Cambrigde certifikáty FCE, CAE

Príprava a vykonanie Cambridge skúšok

Priebeh procesu od registrácie po vydanie certifikátu Cambridge ESOL.

Jazyková škola VIVEUS, ako skúšobné stredisko British Council, registruje študentov na skúšky Cambridge ESOL.

Priebeh procesu od registrácie po vydanie certifikátu Cambridge ESOL:
1. Jazyková škola VIVEUS zaregistruje študenta na daný termín skúšky Cambridge ESOL.
2. Jazyková škola VIVEUS oznámi kandidátovi inštrukcie o čase a mieste konania skúšky minimálne 2 týždne pred samotnou skúškou.
3. Úspešný kandidát si vyzdvihne certifikát v Jazykovej škole VIVEUS.

Aké Cambridge skúšky existujú?

Cambrigde ESOL Exam v oblasti General English je možné vykonať v piatich stupňoch. Najčastejšie sú vykonávané Cambridge skúšky stupňa FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English). Nižšie stupňe KET (Key English Test) a PET (Preliminary English Test) sú určené pre deti a mládež. Stupeň CPE (Certificate of Proficiency in English) je náročný. Určený pre študentov, ktorých znalosť angličtiny je na takej vysokej úrovni, že bežne nepotrebujú dokladovať jej znalosť.

Najčastejšie v Žiline vykonávané Cambrigde skúšky sú FCE a CAE.

Skúška Úroveň CEF Popis
KET A2 Skúška pre začiatočníkov /deti/ zisťuje či zvládnetie základnej písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku.
PET B1 Skúška pre mierne pokročilých /mládež/ zisťuje či zvládutie každodennej písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku.
FCE B2 Skúška pre pokročilých /dospelí/ je práve pre Vás ak zvládate širokú škálu písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku.
CAE C1 Skúška pre veľmi pokročilých – ak s ľahkosťou komunikujete po anglicky v škole či v práci, toto je tá správna skúška pre Vás.
CPE C2 Skúška veľmi vysokej úrovne angličtiny – ak ovládate anglický jazyk na veľmi vysokej úrovni a nerobí Vám problém komunikovať takmer vo všetkých oblastiach života.

Na aký stupeň Cambridge skúšky sa mám prihlásiť?

Každému záujemcovi o vykonanie Cambridge skúšky odporúčame vykonať vstupný test Jazykovej školy VIVEUS. Odkaz na vstupný tet sa nachádza v ľavom menu hore. Pri zadávaní údajov zadajte účel vykonania testu: "zistenie úrovne Cambridge skúšky". Test vyplňte celý od najnižšej úrovne po najvyššiu. V priebehu testu Vám bude zobrazené odporúčanie na aký prípravný kurz na Cambridge Exam sa máte prihlásiť. Na Cambridge skúšku tohto stupňa by ste sa mali prihlásiť. Výsledok testu odošlite a test bude ešte raz analyzovaný a spätne Vám e-mailom pošleme odporúčanie.

Vstupný test Vám určí stupeň Cambridge skúšky.

Akú mám istotu, že Cambridge certifikát získam?

Ak sa prihlásite na prípravný kurz na Cambridge skúšku v priebehu prvých stretnutí vypracujete písomnú časť Cambridge skúšky. Lektor, ktorý vykonáva skúšky posúdi Váš ústny prejav a dá Vám odporúčanie prihlásiť sa na skúšku. Podľa našich skúseností v prípade odporúčania absolvovať skúšku a Vášho zodpoveného štúdia bude vykonanie Cambridge skúšky po konci prípravného kurzu úspešné.
Na skúšku sa prihlasujete po vykonaní skúšky na nečisto.

Čo mám robiť, keď vstupný test vyhodnotil moje znalosti ako nedostatočné pre prihlásenie sa na Cambridge skúšku?

Situáciu konzultujte s kanceláriou Jazykovej školy VIVEUS, ktorá ešte raz analyzuje Vaše znalosti. Pravdepodovne bude potrebné zlepšiť Vaše vedomosti navštevovaním kurzov všeobecnej angličtiny, ktorých cieľom je príprava študentom na budúce vykonanie Cambridge skúšok.
Keď Vás situácia nenúti, je lepšie zvýšiť svoje znalosti a získať lepšie hodnotenie zo skúšky.

Je potrebné navštevovať prípravný kurz pred vykonaním Cambridge skúšky?

Vykonať skúšku a získať Cambridge certifikát nie je podmienené navštevovaním prípravného kurzu pre Cambridge Exam. Vzhľadom na náročnosť skúšky a nutnosť poznania typov zadaní jednotlivých otázok odporúčame každému študentovi navštevovať aspoň jeden prípravný kurz pre Cambridge Exam. Študent získa istotu a zbaví sa nervozity na skúške. Poznaním typov zadaní v skúške získava čas a vyhne sa chybám z dôvodu zlého pochopenia zadania. Študent sa oboznámi s častými záľudnými otázkami na Cambridge skúškach, tým získa pár bodov k dobru. Nácvik ústnej časti s lektorom, ktorý má oprávnenie na skúšanie, Vám dá tiež veľa.

Kedže máte len jeden pokus, je dobrá príprava výhodná.

Kedy sa prihlásiť na prípravný kurz na Cambridge skúšky?

Prípravné kurzy začínajú každoročne v januári, v apríli a v septembri. Prípravný kurz končí vždy v týždni pred skúškami. Cambridge skúšky sa konajú v marci, v júni a v decembri. Prihlášku na samotnú skúšku treba podať v riadnom termíne v prvom alebo druhom týždni prípravného kurzu, teda v dvojmesačnom predstihu pred samotnou skúškou. Neskoré registračné obdobie umôžnuje podať prihlášku ešte o mesiac neskoršie, poplatok za skúšku je ale vyšší.
Na prípravný kurz a skúšku sa dá prihlasiť v septembri, januári alebo apríli.

Ako sa prihlásiť na prípravný kurz na Cambridge skúšky?

Optimálny postup je vykonať vstupný test a v tabuľke Termíny, ceny a prihlašky vyhľadať odpovedajúci pripravný kurz na Cambridge Exam. Označené sú FCE a CAE. Pri každom jazykovom kurze v pravo je prihláška na kurz. Jazykové kurzy sú 8 členné a pri prípravných kuzoch na FCE a CAE odporúčame podávať prihlášku v dostatočnom predstihu.
Prihlaška sa podáva osobne alebo elektronicky z tabuľky Termíny, ceny a prihlašky.

Čo sa prípravnom kurze na Cambridge skusku naučím?

Kurz poskytuje úplnú prípravu na vykonanie Cambridge skúšok so zameraním na všetky aktivity vykonávané na skúške. Počas kurzu je zhrnutá celá gramatika angličtiny. Osobitný dôraz sa kladie na časti skúšky. kroré sú pre danú skupinu obtiažne. Odkaz na obsahovú náplň jazykového kurzu sa nachádza v tabuľke Termíny, ceny a prihlašky.
Prípravný kurz na FCE a CAE poskytuje úplnú prípravu na skúšku a nácvik priebehu písomnej aj ústnej časti.

Kedy sa dá najbližšie získať Cambrigde certifikát v Žiline?

Termíny Cambridge skúšok sú jednotné pre celé Slovensko. Konanie všetkých skúšok v Žiline je však podmienené minimálnym počtom kandidátov. V prípade, že sa minimálny počet kandidátov nenazberá je skúška presunutá do väčšieho centra. Pre Žilinu to je väčšinou Bratislava alebo Trnava.
Všetkým záujemcom o vykonanie skúšky odporúčame prihlásiť sa na skúšku s DOSTATOČNÝM predstihom. Prihlasovanie v posledný deň registračného obdobia je maximálne nerozumné.(nemusí byť voľné miesto, môže nastať technický výpadok systému, vystavujete sa zbytočnému stresu)
Je rozumné sa na skúšku dlhodobejšie pripravovať v kvalitnom prípravnom kurze a prihlásiť sa na skúšku v strede registračného obdobia. Vyhnete sa zbytočnému stresu a zlepšíte výsledok zo skúšky.

Skúška Registračné obdobie Dátum skúšky Cena
riadne neskoré riadne obd. neskoré obd.
FCE 09.02. - 09.03.18 10.03. - 28.03.18 14.04.18 196 € 231 €
FCE 08.10. - 09.11.18 10.11. - 28.11.18 15.12.18 196 € 231 €
CAE 08.01. - 14.02.18 15.02. - 08.03.18 24.03.18 209 € 244 €
CAE 18.05. - 18.06.18 19.06. - 09.07.18 25.07.18 209 € 244 €
CAE 28.09. - 30.10.18 31.10. - 18.11.18 08.12.18 209 € 244 €
CPE 01.03. - 03.04.18 04.04. - 25.04.18 12.05.18 216 € 251 €
CPE 08.10. - 06.11.18 07.11. - 12.11.18 24.11.18 216 € 251 €

Ako sa zaregistrovať na skúšku?

Na skúšku sa môžete prihlásiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS počas registračného obdobia v čase od 8:00 do 17:00. Pri prihlásení je potrebné mať občiansky preukaz kandidáta a registračný poplatok.

Registrácia na skúšku môžete vykonať v Jazykovej škole VIVEUS.

Kde a kedy mám prísť na skúšku?

Po úspešnej registrácii Vám najneskôr tri týždne pred skúškou bude doručená emailová pozvánka, v ktorej bude spresnený dátum, čas a miesto konania skúšky. Ak tri týždne pred testom pozvánku nedostanete, obráťte sa prosím na British Council alebo Jazykovú školu VIVEUS.

V deň skúšky príďte, načas a prineste si so sebou platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Prečítajte si pozorne všetky informácie na pozvánke a riaďte sa nimi.

Kedy a kde si môžem vyzdvihnúť Cambridge certifikát?

Najprv Vám bude zaslané oznámenie o výsledku. Cambrigde certifikáty budú vydané len tým kandidátom, ktorí skúšku úspešne urobili. Aby sa certifikáty nepoškodili pri zasielaní poštou, vyzdvihnite si ich prosím osobne v kacelárii Jazykovej školy VIVEUS, ak ste sa v nej na skúšku registrovali. Pri preberaní certifikátu sa musíte preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Ak chcete, aby certifikát za Vás prevzala iná osoba, musí sa preukázať poverením od Vás a platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Cambrigde certifikáty Vám budú doručené poštou alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na British Council.

Je možný presun skúšky alebo vrátenie poplatku za skúšku?

Ak sa skúšky nemôžete zúčastniť zo zdravotných dôvodov, alebo pre chorobu, mate nárok na vrátenie 75 percent poplatku za skúšku (poplatok za neskorú registráciu 35 € je nevratný) ak vyplníte žiadosť o vrátenie poplatku a zašlete ju na adresu British Council Bratislava, Examinations Services, P.O.Box 68, 814 99 Bratislava najneskôr týždeň po termíne skúšky. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od Vášho lekára.

Termín skúšky ani stupeň skúšky nie je možné zmeniť.

Napísali o nás:

Kliknutím zväčšiť referenciu
Žilinský večerník 29.11.2011