Jazykové kurzy pre deti

Detská jazyková škola BASIC -> pre 6 až 9 ročné deti

Detská jazyková škola BASIC

je štvorúrovňový kurz anglického jazyka pre deti 1. až 4. ročníka základnej školy. Jazykové úrovne Basic 1 až 3 sú navrhnuté pre prvé tri ročníky základnej školy a ich obsahom je život jednej rodiny v Treetops Wood počas štyroch ročných období. Jazyková úroveň Basic 4 je založená na témach týkajúcich sa každodenného života, kultúry a folklóru anglicky hovoriacich krajín.
Angličtina bude pre Vaše deti hračkou, ktorej sa už navždy prestanú báť.

Ako sa u nás deti učia?

V detskej jazykovej škole BASIC si deti osvojujú jazyk prostredníctvom aktivít, ktoré ich upútajú a rozvíjajú ich predstavivosť. Výučba je preto postavená na piesňach, riekankách, príbehoch, hrách a hádankách, ktoré sú zábavné a zároveň stimulujúce pre deti vo veku päť až osem rokov.
Deťom ponúkame široké spektrum podnetov na interaktívnej tabuli, bábky, kartičky, plagáty a remeselné činnosti s cieľom umožniť im rôzne štýly učenia. Učíme tak, aby to najlepšie vyhovovalo individuálnym potrebám žiakov. Princíp výučby, na ktorom je Detská jazyková škola BASIC založená, sa sústreďuje na personalizáciu žiaka.
Pomáhame žiakom rozvíjať ich vedomosti a zručnosti prostredníctvom rôznorodých aktivít. Aktivity sú starostlivo postavené na tom, aby dali žiakom odvahu komunikovať v anglickom jazyku.
Žiakov zainteresujeme do ich vlastného procesu učenia prostredníctvom hodnotenia samých seba v častiach Round Up a dávame im príležitosť vytvoriť si portfólio ich vlastných prác a vedomostí.

Deti sú zaujaté aktivitou tak, že angličtina je pre nich hrou.

Čo sa u nás deti učia?

Jazykové úrovne Basic 1 až 3 prezentujú deťom anglický jazyk v nimi známom kontexte, tým je svet prírody v Treetops Woods. Vyučovanie nadväzuje na vedomosti a zručnosti, o ktorých už deti počuli, ako napríklad ročné obdobia, čísla, rodina a iné. Detská jazyková škola BASIC podporuje všeobecné študijné zručnosti čitateľskej i matematickej gramotnosti prostredníctvom práce s príbehmi a číslami.
Obsah jazykových úrovní Basic 1 až 3 je zameraný na malých ľudí z Treetops Wood, ktorí žijú v dube a používajú predmety, ktoré nájdu okolo seba. Žiaci sa spriatelia s postavami Budy a Holly, ktorí sú deťmi ako oni, a stretnú ich rodičov a prarodičov. Bud a Holly sa priatelia s postavičkami Squirrel (veverička - trochu zlomyseľná), Hedgehog (ježko) a Mouse (myš). Spoločne sa hrajú, chodia do školy a preskúmavajú lesy počas každého zo štyroch ročných období. V úrovni Basic 3 sa rodina Treetops Wood musí presťahovať do mesta, čo ponúka možnosť objavovať nový svet. Svet Treetops Wood ožíva v triede s bábkami na prsty, Budom a Holly, ktoré slúžia na prezentáciu jazyka a interakciu so žiakmi. Žiaci si tiež vyrobia vlastné papierové bábky Bud a Holly a iné postavičky na prsty, ktoré už hovoria len po anglicky.
Jazyková úroveň Basic 4 poskytuje mladým študentom pekný úvod do kultúry anglicky hovoriaceho sveta.

Detská jazyková škola BASIC zodpovedá levelu A1 CEF (Spoločného európskeho referenčného rámca).

Čo a ako sa v detskej jazykovej škole rozvíja?

1. Jazykové zručnosti

 • Počúvanie
  Deti počujú každé slovo päť až šesť krát, aby si ho zapamätali a boli ho schopné reprodukovať. Žiaci najprv dostavajú príležitosť ukázať, že porozumeli pomocou neverbálnej odpovede, ako je ukazovanie alebo napodobňovanie.
 • Počúvanie a ukazovanie.
  Nová slovná zásoba je prezentovaná prostredníctvom posluchových činností, v ktorých žiaci počujú slová aj štyri razy a následne počas počúvania ukazujú na kartičky alebo ilustrácie vo svojich knihách.
 • Počúvanie a opakovanie.
  Žiaci opäť počujú každé slovo a opakujú ho, aby si utvrdili jeho výslovnosť a dobre si ho zapamätali.
 • Počúvanie spolu s inou aktivitou prehlbujúcou zapamätanie si učiva vyfarbovanie, počítanie, spájanie).
  Existuje mnoho činností, zameraných na zlepšenie náčuvových zručností žiakov, napríklad tie, počas ktorých počúvajú a podľa inštrukcie vyfarbujú, číslujú, vyberajú, spájajú, počítajú a kreslia.
 • Reagovanie na podnety
  Žiaci majú mnoho príležitostí k rozvoju a precvičovaniu si svojich rečových zručností, napríklad tým, že hrajú príbehy, zúčastňujú sa hier, hrajú rôzne role pri práci v pároch a v mini-rozhovoroch. Prostredníctvom predmetov z Portfólia a taktiež i formou ich vlastných projektov si deti aj doma precvičujú učivo, ktoré sa učia v kurze.
 • Piesne
  Piesne v detskej jazykovej škole môžeme rozdeliť do rôznych kategórií:
  Jesenné, zimné, jarné a letné piesne.
  Tie sú určené predovšetkým na nastavenie nálady daného ročného obdobia a utužovanie spolupráce v kolektíve. Rovnaká melódia je použitá pre všetky štyri ročné obdobia, takže sa netreba obávať, že si ich žiaci nezapamätajú hneď na prvýkrát. Piesne pre sociálnu interakciu
  The hello song, the goodnight song, the goodbye song, the tidy up song. Tieto piesne sa spievajú na začiatku a konci vyučovania alebo v okamihoch zmeny aktivity. (Pieseň Dobrú noc môže byť použitá na upokojenie hlučnej triedy.) Piesne na precvičenie si jazyka v triede.
  The colour song, the classroom song, miss bell´s song, the face song. Tieto piesne sú založené na otázke, ktorá vyžaduje odpoveď alebo príkaz, ako ukáž, alebo dotkni sa. Piesne pre predstavenia
  The number song, the summer song, the halloween song, the christmas song. Tieto pesničky sú dlhšie, než je obvyklé, ale nie sú určené, na to aby sa ich všetci žiaci naučili okamžite. Poskytujú príležitosť k tomu, aby sa obliekli, vystúpili alebo predviedli zvukové efekty, ako sú zvieracie zvuky, čo im dodá potrebný pocit úspechu.
 • Rozprávanie príbehov
  V jazykových úrovniach Basic 1 až 3 sa príbehy zakladajú na malých ľuďoch z Treetop Wood.
  V jazykovej úrovni Basic 1 žijú postavy v lesnom prostredí, kde sú k dispozícii štyri príbehy: holly´s umbrella (na tému pozdravov), who is it? (rodina), the pencil-case (škola) a Honey bees (zvieratá). Príbehy sú znázornené aj v zošitoch žiakov.
  Žiaci predvádzajú príbehy, často pomocou bábok na prsty, ktoré si vyrobia. Potom, čo sa zoznámia s príbehom, vyrábajú tiež knižky mini-príbehov. Tie sú použité na prerozprávanie príbehu.
 • Písanie a čítanie
  Jazyková úroveň Basic 1 sa zameriava najmä na ústne a sluchové priblíženie angličtiny. Neskôr sa žiaci začínajú učiť aj čítať v angličtine. Pre uľahčenie používajú kartičky so slovami. Na začiatku každej hodiny sa pomocou kartičiek predstavia nové slová. Flash-kartičky so slovami podporujú združenie tlačeného slova so známym predmetom. Žiaci majú dostatok príležitostí precvičiť si spájanie obrázku a slova. Množstvo činností počas vyučovania pomáha k dosiahnutiu tohto cieľa.
  Jazyková úroveň Basic 2 prináša deťom i písomnú podobu slova a učí ich čítať a to od jedného slova až po jednoduché frázy. Písanie začína opisovaním prvých jednoduchých slov, neskôr viet. Žiaci pri písaní pracujú s kartičkami so slovami.
  Jazyková úroveň Basic 3 predstavuje žiakom komický príbeh na pokračovanie a tiež píšu veľmi krátke texty o sebe podľa daného modelu.

2. Medzipredmetové vedomosti

Proces učenia sa cudzieho jazyka zvyšuje deťom ich povedomie o nelingvistických spôsoboch komunikácie prostredníctvom tela, obrázkov a hudby. Deti lepšie chápu to, ako funguje ich vlastný jazyk (ako systém zvukov a písomných symbolov). Deti fascinované rozdielmi medzi zvukmi angličtiny a slovenčiny, radi s týmito zvukmi kreatívne pracujú v piesňach i riekankách. Potom, čo sa žiaci naučia čítať v slovenčine, majú tiež záujem vidieť, ako vyzerá písaná angličtina. Žiaci vedia použiť svoje zručnosti pri identifikovaní začiatočného písmena v slove ako kľúčového východiskového bodu pre zistenie toho, čo to ktoré slovo znamená. Aktivity detskej jazykovej školy BASIC sú navrhnuté tak, aby žiakom pomáhali nielen učiť sa anglický jazyk, ale tiež uplatňovať globálne myslenie, ako je identifikácia a spájanie, triedenie, predvídanie, atď. Popri tom si deti precvičia aj manuálne zručnosti s nožnicami, perom, ceruzami.

3. Rozvoj spoločenského povedomia

Učivo detskej jazykovej školy rozvíja u detí znalosti aj z týchto oblastí:
+ životné prostredie
+ medziľudské vzťahy
+ vyjadrovanie pocitov a nálad
- zdravie a bezpečnosť
- jedlo a zdravé stravovanie
Deti sa počas vyučovania venujú vzdelávaniu i v oblasti životného prostredia. Všímajú si zmeny prírody v priebehu rôznych ročných období. Zaoberajú sa medziľudskými vzťahmi. Učia sa pracovať v sociálnych skupinách, iných ako v tých kde vystupuje len mama a otec. Deti si rozvíjajú schopnosť vyjadrenia svojich pocitov, ako i pocitov iných ľudí.
Detská jazyková škola rieši problém integrácie prisťahovaleckých detí. Učenie sa angličtiny je dôležitým faktorom začleňovania žiakov prichádzajúcich z iných krajín do spoločnosti. Deti sa rozprávajú o odlišnostiach a rešpektovaní rozdielov medzi kultúrami a hľadaní spoločných znakov. Deti sa na hodinách angličtiny učia počúvať jeden druhého, čím sa rozvíja ich sebavedomie pri hovorení pred ostatnými. Na vyučovaní je veľa možností pre interakciu medzi spolužiakmi vo forme hier, divadla, alebo počas práce s bábkami. Deti sa snažia o vzájomné pochopenie počas aktivity „kruh času“. Deti v skupine sedia v kruhu, vyjadrujú svoje pocity a názory, porovnávajú svoje zážitky počas aktívneho počúvania ostatných. Učiteľ len podporuje tieto činnosti skupiny a vytvára priestor pravidiel, aby deti medzi sebou komunikovali.
Deti sa učia rešpektovať pravidlá, platné pre celú triedu a kontrolovať svoje emócie.

Deti sa naučia opísať svet, ktorý ich obklopuje. Neskoršie spoznajú krajiny, kde sa hovorí po anglicky.

Ako sú deti v detskej jazykovej škole hodnotené?

Hodnotenie je dôležitou súčasťou vyučovania založené na učebnom programe. Hodnotenie detí umožňuje žiakom a ich rodičom reflektovať na proces učenia ako i podporiť a motivovať žiakov a zefektívniť vyučovanie. Hodnotenie v detskej jazykovej škole BASIC je:

 • Neformálne - založené na pozorovaní detí počas vyučovania a spätnej väzby na ich prejav. Toto hodnotenie je vedené ako zápis z každého vyučovania v žiackej knižke. Rodičovi je ním tiež poskytnutý prehľad o preberanom učive a potvrdenie o účasti dieťaťa na vyučovaní.
 • Samohodnotenie - je založené na schopnosti detí reflektovať na svoj proces učenia. Deti sa vyjadrujú ako sa im lekcia páčila, či jej porozumeli, s čím mali väčšie alebo menšie ťažkosti.
 • Práca na portfóliu - Žiak si vytvára svoje vlastné portfólio, ktoré dokumentuje jeho záujmy, nadanie a osobitné schopnosti. V portfóliu sú zaznamenané všetky žiakove úspechy a pokroky.
 • Formálne hodnotenie - Tento druh hodnotenia zahŕňa objektívne a konkrétne indikátory toho, čo žiaci dosiahli, čo sa naučili, i to, čo je potrebné vylepšiť. Formálne hodnotenie je diagnostická informácia, na základe ktorej je možné založiť vylepšovanie aktivít žiaka v budúcnosti. Formálne hodnotenie má formu polročného a koncoročného vysvedčenia.

Ako funguje detská jazyková škola BASIC?

Deti sa do detskej jazykovej školy záväzne prihlasujú na školský rok. Na základe rozhovoru v kancelárii je dieťa zaradené do jednej zo štyroch jazykových úrovní. Deti vo veku 6 až 9 rokov nerobia vstupný test, pri prihlasovaní sa s nimi porozprávame a na základe toho určíme ich jazykovú úroveň. Dieťa navštevuje svoj jazykový kurz v pravidelných termínoch väčšinou raz do týždňa po 60 minút. Vyučovanie neprebieha počas prázdninových dní.

Deti navštevujú jazykovú školu raz týždenne po 60 minút.

Deti akého veku navštevujú detskú jazykovú školu?

Early English sú určené pre deti od 4 do 5 rokov. Detské jazykové kurzy BASIC sú určené pre deti od 6 do 10 rokov a detské jazykové kurzy MORE + príprava na TOEFL junior pre deti vo veku 10 až 15 rokov. Mládež staršieho veku ako 15 rokov študuje v programe English Plus, ktorý je ukončený skúškou TOEFL.

Detská jazyková škola je určená pre deti vo veku 4 až 15 rokov.

Aký učebný materiál sa používa v kurzov angličtiny pre deti?

Detská jazyková škola BASIC pracuje so sadou učebného materiálu Treetops. Každé dieťa používa svoj pracovný zošit k učebnému materiálu. Počas výučby v jazykovej škole BASIC je používaná interaktívna podpora učebného materiálu a doplnkový materiál s aktivitami navyše. Učebný materiál má štyri jazykové úrovne. Aktuálne ceny učebného materiálu sa nachádzajú v prihláške ku každému jazykovému kurzu v tabuľke termíny, ceny a prihlášky.

Jazykové kurzy angličtiny pre deti vo veku 6 až 9 rokov používajú učebný materiál Treetops.

Čo sa moje dieťa bude učiť v jeho jazykovom kurze?

Obsahová náplň každého jazykového kurzu sa nachádza v tabuľke termíny, ceny a prihlášky v jeho riadku naľavo. Tabuľku termíny, ceny a prihlášky pre jazykové kurzy pre deti najdete v ľavom menu hore.

Obsahové náplne kurzov sú zverejnené v tabuľke termíny, ceny a prihlášky.

Ako prihlásiť dieťa do detskej jazykovej školy?

Treba nasledovať postup prihlásenia v ľavom menu:
- určiť, do ktorej jazykovej úrovne dieťaťa patrí osobným rozhovorom s dieťaťom v Jazykovej škole VIVEUS. Kontakty, adresa a mapka je v záložke kontakty v menu hore.
- na základe určenej jazykovej úrovne dieťaťa vybrať termín jazykového kurzu, ktorý bude dieťa navštevovať
- definitívne rezervovať miesto v jazykovom kurze vykonaním platby.

Pri prihlásení treba nasledovať postup v ľavom menu.

Kde prebiehajú detské jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS sa nachádza v centre mesta Žilina na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 / vedľa východu z Auparku smerom na ulicu na Bráne/. Kontakty aj mapku nájdete v menu hore.

Detské jazykové kurzy v Žiline sa konajú v sídle Jazykovej školy VIVEUS.

Ako sa uhrádza školné za detskú jazykovú školu?

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky. Prvá úhrada sa uskutočňuje v septembri a druhá v januári. Úhrada je možná v hotovosti v Jazykovej škole VIVEUS, alebo prevodom na základe zálohovej faktúry. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť benefitové poukážky na voľno časové aktivity. /zoznam prijímaných poukážok nájdete v ľavom menu v záložke úhrada/

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky.

Napísali o nás:

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 9.12.2013

Kliknutím zväčšiť referenciu
Žilinský večerník 30.8.2011

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 5.9.2011

Ako sa u nás deťom páči:

Kliknutím zväčšiť referenciu
Kliknutím zväčšiť referenciu
Kliknutím zväčšiť referenciu