Cambrigde certifikáty FCE, CAE

Príprava a vykonanie skúšky D.I .E. v Žiline

O SKÚŠKACH D.I .E.

D. I. E. (Diploma internacional de espa?ol) je medzinárodne platný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od veku 7 rokov. Certifikát potvrdzuje jazykovú zdatnosť v španielčine v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s SERR.
Diplomy majú celosvetovú platnosť.

Výhody skúšok D.I.E.

 • Skúšky sa realizujú počas celého roka, takže kandidáti sa ich môžu zúčastniť vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje.
 • Obsah ústnej skúšky je flexibilný a sám kandidát si môže vybrať témy na konverzáciu.
 • Nie je potrebné absolvovať všetky úrovne skúšky na to, aby bolo možné absolvovať úroveň “dominio”.
 • Ústna a písomná skúška sú samostatné. Kandidát môže zložiť obe formy alebo iba jednu z nich, z ktorej potom obdrží Diploma. Dokonca si môže zvoliť rôzne úrovne skúšky v ústnej forme a v písomnej forme (napríklad v ústnej Avanzado a v písomnej Intermedio a pod.).
 • V prípade, že kandidát úspešne spraví len niektorú z foriem skúšok, písomnú alebo ústnu, obdrží diplom korešpondujúci s formou, ktorú úspešne absolvoval.

Maximálny počet bodov za skúšku je 100, ktorými sa hodnotí plynulosť, výslovnosť, porozumenie, gramatická správnosť a slovná zásoba.

Na úspešné absolvovanie skúšok a získanie diplomu D.I.E. je potrebné dosiahnuť 65% z celkového počtu bodov v každom z vyššie uvedených hodnotiacich kritérií (plynulosť...). Pri dosiahnutí viac ako 85% kandidát získa diplom s vyznamenaním.

Výsledky ústnej formy skúšok sú k dispozícii zvyčajne v deň účasti na skúške a výsledky písomnej formy do 45 dní odo dňa absolvovania skúšky.

Diplomy sú úspešným kandidátom následne k dipozícii v rámci 60 – 90 dní.

Skúšky sú rozdelené do:

A. desiatich úrovní v ústnej forme, od základnej úrovne po úplné ovládanie jazyka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior a Dominio)

B. šiestich úrovní v písomnej forme, vypracovaných v súlade s SERR (v španielčine Marco de Referencia Europeo) od úrovne Elemental-A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior-C1 až po Dominio-C2.

C. troch špecializácií: obchod, turizmus a zdravotníctvo. Pre účasť na tomto type skúšok je potrebné mať úroveň španielčiny Avanzado a vyššie.

Correspondencias

D.I.E NIVELES ORAL CEF ESCRITO CEFR
1
Elemental 2 Elemental A1
3
Básico 4 Básico A2
5
Intermedio 6 Intermedio B1
7
Avanzado 8 Avanzado B2
Superior 9 C1
Dominio 10 Dominio C2
Especializados
 • Negocios
 • Turismo
 • Salud
Especializado Especializado --

Detailný popis, trvanie a príklady písomných aj ústnych skúšok podľa úrovní nájdete na http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/o-die-diploma-internacional-de-espanol/

Aktuálne dátumy skúšok / Convocatorias actuales de exámenes

Úroveň D.I.E Písomná forma skúšky Ústna forma skúšky Uzávierka prihlášok
Dátum Cena Dátum Cena
Elemental
Grado 2
16.12.2013
10:00
30 € 16.12.2013 23,5 € 15.11.2013
Básico
Grado 4
17.12.2013
10:00
32,5 € 17.12.2013 28,5 € 15.11.2013
Intermedio
Grado 6
17.12.2013
15:00
36,2 € 17.12.2013 31,2 € 15.11.2013
Avanzado
Grado 8
18.12.2013
10:00
43,5 € 18.12.2013 37,5 € 15.11.2013
Superior
Grado 9
18.12.2013
15:00
47,5 € 18.12.2013 45,0 € 15.11.2013
Dominio
Grado 10
19.12.2013
10:00
50,0 € 19.12.2013 45,0 € 15.11.2013

V jednom termíne je možné vykonať:

 • jednu úroveň písomnej formy skúšky (napr. B1), ďalšiu úroveň písomnej skúšky je možné vykonať v inom termíne
 • jednu úroveň ústnej skúšky (napr. B2), ďalšiu úroveň ústnej skúšky je možné vykonať v inom termíne
 • ak chcete v jednom termíne vykonať obe formy skúšky = písomnú aj ústnu, môžu byť na rovnakej alebo odlišnej úrovni (napr. obe na C1, alebo ak ste lepší v hovorenej forme a slabší v písomnej, môžete ústnu skúšku vykonať na úrovni B2 a písomnú formu na úrovni B1).

Za jeden termín sa považujú všetky dni a časy s rovnakým termínom uzávierky prihlášok (napr. 02. 03. o 10:00 al. 16:30 a 03. 03. o 10:00 sú jeden termín s uzávierkou prihlášok 15. 02..)

Postup prihlásenia na skúšku D.I.E.

 • Prihlášku na skúšku vo formáte *.doc si stiahnite pomocou tohto odkazu. Prihláška na skúšku D. I. E. (Diploma internacional de espa?ol) Prihláška na skúšku D. I. E. formáte .doc 80 kB
 • Prihlášku vyplňte a odošlite podľa pokynov na nej. (Nemeňte formát prihlášky (ponechajte Word = *.doc).)
 • Po odoslaní prihlášky počkajte na potvrdenie jej prijatia a až potom uhraďte poplatok.
 • Poplatky za skúšky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Na skúšku sa môžete prihlásiť aj osobne v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS. V kancelárii je možné uhradiť aj poplatok za vykonanie skúšky.

Príprava na medzinárodne uznávanú skúšku zo španielčiny D.I.E.

Na kurzoch španielkého jazyka sa v Jazykovej škole VIVEUS naučíte nielen po španielsky, ale pripravíte sa priamo aj na skúšky pre získanie Diploma internacional de espa?ol. Tento diplom má celosvetovú platnosť a potvrdzuje ako španielčinu ovládate.
Termíny, ceny a prihlášky na kurzy nájdete v rozpiseTermíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov

Kurzy a skúšky môžu absolvovať deti od 7 rokov a postupne sa tešiť z napredovania v jazyku. Dospelí študenti môžu skúšku absolvovať bez vekového obmedzenia.

Napísali o nás: