Cambrigde certifikáty FCE, CAE

Cambridge certifikáty -> FCE | First Certificate in English

Informácie o skúške FCE | First Certificate in English

Test na získanie Cambridge certifikátu FCE pozostáva z piatich častí, každá testuje inú oblasť používania angličtiny a predstavuje 20% z celkového hodnotenia.
Známok je päť. Známky A, B, C sa dávajú za úspešne zvládnutie testu, známky D a E znamenajú, že uchádzač nevyhovel podmienkam a nezískal Cambridge certifikát.

FCE | ČASŤ 1.: Čítanie (1 hodina)

Prvá časť Čítanie pozostáva z troch úloh. Každá úloha testuje iné zručnosti a schopnosti pri čítaní. Dokopy pozostáva z 30 otázok. Počas skúšky napíšete vaše odpovede na hárok s odpoveďami.

 • Úloha 1: Otázky s viacerými možnosťami
  Cieľ: Detail, názor, podstata, postoj, vyvodený význam, organizácia textu (doloženie príkladu, porovnanie, odkaz), atmosféra, zámer a hlavná myšlienka
  Úloha: V tejto časti je osem otázok so štyrmi možnosťami. Musíte si vybrať správnu možnosť (A, B, C alebo D) na základe informácií v texte.
 • Úloha 2: Vynechaný text
  Cieľ: Porozumenie štruktúre textu, súdržnosti a súvislosti
  Úloha: Čítate text, z ktorého bolo vymazaných sedem viet. Tie sa nachádzajú pod textom, v zmiešanom poradí. Máte sa rozhodnúť, kde v rámci textu patria. Je tu jedna veta navyše, ktorú nepoužijete.
 • Úloha 3: s viacerými vhodnými sa možnosťami
  Cieľ: Špecifické informácie, detail, názor a postoj
  Úloha: Prečítate si 15 otázok alebo výpovedí o texte, ktorý bol rozdelený na niekoľko častí alebo krátkych textov. Musíte sa rozhodnúť, ktorá časť alebo text v sebe zahŕňa informácie, ktoré sa týkajú každej otázky alebo výpovede

FCE | ČASŤ 2.: Písanie (1 hodina a 20 minút)

Druhá časť Písanie sa skladá z dvoch úloh. Každá odpoveď má rovnaké hodnotenie, preto by ste nemali pri jednej stráviť dlhší čas než pri druhej.

 • Úloha 1: je povinná a nie sú tu na výber žiadne možnosti. Musíte napísať list alebo e-mail, na základe daných informácií a nápovied. Môže byť neformálny alebo polo- formálny a musíte napísať 120-150 slov.
 • Úloha 2: má na výber zo štyroch možností. Prvé tri možnosti môžu zahŕňať akékoľvek tri z nasledujúcich:
      - list alebo e-mail
      - článok
      - esej
      - príbeh
      - kritika

  Štvrtá možnosť má na výber dve úlohy, založené na jednom z piatich doplňujúcich textov na čítanie. Úlohou môže byť jedna z nasledujúcich: list, článok, správa, esej alebo kritika.

  Texty na dodatočné čítanie sa pravidelne menia, preto by ste si mali overiť terajšie nariadenia, aby ste zistili, aké sú texty. V časti 2 musíte napísať 120-180 slov.

FCE | ČASŤ 3.: Používanie angličtiny ( 45 minút)

Časť Používanie angličtiny sa skladá zo štyroch úloh a tvorí ju dokopy 42 otázok. Počas skúšky napíšete svoje odpovede na príslušný hárok. Na začiatku každej úlohy je vždy uvedený príklad, aby vám pomohol.

 • Úloha 1: Jazykový test s viacerými možnosťami
  Cieľ: Slovná zásoba
  Úloha: Čítate text s 12 medzerami. Zo štyroch možností (A, B, C alebo D) si vyberiete najvhodnejšie slovo a doplníte ho do textu.
 • Úloha 2: Otvorený jazykový test
  Cieľ: Gramatika a slovná zásoba
  Úloha: Prečítate si text s 12 medzerami. Musíte porozmýšľať o čo najvhodnejšom slove, aby ste doplnili medzeru. Musíte použiť iba jedno slovo. Na výber nie sú žiadne možnosti.
 • Úloha 3: Tvorenie slov
  Cieľ: Slovná zásoba
  Úloha: Prečítate si text s 10 medzerami. Máte k dispozícii korene chýbajúcich slov (napísané veľkými písmenami na konci riadka). Musíte si vybrať tvar každého slova, aby sa hodilo do kontextu.
 • Úloha 4: Pretvorenie kľúčového slova
  Cieľ: Gramatika a slovná zásoba
  Úloha: Nachádza sa tu osem ukážok. Máte k dispozícii vetu a “kľúčové slovo”. Musíte doplniť druhú, neúplnú vetu, pričom použijete kľúčové slovo. Druhá veta má inú gramatickú štruktúru, ale musí mať podobný význam ako pôvodná veta.

FCE | ČASŤ 4.: Počúvanie (približne 40 minút)

Časť Počúvanie sa skladá zo štyroch častí a dokopy ju tvorí 30 otázok. Svoje odpovede napíšete na papier s otázkami a potom máte na konci skúšky päť minút na to, aby ste ich prepísali na hárok s odpoveďami. V každej časti si text vypočujete dvakrát. Texty môžu byť monológy alebo vzájomné rozhovory medzi dvoma hovoriacimi. Bude tu množstvo prízvukov.

 • Úloha 1: Úryvok s otázkami s viacerými možnosťami
  Cieľ: Každý úryvok bude mať iný cieľ, čo môže byť napríklad: hlavná myšlienka, detail, zámer alebo zameranie prehovoru, vzťahy medzi hovoriacimi, postoj alebo názory hovoriacich
  Úloha: Vypočujete si osem krátkych (asi 30 sekundových), vzájomne nesúvisiacich úryvkov. Môžu to byť monológy alebo rozhovory. Pri každom úryvku odpoviete na jednu otázku s troma možnosťami (A, B alebo C).
 • Úloha 2: Dokončenie vety
  Cieľ: Špecifické informácie, detail, stanovený názor
  Úloha: Vypočujete si monológ alebo rozhovor, ktorý bude trvať asi tri minúty. Slovami z textu doplníte desať viet.
 • Úloha 3 s viacerými hodiacimi sa možnosťami
  Cieľ: Ako pri Úlohe 1
  Úloha: Vypočujete si súbor piatich monológov alebo rozhovorov, každý bude trvať asi 30 sekúnd. Hovoriaci v každom úryvku je/sú iný/í, ale situácie alebo témy sú navzájom prepojené. Musíte priradiť každého hovoriaceho k jednej zo šiestich výpovedí alebo otázok (A - F). Jedna možnosť je navyše, nepoužijete ju.
 • Úloha 4: Otázky s viacerými možnosťami
  Cieľ: Špecifické informácie, názory, postoje, podstata, hlavná myšlienka
  Úloha: Vypočujete si monológ alebo rozhovor, ktorý trvá asi tri minúty. Je tu sedem otázok. Musíte si vybrať správnu možnosť (A, B alebo C).

FCE | ČASŤ 5.: Hovorenie (približne 14 minút)

Časť Hovorenie budete robiť s partnerom. Budú tu dvaja skúšajúci. Jeden je “sprostredkovateľom” rozhovoru, ten sa bude s vami rozprávať a druhý je “pozorovateľ”, ktorý bude iba počúvať. V teste sa nachádzajú štyri odlišné časti.

 • Úloha 1: Interview (3 minúty)
  Cieľ: Reagovanie v bežných situáciách a používanie spoločenského jazyka
  Úloha: Sprostredkovateľ sa každého z vás pýta otázky, ktoré sa vás týkajú, napríklad odkiaľ pochádzate, čo robíte vo voľnom čase.
 • Úloha 2: Individuálny dlhý výstup ( 4 minúty)
  Cieľ: Zorganizovanie myšlienok, porovnanie, opísanie, vyjadrenie názorov
  Úloha: Sprostredkovateľ vám dá zopár fotografií na porovnanie, a aby ste na ne osobne reagovali. Rozprávate sami asi minútu, kým váš partner počúva. Potom sa sprostredkovateľ opýta vášho partnera na to, čo ste povedali. Očakáva sa iba krátka odpoveď. Potom si vymeníte úlohy.
 • Úloha 3: Spoločná úloha
  Cieľ: Spolupráca s vaším partnerom, výmena myšlienok, vyjadrenie a odôvodnenie názorov, vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, navrhovanie, špekulovanie, hodnotenie, dosiahnutie rozhodnutia na základe dohody
  Úloha: Na základe súboru obrázkov vám bude zadaná úloha, o ktorej budete spolu diskutovať. Spolu by ste sa mali pokúsiť dospieť k nejakému záveru, neexistuje však žiadna správna alebo nesprávna odpoveď na danú otázku, preto nemusíte jeden s druhým súhlasiť. Je to práve spolupráca medzi vami, ktorá je dôležitá.
 • Úloha 4: Diskusia (4 minúty)
  Cieľ: Vyjadriť a odôvodniť názory, vyjadriť súhlas/nesúhlas
  Úloha: Sprostredkovateľ sa vás oboch opýta všeobecné otázky, ktoré sa týkajú témy z Časti 3 a dá vám príležitosť vyjadriť svoj názor aj na iné aspekty tej istej témy.