Prihláška do detskej jazykovej školy VIVEUS.

Osobné údaje dieťaťa

Meno dieťaťa>
Priezvisko dieťaťa>
Dátum narodenia dieťaťa>

Osobné údaje rodiča

Meno>
Priezvisko>
Titul>
Adresa>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Telefón domov>
Telefón práca>

Priebeh doterajšieho vzdelávania dieťaťa

  > Uveďte dĺžku doterajšieho vzdelávania v jazyku, používaný štúdijný materiál, pobyt v zahraničí.

Iné špecifické požiadavky zo strany študenta

  > Uveďte Vaše iné požiadavky na kanceláriu Jazykovej školy VIVEUS. /lektor, časové varianty.../
     V rámci možností im vyhovieme

Špecifikácia jazykového kurzu pre deti

Jazyk>
Jazyková úroveň>
Začiatok kurzu>
Dĺžka kurzu>
Termín vyučovania>
Cena>

Objednávam si učebný materiál:

Sada učebnica a pracovný zošit>

Spôsob úhrady

Preferovaný spôsob úhrady >
 V hotovosti v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS
 Peňažným prevodom na základe zálohovej faktury