Prihláška na denný letný tábor v Žiline

Osobné údaje dieťaťa

Meno>
Priezvisko>
Dátum narodenia>
Adresa>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
Mobilný telefón>

Uveďte školu a triedu, ktorú žiak navštevuje.

Špecifikácia kurzu

Jazyk>
Jazyková úroveň>
Termín vyucovania>
Cena s DPH>

Osobné údaje zodpovedného zástupcu

Meno>
Priezvisko>
Titul>
Adresa>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Tel. domov>
Tel. praca>

Predpokladaný spôsob úhrady

 V hotovosti v kancelárii VIVEUS  Peňažným prevodom na základe zálohovej faktury