na stretnutí
Porovnávanie
Približné vymedzenie
Popisovanie o rozmerov
6. Bezpečnosť
Článok v časopise
Aktívne a pasívne bezpečnostné prvky
Výber bezpečnostných vlastností
Stiahnutie automobilov
Rozprávanie o výhodách a nevýhodách
Príprava prezentácie
Frázy na stretnutí
7. Dizajn
Opis dizajnu auta
Proces tvorby dizajnu
Obmedzenia
Rozširovanie sortimentu výrobkov
Spoločenský rozhovor
8. Budúce trendy
Automobil budúcnosti
Environmentálne povedomie
Príprava prezentácie
Palivové články
Rozprávanie o budúcnosti: určitosť, pravdepodobnosť, možnosť

Forma vyučovania

Jazykové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu VIVEUS otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, jazykových kurzov vo firmách, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov.

Termíny a ceny

 • Intenzívna týždňová forma

  Intenzívne týždňové kurzy majú formu one-to-one vyučovania a termín začiatku kurzu si stanovuje študent pri podaní prihlášky. Dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, ktoré nájdete v tomto odkaze na intenzívne jazykové pobyty na Slovensku, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu

  Jazykové kurzy vo firmách môžu mať skupinovú i individuálnu formu s intenzitou a termínmi vyučovania založenými požiadavkách objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálne forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykové kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Mikroskupinová forma

  Mikroskupinové kurzy s odborným zameraním sú jazykovou školu otvárané podľa aktuálneho rozpisu v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky mikroskupinových kurzov.
  V tabuľke sa nachádzajú aj ceny kurzov. V skupine sú maximálne traja študenti.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na Sládkovičovej ulici č. 13, 2. poschodie Moderné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré maximálne zefektívňujú vyučovanie. Firemné jazykové kurzy prebiehajú v priestoroch objednávateľa.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 15:20-16:50, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 14 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.