jazykové kurzy pre deti -> v Žiline -> všeobecné podmienky

 1. Obstaranie jazykového kurzu v Žiline sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na obstaranie kurzu.
 2. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu so organizátorom podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou alebo e-mailom) a zaplatením platby v plnej výške za mini skupinový alebo základný individuálny kurz (minimálne 20 individuálnych lekcií)
 3. Pri miniskupinových kurzoch podanie prihlášky predchádza zaradenie objednávateľa do študijnej skupiny na základe vstupných testov, ktoré sú k dispozícii na www.viveus.sk alebo priamo u organizátora.
 4. Nástupný termín individuálneho kurzu si zvolí objednávateľ. Organizátor sa zaručuje obstarať individuálny jazykový kurz pre objednávateľa najneskôr do 14 dní po podaní záväznej prihlášky. V prípade, že organizátor neobstará individuálny kurz do uvedeného termínu, má objednávateľ právo na stornovanie kurzu bez storno poplatkov. Nástupné termíny mini skupinových kurzov sú podľa aktuálneho rozpisu, ktorý je k dispozícii na www.viveus.sk alebo v kancelárii organizátora.
 5. V prípade, že objednávateľ zruší záväznú objednávku na kurz bude mu organizátor účtovať nasledovné storno poplatky:
 6. Storno poplatky pre mini skupinové a individuálne jazykové kurzy
  • pred nástupným termínom na jazykový kurz vo výške 20 % z ceny kurzu
  • počas priebehu jazykového kurzu 100 % z ceny kurzu
 7. Pravidlá presunu prípadne zrušenia individuálnej lekcie
  • pri zrušení individuálnej lekcie do 24 hodín pred plánovaným vyučovaním sa individuálna lekcia odučí v najbližšom možnom termíne. Zrušenie objednávateľ realizuje priamo u organizátora osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch do 18:00 hod. 24 hodinový predstih zrušenia sa vzťahuje na hodiny v pracovných dňoch.
  • pri zrušení individuálnej lekcie v čase kratšom ako 24 hodín pred plánovaným vyučovaním sa lekcia považuje za odučenú
  • presun v dostatočnom predstihu (24 hodín vopred) sa pri individuálnom balíku (20 lekcií) môže realizovať maximálne 2 krát. Po vyčerpaní 2 presunov nie je možné ďalšie posúvanie kurzu. Nevyužité hodiny sa považujú za zrealizované.
  • Pri pozastavení individuálneho kurzu je možné lekcie vyčerpať najneskôr do 6 mesiacov od prihlásenia. Po uplynutí tejto doby sa kurz považuje za ukončený.
 8. Zmena lektora je zo strany organizátora akceptovaná za nasledovných podmienok
  • pri mini skupinových kurzoch po realizovaní minimálne 3 stretnutí a písomnej požiadavke minimálne 6 študentov zo študijnej skupiny
  • pri individuálnych kurzoch po realizovaní minimálne 3 stretnutí a písomnej požiadavke objednávateľa
  • písomné požiadavky na zmenu lektora musia obsahovať konkrétny dôvod tejto zmeny
 9. Po ukončení miniskupinového alebo individuálneho vyučovania organizátor navrhne objednávateľovi ďalší optimálny model pre pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka s ohľadom na individualitu každého objednávateľa.
 10. Objednávateľ súhlasí zo spracovaním osobných údajov uvedených na prihláške pre potreby organizačného zabezpečenia skupinovej výuky.